Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies : Eck 1899


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class at KMLA, 2009Eck, Rutger van, Beknopt leerboek der geschiedenis, staatsinrichting en land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indie, (1885) 2nd ed. 1899,
[Brief Textbook of the History, Administration and Geography and Ethnography of the Dutch East Indies]
posted by Aceh Books, in Dutch, http://www.acehbooks.org/search/detail/1336?language=en

Pages Chapter Dutch Chapter Title English Translation
1-3 Inleiding Introduction
4-26 I Geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indie History of the Dutch East Indies
4-8 Ia Indie voor en tijdens de komst der Westerlingen [Dutch East] India before and during the Arrival of the Westerners
8-10 Ib Indie onder de Portugeezen en Spanjaarden [Dutch East] India under the Portuguese and Spaniards
10-26 Ic Indie onder de Nederlanders [Dutch East] India under the Dutch
27-54 II Algemeen Overzicht van de Nederlandsch Oost-Indische Bezittingen General Overview of the Dutch East Indian Possessions
27-28 II.1 Ligging, Zeeen en Straten Location, Seas and Straits
28-31 II.2 Moessons. Land- en Zeewind. Klimaat Monsoons, Land- and Sea Winds
31-35 II.3 Geologische gesteldheid van den boden. Bergen en Rivieren. Geological Condition of the Soil. Mountains and Rivers
35-37 II.4 Vruchtbaarheid. Aziatisch en Australisch gebied. Fertility. Asiatic and Australic Areas
37 II.5 Voortbrengselen Products
37-50 II.5a Planten Plants
50-53 II.5b Dieren Animals
53-55 II.5c Delfstoffen Mining Products
55-79 III Bevolking Population
55 III.A Inlanders Indiginous Population
55-57 III.A.1 Getalsterkte Number
57-59 III.A.2 Ras- en Stamverdeeling Distribution of Races and Tribes
59-64 III.A.3 Maleiers Malayans
64-66 III.A.4 Papoeas. Overeenkomst en verschil tusschen de beide rassen Papuas. Common Feats and Differences oif both Races
66-73 III.A.5 Godsdienst Religion
73 III.A.6 Taal Language
73-75 III.B Vreemdelingen in den Archipel Strangers in the Archipelago
75-76 III.B.1 Europeanen Europeans
76-78 III.B.2 Chineezen Chinese
78-80 III.B.3 Arabieren Arabs
80-116 IV / V Staatsinrichting van Nederlandsch Oost-Indie Administration of the Dutch East Indies
80-81 IV.1 Het Reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Oost-Indie The Regulation on Conducting the Government of the Dutch East Indies
81-84 IV.2 Opperbestuur Supreme Administration
84-87 IV.3 Gewestelijk en Plaatselijk Bestuur Regional and Local Administration
87-89 IV.4 Departementen van Algemeen Bestuur. De Algemene Rekenkamer. Indische Begrooting. Financieel Beheer Departments of the General Administration. The General Chamber of Audits. The Indian Budget. Financial Administration
89-96 IV.5 Bronnen van Inkomsten van het Gouvernement Government Sources of Revenue
96 IV.6 Krijgswezen Military Administration
96-99 IV.6.a Departement van Oorlog Ministry of War
99-100 IV.6.b Departement van de Marine Ministry of the Navy
100-101 IV.7 The Rechtspleging Jurisdiction
101-103 IV.7.a Burgerlijke Rechtspleging over Europeanen en met dezen gelijkgestelden Civil Jurisdiction over Europeans and Those Placed on Equal Footing with the Former
103-105 IV.7.b Burgerlijke Rechtspleging over Inlanders en met dezen gelijkgestelden Civil Jurisdiction over the Indigenous and Those Placed on Equal Footing with the Former
105-106 IV.7.c Inlandsche Rechtspleging Domestic Jurisdiction
106-107 IV.7.d Militaire Rechtspleging Military Jurisdiction
107-111 IV.7.e Wetboeken, straffen enz. Law Books, Punishments etc.
