Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies
BGNMA pt.I : Outer Possessions 1612-1624


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class at KMLA, 2009Tiele, Pieter Anton (ed.) : Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel : part 1, 1886,
[Elements for the History of the Dutchmen in the Malay Archipelago, Part 1 : [Outer Possessions 1612-1624]]
posted by Internet Archive, in Dutch, http://www.archive.org/details/deopkomstvanhet03devegoog

Pages Chapter Dutch Chapter Title English Translation
Voorbericht Preamble
I Verbeteringen Corrections
Dokumenten Documents
1-12 I Advies van Hendrik Brouwer betreffende de Banda Eilanden (Mei 1612) Advice by Hendrik Brouwer Concerning the Banda Islands (May 1612)
12-28 II Verovering van het Portugeesche fort op Solor enz. (Brief van Apoll. Scotte in d. 5 juli 1613) Conquest of the Portuguese Fort on Solor etc. (Letter by Apoll. Scotte of 5 July 1613)
28-36 III Gebeurtenissen in de Molukken en bezoek aan Boeton in Juli-Aug. 1613 (Uit een brief van Pt. Both in d. 1 Jan. 1614) Events in the Moluccas and a Visit to Boeton in July-August 1613 (From a Letter by Pieter Both 1 Jan. 1614)
42-66 V J. Pz. Coen bezoekt Ambon, de Molukken en Boeton, enz. (Uit een brief van hem in d. 1 Jan. 1614) Jan Pieterszoon Coen Visits Ambon, the Moluccas and Boeton (From a Letter by him 1 Jan. 1614)
66-70 VI. Berichten van Atjeh and Djohor (Uit een brief van J. Pz. Coen in d. 10 Nov. 1614) Reports on Aceh and Johor (From a Letter by Jan Pieterszoon Coen 10 Nov. 1614)
70-80 VII. Cort verhaal vant wedervaeren van Adr. van der Dussen, naar Johor gesonden enz. (in d. 10 Nov. 1614) Short Account of [his] Actions by Adriaan van der Dussen, sent to Johor etc. (10 Nov. 1614)
80-102 VIII Berichten van Solor en Timor Reports from Solor and Timor
80-88 VIII.A Brief van Adr. van der Velde geschr. voor Mei 1614 Letter by Adriaan van der Velde written before May 1614
88-97 VIII.B Brief van denzelfden in d. 1 Mei 1614 Letter by the same 1 May 1614
97-102 VIII.C Uit een brief van Crijn van Raemburch in d. 13 Aug. 1614 From a Letter by Crijn van Raemburch 13 Aug. 1614
102-109 IX. Cort recueil uyt de laatste berichten ende adviesen van Indië getrokken enz. (Remonstrantie van Bewindhebbers der O.I. Compagnie aan de Staten-Generaal Overgeleverd in 1614) Short Extract from the Latest Reports and Advices from India etc. (Official Report by the Admistrators of the V.O.C. to the Staten Generaal delivered in 1614)
109-118 X. Het bestuur van Pt. Both en Ger. Reynst in Indië (Brief van den laatste in d. 26 Oct. 1615) The Administration of Pieter Both and Geraard Rewynst in India (Letter by the Latter 26 Oct. 1615)
118-130 XI. Zeegevecht voor Malakka en bezoek aan Djohor en Riouw (brief van Stev. van der Haghen in d. 10 Maart 1616) Naval Skirmish off Malacca and Visit to Johor and Riau (Letter by Steven van der Haghen 10 March 1616)
130-132 Bijlage : Brief van Don J. de Silva aan den Sultan van Djohor in d. 28 Febr. 1616 Appendix : Letter by Don J. de Silva to the Sultan of Johor, 28 Febr. 1616
132-164 XII. De bewoners van Siau opgelicht en naar Banda overgebracht. De Molukken en de Banda Eilanden in Sept. 1615 - Juli 1616 The Inhabitants of Siau Tricked and Brought over to Banda. The Moluccas and the Banda Islands in Sept. 1615 - July 1616
