Back to WHKMLA Main IndexSource Bases : Europische Mercurius


Korean Minjok Leadership Academy
WHKMLA, 2010vol.1 : 1690 GB vol.11 : 1700 GB vol.21 : 1710 GB vol.31 : 1720 GB vol.41 : 1730 GB vol.51 : 1740 GB, IA vol.61 : 1750 GB
vol.2 : 1691 GB vol.12 : 1701 GB vol.22 : 1711 GB vol.32 : 1721 GB vol.42 : 1731 GB vol.52 : 1741 GB, vol.62 : 1751 GB, IA
vol.3 : 1692 GB, IA vol.13 : 1702 GB vol.23 : 1712 GB vol.33 : 1722 GB vol.43 : 1732 GB vol.53 : 1742 GB vol.63 : 1752 GB
vol.4 : 1693 GB, IA vol.14 : 1703 GB, IA vol.24 : 1713 GB vol.34 : 1723 GB vol.44 : 1733 GB vol.54 : 1743 GB vol.64 : 1753 GB, IA
vol.5 : 1694 GB vol.15 : 1704 GB vol.25 : 1714 GB vol.35 : 1724 GB vol.45 : 1734 GB vol.55 : 1744 GB, IA vol.65 : 1754 GB
vol.6 : 1695 GB, IA vol.16 : 1705 GB, IA vol.26 : 1715 GB, IA vol.36 : 1725 GB vol.46 : 1735 GB vol.56 : 1745 GB vol.66 : 1755 GB
vol.7 : 1696 IA vol.17 : 1706 GB vol.27 : 1716 GB, IA vol.37 : 1726 GB vol.47 : 1736 no scan vol.57 : 1746 GB vol.67 : 1756 GB
vol.8 : 1697 GB vol.18 : 1707 no scan vol.28 : 1717 GB, IA vol.38 : 1727 GB vol.48 : 1737 GB vol.58 : 1747 GB
vol.9 : 1698 GB, IA vol.19 : 1708 GB vol.29 : 1718 GB vol.39 : 1728 GB vol.49 : 1738 GB vol.59 : 1748 GB
vol.10 : 1699 GB vol.20 : 1709 GB vol.30 : 1719 GB vol.40 : 1729 GB vol.50 : 1739 GB vol.60 : 1749 GB
Desiderata : volumes 18 (1707), 47 (1736), vol.1 (1690) part 1 pp.26-27, vol.2 (1691) part 2 pp.118-119, 146-147,On www.abebooks.com, "NABU PR, 2010. Book Condition: New. New print-on-demand paperback book produced in the US and delivered from our US warehouse in 10-14 days." are offered by several sellers, for a reasonable price.
The listing on Abebooks does not specify if this offer pertains to the entire series (1690-1756) or (which is more likely) to a particular year (or a particular quarterly or semiannual issue), and if the latter, which one. One of the companies offering to sell the print-on-demand book responded to a request for further information : "I am sorry but all the information I have on this item is on Abe".EUROPISCHE MERCURIUS
1690 GB January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Januari ENGELAND p.2, Krygsgevallen in Ierland p.2, Vreemde Processie gehouden te Londen p.3, Supplement door het Parlement aan zyn Majesteit gepresenteert p.5, Adres der Kooplieden p.6, Verhaal van een zeer ongelijk gevecht tusschen een Engelsch Schip en een Fransche Kaaper p.7, Keurvorst van Brandenburg in het Order der Kousseband aangenomen p.9, Acte wegens de Rechten en Vryheden der Onderdanen en de Successie der Kroon p.9, Hevige Stormwinden p.12, Bil van algemeen Pardon, en Exceptien daarin te laaten vloeijen p.13, De Poortier van den Nuncius d'Ada gehangen p.15, Staat der Ecclesiastique Zaaken p.15, Complot om de stad Glascon in de brand te steken p.18, DUITSCHLAND p.18, Vertoog van zyn Keizerlyke Majesteit gedaan tot Augsburg aan het Keurvorstelyk Collegie, om zyn zoon tot Roomsch Koning te doen verkiezen p.18, Fransche Branderyen p.21, Keizerlijke Aankondiging wegen het zenden van zyn Ministers tot het Congres in 's-Gravenhage p.22, De Keizer tracht de Keurvorsten van Saxen en Brandenburg de Krooning van den Roomschen Koning persoonlijk te doen bywoonen, toch tevergeefs pp.22-23, Krooning van de Keizerin p.23, Vertrek van de Turkische Gezanten p.25, (pp.26-27 missing), Verkiezing en Krooning van den Roomschen Koning p.30, Ridders door de Roomsche Koning geslagen p.38, Fransche Wreedheden p.38, Bereidselen tot de veldtocht p.38, ITALIEN p.39, Beleid des Konings van Vrankrijk omtrent den Paus p.39, Voorslag van Vrankryk wegens een Wapenschorsling tusschen deze Kroon en den Keizer verworpen p.40, De Kardinaal van Furstenberg verzoekt revisie van zyn zaak van Keulen doch tevergeefs p.43, Voorzegging aan hem gedaan p.43, Zaak der Capitulairen van Keulen, die de party des gemelden Kardinaals gehouden hadden p.43, Brief van den Keizer aan den Kardinaal de Medicis p.45, Brief van den Keurvorst van Keulen aan den Paus p.48, Brief van den Keurvorst van Keulen an den Pausselyken Nuncius te Keulen p.49, Oproer te Rome over het aannemen van Soldaaten in Venetiaanschen dienst p.51, Audientie van Milord Milford by den Paus p.52, Geschillen tusschen den Hof van Rome en dat van Vrankryk p.52, Venetien p.53, Instede van Doge Morosini p.54, De Paus vereert den Doge met het gewyde Swaard en de Muts p.55, Prins van Oranje door de Republiek voor Koning van Engeland erkend p.55, SWITSERLAND p.55, De Franschen Ambassadeur arbeid on de Cantons in de belangen van de Kroon te