111-115 IV.8 Ingezetenen. Drukpers, Slavernij. Godsdienst. Onderwijs Indigenous. Printing Press. Slavery. Religion. Instruction
115-117 IV.9 Handel en Scheepvaart. Muntwezen. Maten en Gewichten Trade and Navigation. Currency. Measures and Weights
117-193 VI. Java en Madoera Java and Madura
117-138 VI.1 Algemeen overzicht van het eiland Java General Overview of the Island Java
138 VI.2 Overzicht van de afzonderlijke Residentien van Java met Madoera Overview of the Individual Residencies of Java and Madura
138 VI.2.A West-Java Western Java
138-140 VI.2.A.1 Bantam Bantam
140-144 VI.2.A.2 Batavia Batavia
144-145 VI.2.A.3 Krawang Krawang
145-147 VI.2.A.4 Preanger Regentschappen Preanger Regencies
147-149 VI.2.A.5 Tjeribon Cheribon
149 VI.2.B Midden-Java Central Java
149-150 VI.2.B.6 Tegal Tegal
150 VI.2.B.7 Pekalongan Pekalongan
151-153 VI.2.B.9 Bagelen Bagelen
153-154 VI.2.B.10 Kedoe Kedoe
154-156 VI.2.B.11 Semarang Semarang
156-159 VI.2.B.12/13 Soerakarta en Djokjokarta Surakarta and Jogjakarta
159-160 VI.2.B.14 Madioen Madioen
160-161 VI.2.B.15 Kadiri Kediri
161-162 VI.2.B.16 Djapara Djapara
162-163 VI.2.B.17 Rembang Rembang
163-166 VI.2.B.18 Soerabaja Surabaya
166-167 VI.2.C Oost-Java Eastern Java
167-168 VI.2.C.19 Pasoeroehan Pasoeroehan
168-169 VI.2.C.20 Prabalingga Prabalingga
169-170 VI.2.C.21 Bezoeki Bezoeki
170-171 VI.2.C.22 Madoera Madura
171-173 VI.3 Wegen. Spoor- en Tramwegen. Telegraaf- en Telefoonverbindingen. Roads. Railroads and Trams. Telegraph and Telephone Lines.
173 VI.4 Bevolking Population
173-174 VI.4.a Getalsterkte. Stamverdeling. Overeenkomst en verschil in uiterlijk voorkomen van Javanen, Soendanezen en Madoereezen Numbers. Racial Distribution. Common Feats and Differences in the Outward Appearance of Javanese, Sundanese and Madurese
174-175 VI.4.b Kleeding Clothing
175-176 VI.4.c Karakter Character
176-179 VI.4.d Taal en Literatuur Language and Literature
179-182 VI.4.e Tonneel en Muziek Theater and Musik
182-185 VI.4.f Standen, rangen en titels. Woonplaatsen, huizen en huizraad Classes, Ranks and Titles. Residences, Houses and Furniture
185-187 VI.4.g Middelen van bestaan Sources of Income
187-190 VI.4.h Godsdienst Religion
190 VI.4.i Badoei, Tenggereezen en Kalang's Badoei, Tenggerese and Kalangs
190-191 VI.4.i.1 de Badoei the Badoei
191-192 VI.4.i.2 de Tenggereezen the Tenggerese
192-194 VI.4.i.3 de Kalang's the Kalangs
194-241 VII. Soematra en omliggende kleinere eilanden Sumatra and the Surrounding Smaller Islands
194-202 VII.1 Algemene beschrijving van het eiland Soematra General Description of the Island of Sumatra
202-205 VII.2 Bevolking. Bestuur Population. Administration
205 VII.3 Beschrijving van de administratieve deelen van Soematra Description of the Administrative Parts of Sumatra
205 VII.3.A Het Gouvernement van Soematra's Westkust The Government of Sumatra's Western Coast
205-207 VII.3.A.a Geschiedkundig Overzicht Historical Overview
207-208 VII.3.A.b De Residentie Padangsche Benedenlanden The Residency Padang Lowlands
208-210 VII.3.A.c De Residentie Tapanoeli The Residency Tapanoeli
210-211 VII.3.A.d De Residentie Padangsche Bovenlanden The Residency Padang Highlands
211-213 VII.3.A.e Bestuur en Rechtspleging Administration and Jurisdiction
213-216 VII.3.A.f Bevolking Population
216-220 VII.3.A.g De eilanden behorende to het Gouvernement van Soematra's Westkust The Islands Belonging to the Government of Sumatra's Western Coast
220-223 VII.3.B De Residentie Bengkoelen met Engano The Residency of Bengcoolen with Engano
