Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageTranslations of Tables of Contents on Books on the History of the Dutch East Indies
Bruin 1863


Korean Minjok Leadership Academy
Multi-Language Reading Class at KMLA, 2009Bruin, D. C. de, Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel : een leer- en leesboek voor de scholen; in het bijzonder voor meergevorderde leerlingen in Nederlandsch-Indië, pt.1 van 1594 tot 1723, 2de ed. 1863
[History of the Dutch in the East Indian Archipelago : a textbook and reader for schools, especially for the secondary students in the Dutch East Indies, part 1 : from 1594 to 1723, 2nd ed. 1863]
posted by Aceh Books, in Dutch, http://www.acehbooks.org/search/detail/1541?language=en

Pages Chapter Dutch Chapter Title English Translation
Voorberig Preface
Inhoud van het eerste stukje. Contents of Part 1
1-7 Aanleiding tot de zeetogten der Nederlanders om de Noord. De oudste handelswegen naar Oost-Indie. De twee eerste togten. Incentive for the Expeditions of the Dutchmen. The Oldest Trade Routes to East India. The Two First Expeditions
7-10 Derde togt. Overwintering op Nova-Zembla. Third Expedition. Spending the Winter on Novaya Zemlya
10-13 Eerste regtstreekse togt der Nederlanders naar Oost-Indie onder Cornelis Houtman The First Direct Expedition of the Dutchmen to East India under Cornelis Houtman
13-19 Staatkundige toestand dezer gewesten, tijdens de vestiging der Nederlanders aldaar Political Condition of these Regions, during the Settlement of the Dutchmen there
19-21 Ontmoetingen der Nederlanders te Bantam en op andere plaatsen van Java Experiences of the Dutchmen at Bantam and other places on Java
21-26 Verdere regtstreekse togten naar Oost-Indie Further Direct Expeditions to East India
26-27 Wolfert Hermansz. Wolfert Hermanszoon
27-29 Oprigting der Oost-Indische Compagnie Establishment of the V.O.C.
29-32 Overwinningen op Amboina en Ternate Victories on Amboina and Ternate
32-34 De eerste algemene landvoogd The First Governor
34-37 Nederlaag op Poeloe-Ai. Togten van Schouten en le Maire. Defeat on Poeloe-Ai. Expeditions by Schouten and le Maire
37-38 Jan Pietersz. Coen Jan Pieterszoon Coen
38-41 Vestiging der Nederlanders in Jakatra Settlement of the Dutch in Jakatra
41-43 Betrekkingen tusschen de Nederlanders en Engelschen te Jakatra Relations between the Dutch and the English at Jakatra
43-46 Belegering van de sterkte te Jakatra, na het vertrek van Coen Siege of the Fort in Jakatra, after the Departure of Coen
46-49 Vervolg Continuation
49-53 Inneming van Jakatra en stichting van Batavia Conquest of Jakatra and Foundation of Batavia
53-57 Pieter de Carpentier Pieter de Carpentier
57-59 Eerste belegering van Batavia First Siege of Batavia
59-63 Vervolg Continuation
63-66 Tweede belegering van Batavia Second Siege of Batavia
66-71 Antonie van Diemen. Uitbreiding der Compagnie. Vestiging op Ceilon en eenige eilanden in den Indischen Archipel. Malakka ingenomen. Abel Tasman Antonie van Diemen. Expansion of the Company. Settlement on Ceylon and some other islands in the Indian Archipelago. Malacca taken. Abel Tasman
71-73 Onlusten met Bantam. Lucas Cardiel Conflict with Bantam. Lucas Cardiel
73-75 Stichting der Kaapkolonie. Establishment of the Cape Colony
75-79 Toepassing van het monopolie-stelsel. Onlusten op Amboina en andere eilanden in de Molukken. Jacob Verheiden. Kasper Buitendijk Adaptation of the Monopoly System. Unrest on Amboina and other Islands in the Moluccas. Jacob Verheiden. Kasper Buitendijk.
79-84 Vervolg. Continuation
84-92 Joan Maatsuijker. Toenemende bloei der Compagnie. Overwinningen op Ceilon en Celebes. Bongaaisch contract. Cornelis Speelman. Vestiging op de West-kust van Sumatra. Joan Maatsuijker. Increasing Flourishing of the Company. Victories on Ceylon and Celebes. The Bongaese Contract.
92-96 Verlies van Formosa. Frederik Coijet. Antonius Hambroek. The Loss of Taiwan. Frederik Coijet. Antonius Hambroek.
96-104 Opstand van Taroeno Djojo tegen den Soesoehoeran van Mataram. Krooning van Amangkoe Rat I Rebellion by Taroeno Fjojo against the Soesoehoeran of Mataram. Coronation of Amangkoe Rat I.
104-111 Rijklof van Goens. Cornelis Speelman. Onderwerping en dood van Taroeno Djojo. Voortdurende onlusten in het rijk van Mataram. Cheribon stelt zich onder de bescherming der Compagnie Rijklof van Goens. Cornelis Speelman. Submission and Death of Taroeno Djojo. Continued Unrest in the Empire of Mataram. Cheribon Places itself under the Protection of the Company
111-116 Johannes Camphuijs. Opstand van Si-oentong van Soerapati Johannes Camphuijs. Rebellion of Si-oentong of Soerapati
116-118 Mr. Willem van Outhoorn. Soekadana en Landak onder het gezag der Compagnie gebragt Mr. Willem van Outhoorn. Soekadana and Landak Placed under the Authority of the Company
118-125 Batavia in het begin der 18de eeuw Batavia at the Beginning of the 18th Century
125-130 Eerste groote oorlog op Java. Dood van Soerapati. Onderwerping van den exkeizer, bekend onder den naam van Soenan Mas The First Great War on Java. Death of Soerapati. Submission of the Ex Emperor, Known under the name of Soenan Mas.
130-136 Vervolg Continuation
136-141 Abraham van Riebeeck. Christoffel van Zwol. Oorlog met de samorin van Calicoet. Maatregelen tegen het verboden handel en de oneerlijkheid der ambtenaren. Handel met Sjina Abraham van Riebeeck. Christoffel van Zwol. War with the Samorin of Calicut. Measures against the Forbidden Trade and the Dishonesty of the Officials. Trade with China.
141-149 Hendrik Zwaardekroon. Coffie cultuur. Jacob Roggeveen. Beoefening van kunsten en wetenschappen in Nederlandsch-Indië. Samenspanning tegen de Soesoehoenan. Hendrik Zwaardekroon. Coffee cultivation. Jacob Roggeveen. Exercise of Arts and Sciences in the Dutch East Indies. Tension with the Soesoehoenan.
149-152 Onlusten ten gevolge van het overlijden van den soesoehoenan Pakoe Boewono I. Zamenzwerving van Pieter Elberfeld. Onderwerping der oproerige prinsen. Unrest in Consequence of the Death of Soesoehoenan Pakoe Boewono I. Conspiracy of Pieter Elberfeld. Submission of the Rebellious Princes.
advertenties Advertisements.


Back to WHKMLA Main Index . Dutch East Indies, Tables of Contents of Works on Page . WHKMLA, Dutch East Indies Page . WHKMLA, V.O.C. PageImpressum · Datenschutz