houden p.55, Madame de Vatteville gevangen over correspondentie met den Franschen Ambassadeur p.56, Vertoog van Ridder Cocqs, Extraordinaris Envoye van Engeland, aan de Gedeputeerden der Evangelische Cantons, vergadert te Zurich, den 31 Januari 1690, p.57, De Fransche Ambassadeur erscht de Wervingen voor Engeland te verhinderen p.60, VRANKRYK p.60, Edicten tot uitvinding van geld p.60, Zilverwerk in de Munt gebracht p.61, Gasthuizen besnoeid p.61, Middelen tot Werving van Krygsvolk p.62, Gerucht van de herroeping der Protestanten p.62, Arrest des Konings noopende der zelver goederen p.63, Verschillen tusschen het Roomsche Hof en dat van Vrankryk gezocht by te leggen p.64, Bereidselen tot de Veldtocht p.64, Intrede en Audientie der Gezanten van Teunis p.65, Bystand voon Koning Jacobus p.65, Brief van den Koning aan Marschalk d'Humietet p.66, Arrest noopende het Muntwezen in het Walsch Vlaanderen p.69, Vrede tusschen Vrankryk an Algiers afgekondigt p.70, ALGIERS p.71, Verandering in het Gouvernement aldaar p.71, Artykelen van Vrede, tusschen den Koning van Vrankryk en de Regeering van Algiers gesloten p.72, Net verbaal van het aankomen des nieuwen Franschen Ambassadeurs aan de Porte, alsmede des zelfs Negotiatie, en van het afzetten des voorigen en installatie des tegenwoordigen Primo Vizirs p.73, SPANJEN p.75, Larache door de Mooren verovert p.75, Opstand in Catalonien p.76, Voorslag om alle Commercie van Vrankryk op Spanjen voor altyd te verbieden p.77, NOORDER RYKEN p.78, Fransche handelingen aldaar p.78, NEDERLANDEN p.79, Koninglijk Spaansche bruid vertrekt na Vlissingen en word door storm beloopen p.79, Audientie van den Extraordinaris Envoye van Engeland p.79, Van dien van Sweeden p.79, Verkooping van de Meubelen der Kardinaals van Furstenberg p.80, Plakkaet tegen de uitvoer der Paarden p.80, Klachten der Franschen over Contributien p.82, Franschen zoeken de Spaansche Munt te verminderen p.82, Dood van Don Antonio de Sarmiento p.83, Franschen slaan nieuwe munt te Ryssel p.84
. Februari ENGELAND p.84, Nieuwe Zegels voor de Gouverneurs van Jamaica en Barbados p.84, Verrichtingen van het Parlement omtrent van de zaak van St. Thomas Armstrong enz. p.85, Parlement geprorogeert p.86, Acte in faveur der Iersche Protestanten p.87, Acte voor Oprichting van een Nieuwe Oost-Indische Compagnie p.90, Zaaken van Ierland p.91, Proclamatie van Frederik, Hertog van Schomberg, Generaal van Harer Majesteit Machten etc. p.93, Acte tegen de Rebellen in Schotland p.94, Hof van Justitie in Schotland geopend p.95, Iersche Zaaken p.97, De Koning tot het Parlement van Schotland verzocht p.102, Brief des Konings aan den Bisschop vanm Londen p.103, Hare Majesteiten gecomplementeerd over hun proclamatie tot de Kroon p.105, Proclamatie noopende de Brieven op Spanjen enz. p.105, Propositien noopende het toekomende Parlement, p.107, Brief van den Grooten en Doorluchtigsten Vorst Christianus Albertus, Herzog van Holsteyn-Gottorf, aan zyn Voortreffelijkste Majesteit den Koning Wilhelmus p.108, Staat der zaaken in Ierland p.108, Verscheldent byzonderheden p.111, DUITSCHLAND p.112, Vertrek van het Keizerlijke Hof van Augsburg na Munchen p.112, Krygszaaken tusschen de Keizerschen en Turken p.113, Geschil onder de Duitsche Vorsten wegens de Successie in het Hertogdom van Saxen-Lauwenburg p.116, Memoriael van Lotharingen p.116, Copy van een Brief uit Nissa, in dato den 5 February 1690 p.120, Fransche Verwoestingen p.121, Vreemd Voorval omtrent Canischa p.122, Aftocht der Tartaren p.122, Turksche Afgezanten tot Comorra p.122, SWITSERLAND EN SAVOYEN p.123, Fransche Wervingen verbooden p.123, Hertog van Savoyen verklaart zich neutraal te willen houden, en op wat wys p.123, Vryheid van de Piemontoische Dallieden verzocht p.123, Uitslag van de zaak van Madame de Vatteville p.123, ITALIEN p.125, Werk der geschillen tusschen de Hoven van Rome en Vrankryk p.125, Vreugdevuren ontsteken over de verkiezing van den Roomschen Koning p.126, Promocie van Kardinalen p.127, Misnoegheid over de zelve p.128, De Bisschop van Beauvais p.128, Installatie der Kardinalen p.128, Instantien van den Paus voor de wederspannige Capitularen van Keulen p.129, Goedwilligheid van den Paus omtrent den Keizer p.129, Nuncius Camerini ontvangt den Kardinalshoed p.129, Verscheidene byzonderheden p.130, Andere byzonderheden betreffende Italien p.130, Den Abt te Croissy door de Spanjaarden gearresteerd en in't Kasteel te Milanen gebracht p.131, TURKYEN p.132, Groote Achting der Kiuperlis p.132, Nieuwe Hopp tot Vrede