223-226 VII.3.C De Lampongsche Districten Lampong Districts
226-230 VII.3.D Palembang Palembang
230-233 VII.3.E Soematra's Oostkust Sumatra's Eastern Coast
233-238 VII.3.F Het Gouvernement van Atjeh en Onderhoorigheden The Government of Aceh and Dependencies
238-242 VII.3.G De Onafhankelijke Batak-landen The Independent Batak Lands
242-250 VIII. De Residentie Riouw en Onderhoorigheden The Residency Riau and Dependencies
250-259 IX. De Residentie Bangka en Belitoeng The Residency Bangka and Biliton
260-287 X. Het eiland Borneo The Island of Borneo
260-261 X.1 Ligging, kusten, baaien Location, Coast, Bays
261 X.2 Staatkundige en administratieve indeling Administrative Division
261-263 X.2.A Het Gouvernements-Grondgebied Government Land
263-264 X.2.B Het Onafhankelijk Gebied Independent Territory
264-268 X.3 Bergen en Rivieren. Voortbrengselen Mountains and Rivers. Products
268 X.4 Bevolking Population
268-276 X.4.a Dajaks Dayaks
276-278 X.4.b Maleien Malays
278-280 X.4.c Chineezen Chinese
280 X.5 Beknopte Overzicht van de beide Residentien Wester-afdeeling en Zuider- en Oosterafdeeling Brief Overview of both Residencies Western Department, and Southern and Eastern Department
280-283 X.5.a Wester-afdeeling Western Department
283-288 X.5.b Zuider- en Ooster-afdeeling Southern and Eastern Department
288-317 XI. Selebes en omliggende eilanden Celebes and Surrounding Islands
288 XI.1 Algemeen overzicht van het eiland Selebes General Overview of the Island Celebes
288-291 XI.1.a Ligging. Vorm. Kapen. Baaien. Geschiedenis. Staatkundige en administratieve indeeling Location. Shape. Capes. Bays. History. Administrative Division.
291-295 XI.1.b Bergen en Rivieren. Voortbrengselen. Particuliere en Erfpachts-landen Mountains and Rivers. Products. Privately Owned Lands and Inheritable Rented Lands.
295 XI.2 Overzicht van de administratieve delen van Selebes Overview of the Administrative Divisions of Celebes
295 XI.2.A Het Gouvernement van Selebes en Onderhoorigheden The Government of Celebes and Dependencies
295-296 XI.2.A.a De hoofdplaats Mangkasar en de Afdeeling Tallo The Capital Makassar and Department Tallo
296 XI.2.A.b De Afdeeling Noorder-districten The Department Northern Districts
296-297 XI.2.A.c De Afdeeling Zuider-districten The Department Southern Districts
297-298 XI.2.A.d De Afdeeling Ooster-districten The Department Eastern Districts
298 XI.2.A.e De Afdeeling Takalar The Department Takalar
298 XI.2.A.f De Afdeeling Palosbani The Department Palosbani
298-299 XI.2.A.g De Afdeeling Toli-Toli The Department Toli-Toli
299-300 XI.2.A.h De Afdeeling Saleijer The Department Saleijer
300-301 XI.2.A.i De Afdeeling Bima The Department Bima
301-302 XI.2.B De Residentie Menado The Residency Menado
302-304 XI.2.B.1 De Minahasa The Minahasa
304-305 XI.2.B.2 De Afdeeling Gorontalo The Department Gorontalo
305-307 XI.2.B.3 De Onder-afdeeling Sangi- en Taloer-eilanden The Under-Department Sangi and Taloer Islands
307-308 XI.2.C De Bondgenootschappelijke Landen Confederate Lands
308-309 XI.2.D De Leenroerige Landen Feudal Lands
308-309 XI.2.E Het Niet-Bondschappelijke Land der Toeradja The Non-Confederate Land of the Toraja
310 XI.3 Bevolking Population
310-311 XI.3.a Getalsterkte en Bestanddelen Number and Composition
311-315 XI.3.b Alfoeren Alfuros
315-318 XI.3.c Mangkasaren en Boeginezen Makassarese and Buginese
318-352 XII. De Molukken met Nieuw-Guinea en de Papoea-eilanden The Moluccas with New Guinea and the Papua Islands