164-167 XIII. Advies van Laurens Reael betreffende zijn opvolger (Brief van hem in d. 22 Sept. 1616) Advice by Laurens Reael Concerning his Successor (Letter by him 22 Sept. 1616)
167-170 XIV. Handel op de Westkust van Sumatra Trade on the Western Coast of Sumatra
167-168 XIV.A Uit een brief van J. Pz. Coen in d. 10 Dec. 1616 From a Letter by Jan Pieterszoon Coen 10 Dec. 1616
168-170 XIV.B Uit een brief van Abr. de Rasiere in d. 7 Aug. 1617 From a Letter by Abraham de Rasiere, 7 Aug. 1617
170-184 XV. Tocht van J. Dz. Lam naar Manila (brief van hem in d. 11 Oct. 1617) Expedition by J. Dz. Lam against Manila (letter by him 11 Oct. 1617)
184-188 XVI Fransche expeditie van Dieppe naar Indië French Expedition from Dieppe to India
184-185 XVI.A Uit een brief van Corn. Buysero in d. 29 Maart 1617 From a Letter by Cornelis Buysero 29 March 1617
185-186 XVI.B Uit een brief van denz. in d. 31 Aug. 1617 From a Letter by the same, 31 Aug. 1617
186-187 XVI.C Uit een brief van denz. in d. 18 Dec. 1617 From a Letter by the same, 18 Dec. 1617
187-188 XVI.D Uit een brief van denz. in d. 15 Jan. 1618 From a Letter by the same, 15 Jan. 1618
188-267 XVII Berichten van Ambon en Omliggende Eilanden (1617-1620) Reports from Ambon and Surrounding Islands (1617-1620)
188-202 XVII.A Memorie van Adriaan Blocq Martens voor zijn opvolger als Gouverneur van Ambon (4 Juli 1617) Memo by Adriaan Blocq Martens for his Successor as Governor of Ambon (4 July 1617)
202-204 XVII.B Accoord met de bergbewoners achter 't kasteel op Ambon (16 Nov. 1616) Accord with the mountain Dwellers behind the Fort on Ambon (16 Nov. 1616)
204-206 XVII.C Accoord met de dorpen aan de Zuidkust van Ceram (16 Mei 1617) Accord with the Villages at the Southern Coast of Ceram (16 May 1617)
206-217 XVII.D Brief van Steven van der Haghen in d. 26 Mei 1617 Letter by Steven van der Haghen 26 May 1617
217-221 XVII.E Brief van denzelfden in d. 16 Aug. 1617 Letter by the same, 16 Aug. 1617
221-222 XVII.F Uit een brief van Herman van Speult in d. 19 Aug. 1617 From a letter by Herman van Speult 19 Aug. 1617
222-229 XVII.G Uit een brief van St. van der Haghen in d. 6 Mei 1618 From a letter by Steven van der Haghen 6 May 1618
229-230 XVII.H Brief van den Sultan van Ternate aan Kimelaha Sabadin (ontvangen eind Januari 1618) Letter by the Sultan of Ternate to Kimelaha Sabadin (received at the end of January 1618)
230-231 XVII.I Brief van denzelfden aan denzelfden (ontv. 5 Juni 1618) Letter by the same to the same (received 5 June 1618)
231-234 XVII.K Uit een brief van St. van der Haghen in d. 20 Aug. 1618 From a Letter by Steven van der Haghen 20 Aug. 1618)
234-248 XVII.L Brief van Herman van Speult in d. 4 April 1619 Letter by Herman van Speult, 4 April 1619
248-255 XVII.M Uit een brief van denzelfden in d. 31 Aug. 1619 From a Letter by the same, 31 August 1619
255-267 XVII.N Uit een brief van denzelfden in d. 4 Mei 1620 From a Letter by the same, 4 May 1620
267-272 XVII.O Uit een brief van denzelfden in d. 14 Aug. 1620 From a Letter by the same, 14 Aug. 1620