p.132, Handelingen van den Franschen Consul te Smirna p.132, Franschen Ambassadeur in Conferentie met den Tehkely p.133, VRANKRYK p.133, Nader Edict om 't Goud en Zilver in de Munthoven te brengen p.133, Zilverwek der Kerken aangetast p.133, Tractaat over de arbitraite Macht der Koningen van Vrankryk p.136, Hoop der Vereeniging tusschen het Fransche en Roomsche Hof p.139, Verschillende Byzonderheden p.140, Beknopt verhaal van wonderlijke verandering voorgevallen in't Koningrijk Siam in't jaar 1688 p.141, SPANJEN p.152, Rebellie in Catalonien p.152, Gevaarlijkeid van de zelve gettoond door het voorbeeld van een andere p.152, MILANEN p.153, Afgevaardigden der Catholieke Cantons gehekeld over hun gehechtheid aan Vrankryk p.153, NEDERLANDEN p.154, Vreemd geval tusschen de Captein aan een Engelsch Konings Jacht en een Schipper Koopman p.154, Verschydene byzonderheden p.156, Franschen plunderen eenige dorpen p.158, Fransche Partyen geslagen p.158, Verscheldene Byzonderheden p.159
. Maart ENGELAND p.160, Vetrek van de Konminglijke Spaansche Bruid p.160, Proclamatie wegen Vastdagen p.162, Proclamatie tot het opontbieden van Zeevolk p.164, Verkiezing der Leden van het aanstaende Parlement p.165, Acte van Tolvrijheid voor de Graanen enz., uit Schotland na Ierland te transporteren pp.167-168, Koninglyk Spaansche Bruid steekt weder in zee p.168, Aanslag van den Koning Jacobus op het Fort Sherenes mislukt p.168, Lyst van de Leden tot het aanstaande Parlement p.169, Zitting van het nieuw Parlement p.171, Deensche Volkeren na Ierland geembarqueerd p.173, Troupen tot de Iersche Tocht gedefilineert p.173, Strangham door Koning Jacobus met Brieven naar Schotland gezonden p.174, Gravin van Arrol in Verzekering genomen p.175, Conspiratie tegens de Regering door den Lord Olevant en zyn Medegenooten p.175, Brug van Charlemont vernield p.176, Acte van Cavan p.177, Verschydene Byzonderheden p.178, DUITSCHLAND p.179, Intocht van Haare Keizerlyke en Koninglyke Majesteiten tot Weenen p.180, Aanspraak aan zyn Keizerlyke Majesteit p.183, Zaak van Saxen-Lauwenburg p.186, Canischa door de Turken overgegeven p.188, Voorrechten aan de Bebouwers van Cassel vergund p.189, Fransche Verwoestingen p.190, Franschman levendig verbrand p.191, Verschydene Byzonderheden p.192, Lyst van Keizerlyke Militie in het Ryk p.193, Huwelyk geslooten tusschen den Prins van Parma en de Princess van Nieuburg p.194, Doorluchtigheid van het Huis van Nieuburg p.194, Brief van Mons. de Breteche aan Monr. de Louvois p.195, Order van den Intendant de la Goupilliere wegens de Renten, welken de Officiers van het Graafschap van Leiningen-Westerburg te Keizerslauteren moeten leveren p.196, SWITSERLAND p.197, Brief van Monsr. de Amelot over het opwerpen der Keizerlyke Schans by Augst p.197, Conditien tot de Werving van 4000 man voor Engeland p.198, Poogingen van Vrankryk tegen de zelve p.198, Bourgeois onthoofd p.200, GENEVE p.200, Inzichten der Republiek van Geneve voor den Koning van Vrankryk p.200, Eisschenm van den Keizer op de Katholyke Cantons p.200, NOORDER RYKEN p.201, Secours door den Koning van Sweden aan de Hollanders toegestaan p.201, Tractaat van Commercie tusschen de twee Kroonen p.201, ITALIEN p.202, Penningen aan Spanjen tot den oorlog tegens de Mooren toegestaan p.202, Aan den Hertog van Savoyen tegen de Piemontooische Dallieden p.202, Vreemde Prinsen te Rome p.202, Prins van Deenmarken kust des Pausen voeten pp.202-203, Pausselyk Secours voor Venetien gereed gemaakt p.203, Dispensatien in den eersten en tweeden Graad verleend p.203, Afgezant van Polen verzoekt Subsidien tegens de Turken p.203, VENETIEN p.203, Krygsbereidselen tegens de Turken p.203, Negroponte door de Turken versterkt p.204, MILANEN p.204, Wervingen in het Milanees tegen Vrankryk p.204, d'Abt te Croissy gevangen te Milanen p.205, de Cardinal d'Etries in het zelve gevaar p.205, Listen der Franschen om onrusten in Engeland en Holland te verwekken p.206, PRUISSEN p.206, Intocht des Keurvorsts van Brandenburg te Koningsbergen pp.206-207, VRANKRYK p.208, Wederkomst des Konings van Compiegne p.208, Brand aldaar ontstaan p.208, Generaalspersonen tot de Veldtocht benoemd p.208, De Dauphin tot Generalissumus van het Leger in Duitschland aangesteld p.209, Begrooting van de drie Hoofdlegers p.209, Messrs. de Lausan en la Hoquette steeken met het Secours voor Ierland in zee p.210, Ban en Arriere-Ban afgekondigd p.210, Adel van Lotharingen opontbooden om in Catalonien te dienen p.211, Inwoners van Lotharingen ontwapend p.211, Ordonnantie wegens