318-323 XII.1 Ligging. Bestanddeelen. Staatkundige en administratieve indeeling. Geschiedenis. Rechtspleging. Krijgsmacht Location. Parts. Administrative Division. History. Jurisdiction. Military
323-327 XII.2 Natuurlijke Gesteldheid. Klimaat. Voortbrengselen. Natural Condition. Climate. Products
327-330 XII.3 Bevolking Population
330 XII.4 Beknopt overzicht van de afzonderlijke delen Brief Overview of the Various Parts
330 XII.4.A De Residentie Ternate The Residency Ternate
330 XII.4.A.a Gebied van den Sultaan van Ternate Territory of the Sultan of Ternate
330-331 XII.4.A.a.1 Ternate Ternate
331-333 XII.4.A.a.2 Almahera Halmahera
333-335 XII.4.A.a.3 De Soela-eilanden The Soela Islands
335 XII.4.A.a.4 De Banggai-eilanden The Banggai Islands
335 XII.4.A.b Gebied van den Sultaan van Tidore Territory of the Sultan of Tidore
335-336 XII.4.A.b.1 Tidore Tidore
336-337 XII.4.A.b.2 De Papoea-eilanden The Papua Islands
337-339 XII.4.A.b.3 Nieuw-Guinea New Guinea
339-340 XII.4.A.c Gebied van den Sultaan van Batjaan Territory of the Sultan of Batjaan
340 XII.4.B De Residentie Ambon The Residency Ambon
340-342 XII.4.B.1 Ambon Ambon
342-343 XII.4.B.2 Oeliasers Oeliasers
343-345 XII.4.B.3 Boeroe Boeroe
345-347 XII.4.B.4 Seram of Serang Ceram
347-348 XII.4.B.5 De Banda-groep The Banda Group
348-349 XII.4.B.6 De Seram-laoet en Gorom-eilanden The Ceram-Laut and Gorom Islands
349-353 XII.4.B.7 De Afdeeling Aroe-. Kei-, Tanimbar- en Zuidwester-eilanden The Department Aroe, Kei, Tanimbar and Southwestern Islands
353-366 XIII. De Residentie Timor en Onderhoorigheden The Residency Timor and Dependencies
353-356 XIII.1 Ligging. Bestanddeelen. Staatkundige en administratieve indeeling. Rechtspleging. Militaire Macht. Location. Parts. Administrative Division. Jurisdiction. Military
356-358 XIII.2 Voortbrengselen. Bevolking. Products. Population
358 XIII.3 Beknopt overzicht van de eilanden en eiland-groepen, waaruit de Residentie Timor en Onderhoorigheden is samengesteld. Brief Overview of the Islands and Island Groups of which the Residency Timor and Dependencies is Composed
358-362 XIII.3.1 Timor Timor
362-363 XIII.3.2 Roti Roti
363 XIII.3.3 De Savoe-groep The Savoe Group
363-365 XIII.3.4 Soemba Soemba
365-366 XIII.3.5 Flores Flores
366-367 XIII.3.6 Solor- en Alor-eilanden Solor- and Alor Islands
367-383 XIV. De Residentie Bali en Lombok The Residency Bali and Lombok
367-370 XIV.1 Geschiedenis. Administratieve en Staatkundige Indeeling History. Administrative Division
370 XIV.2 Ligging. Grootte. Natuurlijke Gesteldheid. Voortbrengselen Location. Size. Natural Condition. Products.
370-372 XIV.2.a Bali Bali
372-374 XIV.2.b Lombok Lombok
374-376 XIV.3 Bevolking Population
376-379 XIV.4 Godsdienst. Taal en Literatuur Religion. Language and Literature
379-384 XIV.5 Bestuur. Rechtspleging. Belangrijke Plaatsen Administration. Jurisdiction. Important Places
384-407 XV. Bijzonderheden uit het huiselijk en maatschappelijk leven der Insulaners Specialties from the Domestic and Social Life of the Islanders
384-388 XV.a Soekoe-verdeling Distribution of Soekoe
388-392 XV.b Huwelijk Marriage
392-394 XV.b.1 Java Java
394-395 XV.b.2 Soematra Sumatra
395-396 XV.b.3 Borneo Borneo
396-397 XV.b.4 Selebes Celebes
397-399 XV.c Grondbezit op Ambon Land Property on Ambon
399-401 XV.d Grondbezit in de Minahasa van Menado Land Property in the Minahasa of Menado
401 XV.e Makianak Makianak
401-403 XV.f Kakian-verbond Kakian-Union
403-407 XV.g Het Kastenstelsel en de Verbranding der Lijken op Bali The Caste System and the Burning of Corpses on Bali


Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageImpressum · Datenschutz