272-308 XVIII. J. Pz. Coen op Banda - Ambon en de Molukken in 1621 Jan Pieterszoon Coen on Banda - Ambon and the Moluccas in 1621
272-284 XVIII.A Brief van J. Pz. Coen in d. 6 Mei 1621 Letter by Jan Pieterszoon Coen 6 May 1621
284-289 XVIII.B Overeenkomst met die van Poeloe Run Agreement with Those of Poeloe Run
289-301 XVIII.C Brief van J. Pz. Coen in d. 16 Nov. 1621 Letter by Jan Pieterszoon Coen 16 Nov. 1621
301-304 XVIII.D Instructie voor Corn. de Meyer en Dan. de Bucquoy om voor te houden aan Kimelaha Daja in d. 5 Juni 1621, met zijn antwoord Instruction for Cornelis Meyer and Daniel de Bucquoy to present to Kimelaha Daja 5 June 1621, with his Response
304-308 XVIII.E Gesprek van Chr. Stuling met Kaitjil Ali (1621) Conversation of Christiaan Stuling with Kaitjil Ali (1621)
308-311 XIX. Betrekkingen tot de Mohammedanen op Mindanao (Instructie voor Chr. Francxs in d. 22 Sept. 1621) Relations with the Muslims on Mindanao (Instruction for Christiaan Francxs 22 Sept. 1621)
311-336 XX. Berichten van Ambon (1622-1623) Reports from Ambon (1622-1623)
311-328 XX.A Brief van H. van Speult in d. 15 Juni 1822 [!] Letter by Herman van Speult, 15 June 1622
328-329 XX.B Uit een brief van J. Pz. Coen in den 28 Oct. 1622 From a Letter by Jan Pieterszoon Coen 28 Oct. 1622
329-330 XX.C Aanbeveling van Kap. Hitoe door J. Pz. Coen (28 Jan. 1623) Order to Captain Hitoe from Jan Pieterszoon Coen (28 Jan. 1623)
330-336 XX.D Uit een brief van H. van Speult in d. 5 Juni 1623 From a Letter by H. van Speult 5 June 1623)
336-348 XXI. Het "spel" op Banda voortgezet (1622-1623) The "Game" on Banda Continued
336-338 XXI.A Uit een brief van J. Pz. Coen in d. 31. Jan. 1622 From a Letter by Jan Pieterszoon Coen 31 Jan. 1622
338-339 XXI.B Uit een brief van denzelfden in d. 3. Maart 1622 From a Letter by the same, 3 March 1622
339-340 XXI.C Uit een brief van Mt. Sonck in d. 16 Mei 1622 From a Letter by Mt. Sonck 16 May 1622
340-343 XXI.D Brief van denzelfden in d. 23 Sept. 1622 Letter by the same, 23 Sept. 1622
343-344 XXI.E Uit een brief van J. Pz. Coen in d. 28 Oct. 1622 From a Letter by Jan Pieterszoon Coen 28 Oct. 1622
344-346 XXI.F Uit een brief van C. Gz. Verloren arbeyt [!], in d. 18 Mei 1623 From a Letter by C. Gz., Lost work 18 May 1623
346-348 XXI.G Uit een brief van Is. de Brune in d. 30 Aug. 1623 From a Letter by Isaak de Brune 30 Aug. 1623
348-359 XXII. Berichten uit de Molukken, 1622-1623 Reports from the Moluccas, 1622-1623
348-350 XXII.A Uit een brief van Fred. Houtman in d. 16 Maart 1622 From a Letter by Frederik Houtman, 16 March 1622
350-352 XXII.B Uit een brief van denzelfden in d. 26 Aug. 1623 From a Letter by the same, 26 Aug. 1623
352-353 XXII.C Uit een brief van J. le Febure [!] in d. 25 Maart 1623 From a Letter by J. le Febvre, 25 March 1623
353-354 XXII.D Brief van Pedro de Heredia in d. 17 Mei 1623 Letter by Pedro de Heredia, 17 May 1623
354-355 XXII.E Brief van Sultan Sahid, uit Manila geschreven Letter by Sultan Sahid, Written from Manila
355-359 XXII.F Uit een brief van Ph. de Carpentier in d. 3 Jan. 1624 From a Letter by Philips de Carpentier, 3 Jan. 1624
361-370 Register Index


Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageImpressum · Datenschutz