het Zilverwerk der Officiers etc. p.211, Geschil der Jesuiten nopende den Generaal bygelegd p.212, Slechte Staat van de Dauphine p.213, Hoed van den Kardinaal de Fourbin overgebracht p.213, Brevet van den Paus aan Madame de Maintenon pp.213-214, Verscheidene Byzonderheden p.214, SPANJEN p.215, Aankomst van de Koninglyke Spaansche Bruid in Galicien pp.251-216, De vloot door storm belopen p.217, Brief van Jan Paeyn, liggende in de Corunna p.219, Verscheidene Byzonderheden p.222, VEREENIGDE PROVINCIEN p.223, Vertrek van eenige Krygshoofden na Engeland p.223, Heekeren uit zyn envoyeschap terug p.223, Geschillen tusschen den Koning van Engeland en de stad Amsterdam over de Nominatie der schepenen beslecht p.224, Electie van Schepenen voor de stad Amsterdam p.234, Opening van't Congres p.234, Plakaat van een Honderdsten Penning afgekondigd p.235, Heeren tot Envoyes genoemd p.235, Verscheidene Byzonderheden p.236, SPAANSCHE EN WALSCHE NEDERLANDEN p.237, Valuatie van de Munt p.237, Daaden vanVyandelykheid tusschen de Spanjaarden en Franschen p.238, Kasteel van Bossu geslecht p.240, Verscheidene Byzonderheden p.241, POLEN p.242, Houding van een Ryksdag p.242, Msr. de Gravelle, Extraordinaris Envoye van Vrankryk, krygt order om van't hof te vertrekken p.242 Bladwyzer Deel 1 (Jan.-March 1690)
. April ENGELAND p.3, Subsidie aan zyn Majesteit vergund tot den Oorlog tegen Vrankryk en de reduceering van Ierland p.3, Order wegens de Protectien p.5, Lyst der Militie tot de Iersche Tocht gedestineerd p.6, Persoonen in de Pol, Bil te taxeeren p.7, Proclamatie wegens de Gebeden p.8, Proclamatie tegens de Scheepvaart der Hamburgers op Vrankryk p.9, Acte om haar Majesteiten pleno jure t'erkennen enz. p.10, Plechtigheid van Witte Donderdag p.11, Petitie van den Lord Major enz. p.12, IERLAND p.13, De Legers versterkt p.14, Actie by Charlemont p.15, 't Kasteel Kallisandra door Wolseley veroverd p.16, SCHOTLAND p.16, Zitting van 't Parlement p.16, Verscheidene Byzonderheden p.20, Proclamatien van Koning Jacobus p.21, Andere Byzonderheden nopende Ierland p.21, VRANKRYK p.22, Generaalspersonen tot de Legers genoemd p.22, Lyst van zyn Majesteit Legers p.23, 't Schip de Gerechtigheid door de Kaapers van St. Malo veroverd p.23, Dood van Mevrouw de Dauphine p.24, Byzonderheden nopende deze Princes en haar Huwelijk p.25, Testament van de Dauphine p.27, 't Hart der Dauphine begraven p.28, Verscheidene Byzonderheden p.28, Afbeeldsel der Hussaren p.29, DUITSCHLAND p.30, Ondertrouw tusschen den Prins van Parma en de Princes van Nieuburg p.30, Hertog van Lotharingen recht een nieuw regiment op p.30, Zaak van Saxen-Lauwenburg p.31, Overgave van Canischa enz. p.32, Dood des Hertogs van Lotharingen p.38, Byzonderheden van dezen Hertog, enz. p.39, Dood van Abaffi, Vorst van Zevenbergen p.40, Verschydene Byzonderheden p.41, SWITSERLAND p.41, Conditien tot d'overneeming van 4000 man voor Engeland p.42, Tractaatie wegens het Eeuwig Verbond tusschen Vrankryk en de Switserse Cantons p.43, ITALIEN p.44, Poogingen om een vrede tusschen de Keizer en Vrankryk te weeg te brengen p.44, Onderdaanigheid der Fransche Bisschoppen ten dien einde omtrent den Paus betoond p.44, Byzonderheden van den Kardinaal van Fourbis p.45, Staat der geschillen tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.45, Gesteldheid van den Paus omtrent Polen p.46, Omtrent den Koning Jacobus p.46, Verscheidene Byzonderheden p.47, VENETIEN p.48, Zaaken betreffende deze Republyk p.48, SAVOYEN p.49, Afval der Mondovesers p.49, Onlusten tusschen Vrankryk en Savoyen p.49, Hertogen van Savoyen waarom Koninglijke Hoogheid geneten p.50, SPANJEN p.51, Plakkaat tegens de Fransche Waaren enz. p.51, Omstandigheden wegens d'Aankomst van de Koninglijke Spaansche Bruid p.52, Rebellie in Catalonien p.53, VEREENIGDE PROVINCIEN p.54, Uitschryving van een Bededag p.54, Gevecht tusschen twee Watte-Convoyers en twee Fransche Kapers p.55, Vreugdetekenen van den Spaanschen Ambassadeur over het arrivement van de Koninglijke Spaansche Bruid p.56, Audientie van den Baron Gors, Envoye des Hertogs van Hanover p.56, Mayboomen met vraaie devise in 's Gravenhage geplant p.57, Verraad op Sluis in Vlaanderen ontdekt p.58
