Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies
van Gelder 1897


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class at KMLA, 2009Gelder, Willem van, Geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indie : voor de scholen aldaar bewerkt, 1897
[History of the Duch East Indies : compiled for the schools there]
posted by Aceh Books, in Dutch, http://www.acehbooks.org/search/detail/1557?language=en

Pages Chapter Dutch Chapter Title English Translation
1 1 Java voor de komst der Hindoes Java before the Arrival of the Hindus
2 2 Java onder den invloed der Hindoes Java under the Influence of the Hindus
5 3 De Islam op Java Islam on Java
7 4 De Portugeezen in den O.I. Archipel The Portuguese in the East Indian Archipelago
8 5 De eerste tocht der Nederlanders naar O. Indie The First Expedition of the Dutch East Indies
11 6 Verdere Scheepstochten. Strijd met de Portugeezen en Spanjaarden Further Expeditions. Conflict with the Portuguese and Spanish
13 7 Oprichting der Vereenigde Oost-Indische Compagnie Establishment of the V.O.C. ((Dutch) United East India Company)
15 8 De eerste Gouverneurs-Generaal The First Governors-General
16 9 Jan Pieterszoon Coen en de stichting van Batavia J.P. Coen and the Establishment of Batavia
18 10 Vervolg Continuation
21 11 Uitbreiding van het rijk van Mataram. Ambonsch rechtsgeding Expansion of the Empire of Mataram. Ambon Quarrel
23 12 Eerste en tweede belegering van Batavia. Dood van J.P. Coen First and Second Siege of Batavia. Death of J.P. Coen
26 13 Vestiging en uitbreiding van de macht der Compagnie buiten Java, 1629-1678 Establishment and Expansion of the Power of the Company outside of Java, 1629-1678
28 13a Verovering van Malakka Conquest of Malacca
30 13b Vestiging op Ceylon, Japan en aan de Kaap de Goede Hoop Establishing Roots on Ceylon, Japan and the Cape of Good Hope
33 14 Formosa. Antonius Hambroek Taiwan. Antonius Hambroek
36 15 Opstand van Taroeno Djojo. Machtsuitbreiding der Compagnie op Midden-Java Rebellion of Taroeno Djojo. Expansion of the Company in Central Java.
39 16 Vervolg Continuation
42 17 Sultan Ageng and Sultan Hadji van Bantam Sultan Ageng and Sultan Hadji of Bantam
45 18 Soeropati. Eerste Successie-Oorlog op Java Soeroepati. First War of Succession on Java
49 19 Tweede Successie-Oorlog op Java. Samenzwering van Pieter Erberfeld Second War of Succession on Java. Conspiracy of Pieter Erberfeld.
51 20 Toestand van de Compagnie en hare bezittingen in de eerste helft der 18de eeuw Condition of the Company and her Possessions in the first Half of the 18th Century.
54 21 Opstand en moord van de Chinezen te Batavia, 1740 Rebellion and Murder of the Chinese in Batavia, 1740
58 22 Gouverneur-Generaal G.W. Baron van Imhoff. Verbrokkeling van het rijk van Mataram Governor-General G.W. Baron van Imhoff. Disintegration of the Empire of Mataram
60 23 Het laatste tijdperk der Compagnie. Toestand van Java The latest phase of the Company. Condition of Java
64 24 De Gouverneur-Generaal Willem Daendels Governor-General Willem Daendels
68 25 Verovering van Java. Het Engelsch tusschenbestuur. Lieutenant-Gouverneur Stamford Raffles. Hendrik Doeff Conquest of Java. The English Interim Administration. Lieutenant-Governor Stamford Raffles. Hendrik Doeff.
71 26 Herstel van het Nederlandsche gezag in den Oost-Indischen Archipel. Expeditien naar Palembang en Bone Restoration of Dutch Authority in the East Indian Archipelago. Expeditions to Palembang and Bone
75 27 Opstand van Dipo Negoro Rebellion of Dipo Negoro
78 28 De Gouverneur-Generaal J. van den Bosch. Invoering van het Cultuurstelsel Governor-General J. van den Bosch. Instruduction of the Culture System.
81 29 De Padri-oorlogen. Uitbreiding van het Nederlandsch gezag op Soematra The Padri Wars. Spread of Dutch Control on Sumatra
85 30 Krijgsbedrijven op Bali (1846-1849) Military Operations on Bali (1846-1849)
88 31 Uitbreiding van het Nederlandsch gezag op Borneo. Expeditie naar Bone. Spread of Dutch Control on Borneo. Expedition to Bone
91 32 Maatregelen in het belang der Kolonien na 1848 Measures [Taken] in the Interest of the Colonies, after 1848
94 33 De Atjeh-oorlog The Aceh War
97 34 Vervolg Continuation
102 35 De expeditie naar Lombok The Expedition to Lombok
110 Tijdrekenkundig overzicht Chronological Overview
114 Naamlijst der Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch Oost-Indie List of the Names of the Governors-General of the Dutch East Indies


Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageImpressum · Datenschutz