Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies
Bruin 1862


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class at KMLA, 2009Bruin, D. C. de, Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel : een leer- en leesboek voor de scholen; in het bijzonder voor meergevorderde leerlingen in Nederlandsch-Indie, pt.2 van 1723 tot op onzen tijd 1862
[History of the Dutchmen in the East Indian Archipelago : A Textbook and Reader for Schools, especially for secondary Students in the Dutch East Indies
posted by Aceh Books, in Dutch, http://www.acehbooks.org/search/detail/1541?language=en

Pages Chapter Dutch Chapter Title English Translation
3-9 Mattheus de Haan. M. Diederik Durven. Dirk van Cloon. Abraham Patras. Oorzaken van Achteruitgang der Compagnie Mattheus de Haan. M. Diederik Durven. Dirk van Cloon. Abraham Patras. Causes for the Decline of the Company
10-18 Adriaan Valckenier. Opstand en moord der Sjinezen te Batavia Adriaan Valckenier. Rebellion and Murder of the Chinese in Batavia
19-23 Vervolg Continuation
24-32 Voortduring en einde van den opstand der Sjinezen. Samarang belegerd. Afstand van de zoogenaamde Karang-Kobar-landen en Madoera aan de Compagnie. Gustav Willem Baron van Imhoff. Het opperbewind der O.I. Compagnie aangedragen aan Willem IV. Continuation and End of the Rebellion of the Chinese. Semarang under Siege. Cession of the so-called Karang-Kobar Lands and of Madura to the Company. Gustav Willem Baron van Imhoff. Willem IV. charged with the supreme administration of the V.O.C.
32-38 Jacob Mossel. Maatregelen tegen de toenemende weelde. Onrusten met Bantam. Twee grote oorlogen op Java. Splitsing van het rijk van Mataram. Jacob Mossel. Measures against increasing luxury. Unrest [in Relations] with Bantam. Two large wars on Java. Splitting of the Empire of Mataram
39-47 Toestand der zoogenaamde Buitenkantoren. Expeditie tegen Riouw. Pieter Albertus van der Parre. Reinier de Klerk. Willem Arnold Alting. Condition of the so-called Outer Comptoirs. Expedition to Riau. Pieter Albertus van der Parre. Reinier de Klerk. Willem Arnold Alting.
48-51 Oorlog met Engeland. Hoopeloze toestanden der Compagnie ten opzigte der geldmiddelen. Oprigting van het comite tot de zaken van den O.I. handel en bezittingen. Ontbinding der Compagnie. Pieter Gerardus van Overstraten. War with England. Hopeless Conditions of the Company in Regard to Finances. Establishment of a Committee for the Matters of East Indian Trade and Possessions
51-62 Herman Willem Daendels. Het monopolie-stelsel door het dwangarbeid-stelsel vervangen. Hervormingen in het bestuur. Herman Willem Daendels. The Monopoly-System Replaced by the Forced-Labour-System. Reforms in the Administration
62-68 Jan Willem Janssens. Overgave van Java aan de Engelschen Jan Willem Janssens. Java Handed over to the English
68-80 Het Engelsch tusschenbestuur. Thomas Stamford Raffles. Invoering van het landrente-stelsel The English Intermediate Administration. Thomas Stamford Raffles. Introduction of the Land-Rent-System
80-88 Herstelling van het Nederlandsch gezag in deze gewesten. Commissarissen-Generaal Elout, Buijskes en van der Capellen Restoration of Dutch Administration in these Regions. Commissars General Elout, Buijskes and van der Capellen
88-98 Opstand in de Molukken. Expeditie tegen Palembang. Adriaan Rudolf Willem Geij van Pittius. Tette Baukus Veltman. Expeditie tegen Boni, Tanette en Soepa. Rebellion in the Moluccas. Expedition against Palembang. Adriaan Rudolf Willem Geij van Pittius. Tette Baukus Veltman. Expedition against Boni, Tanette and Soepa.
98-107 Aardbevingen en vulkanische uitbarsten op Java en andere eilanden in den Oost-Indischen Archipel Earthquakes and Volcanic Eruptions on Java and other Islands in the East Indian Archipelago
107-117 Kunsten en wetenschappen in Nederlandsch-Indie Arts and Sciences in the Dutch East Indies
117-124 Toestand van den handel te Batavia. Oprigting der Nederlandsche handelsmaatschappij. Oorzaken van achteruitgang der geldmiddelen gedurende het bestuur van van der Capellen Condition if the Trade in Batavia. Establishment of the Nederlandsche Handelsmaatschappij (Netherlands Trading Society)
124-136 De commissaris-generaal du Bus de Gesignies. Oorlog op Java tegen Dipo Negoro. The Commissaris General du Bus de Gesignies. War on Java against Dipo Negoro
136-147 Johannes van den Bosch. Invoering van het cultuur-stelsel. Nieuw plan tot verdediging van Java. Johannes van den Bosch. Introduction of the Culture System. New Plan for the Defense of Java.
147-153 Oorlog tegen de Padri's op Sumatra. Uitbreiding van het Nederlandsch gezag en grondgebied op dit eiland. War against the Padris on Sumatra. Expansion of Dutch Authority and Territory on this Island.
153-157 Jan Jacob Rochussen. Expeditien tegen Bali Jan Jacob Rochussen. Expeditions against Bali
157-160 Uitbreiding van ons gezag en grondgebied op Borneo's West-kust. Oproer der Sjinezen te Sambas en Montrado. Expansion of our Authority and Territory on the West Coast of Borneo. Rebellion of the Chinese at Sambas and Montrado.
160-163 Mr. Albertus Jacob Duijmaer van Twist. Expeditie in Palembang en de Lampongsche Distrikten. Mr. Albertus Jacob Duijmaer van Twist. Expedition in Palembang and Lampong Districts.
163-171 Charles Ferdinand Pahud. Expeditie tegen Djambi en Reteh. Vestiging van ons gezag in Siak. Expeditie tegen Boni. Opstand in het rijk van Bandjermasin. Charles Ferdinand Pahud. Expedition against Djambi and Reteh. Establishment of our Authority in Siak. Expedition against Boni. Rebellion in the Kingdom of Bandjermasin.
171-175 Naschrift Postscript
175 Verbeteringen en bijvoegingen. eerste stukje Corrigenda and Addenda, part 1
175-176 Verbeteringen en bijvoegingen. tweede stukje Corrigenda and Addenda, part 2
Advertenties Advertisements


Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageImpressum · Datenschutz