. Mai ENGELAND p.58, Verrichtingen vam 't Parlement p.58, Acte tot Verzekering van haar Majesteiten p.59, Acte van Algemene Vergiffenis p.59, Uitzonderingen uit de zelve p.60, Verscheidene Billen door zyn Majesteit toegestemd p.60, Acte tegens de invoer der gereede zyde p.61, Acte tot het exerceeren van de Regering door de Konigin gedurende zijn Majesteit afweezen p.62, Gevecht tusschen het Pakketboot en een Fransche Kaaper p.63, Consulaat van Kik herroepen p.65, Lijst van de Vloot p.66, Verscheidene Byzonderheden p.66, SCHOTLAND p.67, Aanspraak aan het Parlement p.67, Ontwerp van een Acte tot vryheid van spreken in 't zelve p.69, Verrichtingen van 't Parlement p.70, Geschil der Kerkelijke Regering p.70, Aanmerkelijk geval van een Thomas Tulloch p.74, Viering van de Geboortsdag der Konigin p.75, Rebellen geslagen p.75, IERLAND p.76, Charlemont aan Koning William overgegeven p.77, Voordeel van deze overgave p.78, Oorzaak van de verbaasting der zelve p.78, 't Kasteel Ballingargy door Wolseley veroverd p.79, Kastelen in brand gesteken p.81, Brief uit Ierland na Vrankryk overgezonden p.81, Landing der Engelschen op Fransche eilanden in America p.82, VRANKRYK p.83, Wederkomst der Franschen Vloot uit Ierland p.83, Lijkstaatsit van Madame de Dauphine p.84, Bereidselen tot het vertrek van den Dauphin naar Duitschland p.86, Vertrek van dezen Prins p.86, Zielmis voor de Dauphine p.86, Geschillen tusschen Vrankryk en Savoyen p.87, Uitrusting van de Vloot p.88, Legers van Frankryk in verschillende Oorden p.91, Slechte staat des Ryks p.91, Verscheidene Byzonderheden p.92, DUITSCHLAND p.93, Groote Krygsraad te Laxenburg gehouden p.93, Generaals over de Legers genoemd p.93, Wederstreeven des Prinsen van Baden om het Leger tegens de Turken te commanderen p.94, Machten der Geallierden in Duitschland p.95, Fransch Leger by Landau p.95, De Keizer in gevaar van door de donder verteerd te worden p.96, Saxen-Lauwenburgsche zaaken p.96, PRUISEN p.97, Keurvorst van Brandenburg in Pruisen gehuld p.97, Vertrek van den Keurvorst p.98, Brief van Keur-Brandenburg aan Keur-Beyeren over de Saxen-Lauwenburgsche zaaken pp.98-99, Keizerlijke Avocatoria te Hamburg afgekondigd p.100, POLEN p.100, Ryksdag gescheiden p.100, SWEDEN p.101, Vryen Handel met Vrankryk gepubliceerd p.101, SWITSERLAND p.102, Vergadering der Cantons te Baden p.102, ITALIEN p.105, Staat der Geschillen tusschen de Roomsche en Fransche Hof p.105, Staat der zaaken tusschen de Roomsche Hof en het Huis van Oostenryk p.107, Dood van Kardinaal Cerri p.107, Verscheidene Byzonderheden p.108, VENETIEN p.108, Plechtigheid van gewyde Swaard en de Muts aan den Doge overgeleverd p.108, Krygsverrichtingen tegen de Turken p.109, Loftelijke vergelding der Dapperheid p.110, SAVOYEN p.110, Onlusten tusschen Vrankryk en Savoyen p.110, Franschen door de Vandoisen geslagen p.110, MILANEN p.110, Bereidselen tot tegenweer der Franschen p.111, SPANJEN p.111, Byzonderheden wegens de Koninglijke Spaansche Bruid enz. p.111, Trouw van hare Majesteiten p.112, Intrede der Konigin p.112, NEDERLANDEN p.114, Verraad op Sluis in Vlaanderen ondernomen, en Schuldigen daar aan gestraaft p.114, Executie van Martinet p.122, Verscheidene andere Conspiraties p.122, Staat der Krygszaaken p.123, Verscheidene Byzonderheden p.123
. Juni ENGELAND p.124, Verkiezing van den Lord Major, Sherifs, enz. p.124, Parlement geprotegeerd p.125, Geld by anticipatie aan zijn Majesteit opgeschonken p.125, Adres der Vlootelingen p.126, Proclamatie tegen eenige Rebellen p.127, Ordonnantie nopende het monstreren en kleeden van de Soldaten p.128, Proclamatie tot het houden van een Bededag in Ierland p.129, Groot zegel van Ierland p.131, Lord Major en Sheriff vanb Londen beedigd p.131, Magistraat van Londen neemt afscheid van den Koning p.132, 's Konings Vertrek van Londen p.133, Geheime Raad der Koningin p.133, 's Konings Vertrek van Chelsea p.133, Aankomst in Ierland p.134, Optocht van't Leger p.134, Pasquil aan de Kerkdeuren aangeplaatst p.134, Vrankryk p.135, Rupture tusschen de Kroon en den Hertog van Savoyen p.135, Manifest van Vrankryk wegens de Rupture van Savoyen p.136, Den gratuit der Geestelijkheid aan den Koning bewilligd p.139, Hertog van Gourdon in Vrankryk p.140, ITALIEN p.140, Rupture tusschen den Hertog van Savoyen den den Hof van Vrankryk p.140, De Hertog van Savoyen verklaard den Oorlog tegen Vrankryk enz. p.161, Waldenzen in vryheid gesteld p.161, Verbond der Italiaansche Vorsten tegens Vrankryk p.163, Messrs. de Clerembaux en de Bussieters in Lucerne gevangen genomen p.165, Verbond tusschen den Keizer en den Hertog van Savoyen p.166, Brief des Hertogs van Savoyen aan den Koning van Engeland pp.168-169, ROMEN p.169, Aanspraak van den Paus aan de Kardinalen over den Oorlog tusschen Katholyke Vorsten p.169, Staat der zaaken tusschen den Roomsche en Fransche Hof p.170, VENETIEN p.171, Bassa van Erzegovina geboeid ten toon gesteld p.171, DUITSCHLAND p.171, Fransche verwoestingen p.171, Lyst der Munstersche Militie p.172, Lyst der Sweedsche Militie p.173, Bystand voor den Hertog van Savoyen p.173, Order der Kousseband aan den Keurvorst van Brandenburg overgeleverd p.173, Mompeling van vrede met den Turk p.175, OOSTVRIESLAND p.176, Geboorte van een Erf-Prins p.176, NEDERLANDEN p.177, Prins van Lotharingen overweldigd de Fransche Linien p.177, Luxemburg trekt over de Schelde en de Sambre p.178, Waldek breekt op met het Hollandsche Leger p.179, Dood des Graven van Sallazar p.179, VEREENIGDE PROVINCIEN p.179, Audienties van den Baron Gers, Afgezant des Lantgraafs van Hessen-Cassel p.179, Van d'Afgezanten van Palts-Nieuburg p.180, Citters doet report wegens zyn verrichtingen p.180, Gelyk ook de Heer van Wilde p.180, Plakaat tegens het Vervoeren van Contrabande Waaren p.180, WEST-INDIEN p.181, Verhaal van een schrykkelyke Aardbeving p.181
Bladwijzer Deel 2 April-June 1690
. Juli NEDERLANDEN p.3, Slag van Fleury p.3, Veroverde Standarden in den Haag gebracht p.31, Bededag verordend p.32, ENGELAND p.33, Verraad onmtdekt p.34, Proclamatie tegens de kwalyk geintentioneerden omtrent de Regeering p.36, Fransche vloot op Engelsche kust p.37, Vlooten slags p.37, NEDERLANDEN p.50, Nader uitschryving van den Bededag p.50, Aankomst van den Afgezant Harbort p.51, Zyn vertoog an Haar Hoogmogendheden p.52, IERLAND, Slag bij de Rivier Boyne p.53, Drogeda verovert p.67, Vlucht van Koning Jacobus p.68, 's Konings Intrede in Dublin p.68, Declaratie van Vergiffenis voor d'Onderzaten van Ierland p.70, Reduceering van het Koper Geld p.80, Aanspraak des Bisschops wan Meath aan zyne Majesteit p.84, De jonhe Schomberg Groot Meester der Artillery gemaakt p.85, Staatkundige overdenking over d'Expeditie van Ierland p.86, ENGELAND p.86, Request der Vlootelingen na den slag aan de Koningin gepresenteerd p.87, Beleid der Koningin on de Fransche desselsen te dwarsboomen p.87, Adressen aan haar Majesteit gepresenteerd p.88, Proclamatie tegen eenige Verstoorders van de gemene rust p.90, Tractaat tusschen zyn Majesteit en Haar Hoog Mogenden over de Navigatie op Vrankryk p.91, Parlement geprotegeerd p.94, SCHOTLAND p.94, Rebellen geslagen p.94, NEDERLANDEN p.94, Milddadigheid der Koningin omtrent de Wwduwen der gesneuvelde Hollandsche Matroozen pp.94-95, Brief van zyn Britannische Majesteit aan Haar Hoog-Mogenden p.95, Accoord wegens d'Openstelling der Gevangenhuizen voor het zeevarend volk p.96, Brief van den Vice Admiraal Almonde p.97, VRANKRYK p.97, Algemene vreugde wegens der victorie in de slag van Fleury bevochten p.97, Verlies in de zelvden geleeden p.98, Victorie ter zee p.98, Brief aan den Aartsbisschop van Parys om het Te Deum over de zeeslag te zingen p.98 Aankomst van den Koning Jacobus in Brest enz. p.99, Tyding wegens de gewaande dood van den Koning William, en buitenspoorige vreugde daar over aangerecht p.102, Audientie van den Afgezant van Algiers p.108, Brief van de gewezenen Koningin van Engeland aan den Graaf van Tourville p.109, DUITSCHLAND p.110, Tyding wegens de Negotiatie van den Franschen Ambassadeur aan de Porte p.110, Appartentie tot een vrede met de Porte p.111, Audientie van den Franschen Ambassadeur by den Grooten Vizir pp.111-112, Turksche Legere in verscheidene Ligchaamen verdeeld p.113, Geweldenaryen der Franschen p.114, Komst der Keurvorstelyke Doorluchtigheden van de Palts tot Weenen pp.114-115, Slot Belignes door de Turken overgegeven p.115, Geboorte van een Keizerlyke Princes p.115, Franschen door de Hussaren onder Graaf van Colonitz geslagen p.115, Tekely door den Grooten Heer tot Vorst van Zevenbergen verklaart p.116, Keizerlyk veldleger breekt op p.117, Saxen-Lauwenburgsche zaaken tot de veldtocht uitgesteld p.118, SWITSERLAND p.119, Vertoog door Mons. d'Amelot aan de Switserse Cantons gedaan p.119, Memorien aan de zelven overgeleverd p.120, Afgezant van Savoyen verzoekt bystand van de Cantons p.120, Franschen Ambassadeur vuurt over de slag van Fleury p.121, Vergadering te Baden scheid p.122, ITALIEN p.122, Kardinal de Fourbin doet zyn intrede te Romen p.122, De Paus zoekt de vrede tusschen de Katholyke Vorsten te weeg te brengen p.123, Fransche Ministrers trachten den Hertog van Savoyen van de Geestelyke Bystand te versteeken p.123, SAVOYEN p.124, Vrankryk tracht Savoyen tot een vergelyk te brengen, doch te vergeefs p.125, Kryhszaaken tusschen Vrankryk enb Savoyen p.125, Vaandel door den Hertog aan enige Waldensen gegeven p.128, Franschen tot deserteeren aangeport p.128, Brief van Monsr. Armand, Opperhoofd der Waldenzen p.129, Alliantie tusschen den Koning van Spanjen en den Hertog van Savoyen geslooten p.130, Abt van Croissy in Vryheid gelaten p.134, VENETIEN p.134, Onder-stad van Napoli di Malvasia veroverd p.134, Turken in Dalmatien geslagen p.135, Franschen Ambassadeur vertoond zyn Konings redenen om Troepen in Savoyen te zenden p.135, SPANJEN p.135, Vertrek des Prinsen van Nieuburg p.135, Zaaken van Catalonien p.135, Lieut. Generaal de Hubuy tot Marquis verheven p.136
. Augustus ENGELAND p.136, Fransche Vloot in Torbay p.136, Brandstichteryen door dezelfde aangerecht p.137, Dessein der Franschen p.137, Fransche vloot wykt na haar kusten p.138, Verscheidene Gevangenen verdacht wegens verraad, op borgtocht ontslagen pp.138-139, Verschydene Byzonderheden p.139, Uitrusting van de Vloot p.139, IERLAND p.140, Waterford veroverd p.140, Duncannon veroverd p.141, Optocht te Limmerik p.141, Athlone belegert en verlaaten p.141, De Graaven van Tyrconel en Lauzun verlaaten Limmerik p.142, Galloway sleut de Poorten voor den Graaf van Lauzun p.142, Limmerik belegerd p.142, Proclamatie wegens de Wapenen der Papisten p.144, Tweede Proclamatie van Vergiffenis voor de Onderdanen van Ierland p.146, Proclamatie tot het houden vasn een Vast- en Bededag p.148, SCHOTLAND p.149, Acte van verzeekering van haare Majesteiten Regeering p.149, Acte tegens de Ministers p.150, Nevil Pain met de Pynbank gedreigd p.150, ITALIEN p.150, Staat der zaaken tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.150, Verschillende lieden van annaien gevangen over dwalingen omtrent zaaken van het Geloof p.151, Verbod van hemelyk Geweer te dragen p.151, Dood van Kardinaal Cavalieri p.152, SAVOYEN p.152, Krygszaaken tusschen de Legers van Vrankryk en Savoyen p.152, Dood van de Princes Anna Maria p.161, Brief van Milord Melfort aan d'Engelschen op de Reede van Livorno wegens de gewaande dood van Koning William p.161, Antwoord op den zelven p.162, VRANKRYK p.163, Vreugdetekenen over de gewaande dood van Koning William p.163, Misnoegdheid van den Koning op Monsr. de Tourville p.166, Audientie der Afgezanten van Algiers by Koning Jacobus p.166, 's Konings blydschap over de Victorie in Piemont bevochten p.167, Verscheidene Byzonderheeden p.169, DUITSCHLAND p.169, Krygszaaken tusschen de Christenen en Turken p.169, Piroth veroverd p.170, Nissa geblokkeerd en belegerd p.170, Widin belegerd p.171, Generaal Heisler door den Graaf Tokeley geslagen en gevangen p.171, Dood van Teleki, eerste Minister van Sevenbergen p.172, Prins van Baden treks tot bystand van Zevenbergen p.173, Afgevaardigden van Zevenbergen aan den Keizer p.173, Turkse gezanten aarzelen omtrent de vrede door het verneemen van Vrankryks voordelen p.173, Verrichtingen van de Legers aan de Rijn p.174, SWITSERLAND p.175, Memorie van den Franschen Ambassadeur noopende de Bewaaring van de Passen van Switserland p.176, Andere Vergaderingen aangesteld p.178, Ongerustheid der Switsers wegen de verovering van Savoyen en Chablais p.178, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.179, Staat van de Gealliierde Krygsmachten p.179, Beweegingen der Legers p.180, KEULEN EN GULIKERLAND p.181, Verwoestingen door de Franschen aangerecht p.181, VEREENIGDE PROVINCIEN p.182, Brief van Koning William aan haar Hoog Mogenden p.183, Afgezant van Savoyen komt in 's Gravenhage p.183
. September ENGELAND p.184, Acten aan haar Majesteit gepresenteerd p.184, Inscheping van Krygsvolk en Oorlogs Munitien te Portsmouth p.184, Lyst der Engelschen Vloot p.185, IERLAND p.186, Beleg van Limmerik opgebroken p.186, Verhaal der Belegering van Limmerik p.186, Kasteel Kilmalokke veroverd p.188, 's Konings Vertrek uit Ierland p.188, Aankomst in Engeland, en Vreugde daar over bedreven p.189, Parlement geprorogeert p.189, Brief van zyn Majesteit aan Hoog Mogenden p.190, Lyst der gesneuvelden en gekwetsten Officieren p.190, SCHOTLAND p.192, Parlement vergadert, en Verrichtingen van het zelve p.192, St. Christoffel door d'Engelsen op de Franschen veroverd p.192, Vertrek van den Ridder Hussey, Ambassadeur voor de Porte p.193, ITALIEN p.193, Staat der zaaken tusschen het Roomsche en de Fransche Hof p.193, Paus tracht een vrede tusschen de Katholyke Vorsten te weeg te brengen p.194, Brief des Konings van Spanje aan de Paus p.195, Brief van den Paus aan den Hertog van Savoyen p.196, Antwoord des Hertogs van Savoyen p.197, Smooring van kwaade gevoelen p.198, VENETIEN p.198, Overgave van Napoli di Malvasia aan de Venetiaanen p.199, Beschryving van deze Plaats p.200, DUITSCHLAND p.201, Dood van Keur Palts p.201, Zyn Zoon tot Keurvorst uitgeroepen p.201, Nissa door de Turken veroverd p.201, Widin geeft zich over aan de Turken p.206, Verdere Krygszaaken tusschen de Christenen en de Turken p.206, Byzonderheden noopende den Graaf Tekeley en zyn Gemalin p.207, Verrichtingen van de Legers aan de Ryn p.208, Bezigheden der Ryksvergadering te Regensburg p.208, Memoir des Afgezants van Sweden wegens de Restitutie van het Hertogdom van Tweebrugge p.209, Minderbroeders neemen bezit van de heilige plaatsen p.210, SWITSERLAND p.210, Tractaat wegens de werving van 4000 man tussvchen Engeland en de Protestantse Cantons geslooten pp.210-211, Brief der Ryksvergadering van Regensburg aan de Switserse Cantons p.211, Klachten van den Franschen Ambassadeur over het beleid der Cantons p.213, DEENMARKEN p.214, Fransche Ambassadeur maakt de victorie in Savoyen bekend p.214, VRANKRYK p.215, Gedeputeerden wegens het lossen der Gevangenen te Parys p.215, 's Konings Verjaardag p.215, Beroerte in het Neder-Limousin p.215, Ambassadeur van Venetie aanbied de Mediatie tot de vrede p.216, Verscheidene Byzonderheden p.216, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.216, Verrichtingen der Legers p.216, VEREENIGDE PROVINCIEN p.217, Plakkaaten tegen 't Inbrengen van Fransche Waaren p.217, Audientie van den Afgezant van Savoyen p.219, Sweedschen Hulpschepen terug gekeerd p.220
Bladwijzer Deel 3 Juli-September 1690
. October ENGELAND p.3, Parlement vergadert p.3, s' Konings Aanspaak aan de zelve p.4, Adressen aan Haar Majesteiten gepresenteerd p.6, Aanspraak der Gelastigden der Compagnie van Hudson Baay aan den Koning p.9, Adres der Edelen van 't Graafschap Jork p.10, Verrichtingen van 't Parlement p.10, Graaven van Salisbury and Peterborough op borgtocht ontslagen p.12, Graaf van Torrington levert een Petitie in om geslaakt te worden en zyn Plaats in het Hooger Huis te bekleeden p.12, Schatting op de Landerijen vastgesteld p.13, Princes van Denemarken in 't Kinderbed p.13, Lyst der Schepen om de Zeekust te beweren p.13, Verscheidene Byzonderheden p.14, IERLAND p.14, Ieren door den Generaal 's Graevenmoer geslagen p.14, Hertog van Berwyk van voor een Kasteel verdreven p.15, Kork door d'Engelschen belegerd en veroverd p.16, Kingsale veroverd p.18, Brief van Lieut. Admiraal C. Everts p.20, Brief uit het Oorlogschip Castricum p.21, Brief des Hertogs van Berwyk aan den Graaf van Solms pp.22-23, Verscheidene Byzonderheden p.23, SCHOTLAND p.23, Algemene Vergadering der Geestelykheid p.23, Kasteel van het eiland Stalker veroverd p.25, Verdere progressen p.26, Kasteel van Fendret veroverd p.26, Verovering van d'eilanden St.Christoffel en Eustasius door d'Engelschen pp.27-28, Verwoesting van het eiland Persee en Verovering van het Fort Royaal door d'Engelschen p.30, ITALIEN p.31, Huwelyk van Don Marco Ottoboni met Donna Tarquinia Altieri p.31, Canonisatie van vyf Heiligen p.31, VENETIEN p.32, Generaal Cornaro vertrekt met de Venetiaansche Armade van voor Napoli di Malvasia naar Vallona p.32, Beschryving van Vallona p.32, Verovering van Vallona p.33, Generaal Carnaro trekt naar Durasso p.35, Sterft op zyn Wederkomst na Vallona p.35, Dapperheid door de Republiek vergolden p.36, Turken door de Venetiaanen ter Zee geslagen p.36, SAVOYEN p.37, Krygszaaken tussvhen de Legers van Vrankryk en Savoyen pp.37-38, Geschillen over de Plaats van eer p.41, DUITSCHLAND p.42, Semendria door de Turken veroverd p.42, Belgrado belegerd p.42, Optocht des Prinsen van Baden in Zevenbergen p.46, Tekeley door de kleine Standen van Zevenbergen tot Vorst verkoozen p.47, Voorslagen van vrede aan den Graven Tekeley gedaan p.47, Eisschen van den zelven p.47, Brief van de Princes Ragocski aan den Graaf Tekeley p.49, Verrichtingen van de Legers aan de Ryn p.49, Verhuizing van de Tefferegsche Onderdanen p.50, Memoriaal des Markgraafs van Baden-Dourlag p.53, Projecten noopende eenig redres omtrent de Munt p.54, Besluit des Ryks noopende de restitutie des Hertyogdoms van Tweebruggen aan den Koning van Sweden p.54, Antwoord van de Switsersche Cantons aan de Ryksvergadering tot Regensburg p.57, Propositien te Neurenberg aan het Krygsconvent gedaan p.58, Besluit op de zelven gedaan p.59, Pointen om door de Stenden van de Swabische Kreits over gedelibereert te worden p.60, Brief der Regeering van Hamburg aan verscheidene Rykssteden over den Tol van Gluksstad op de Elve p.61, SWITSERLAND p.64, Vergadering der Cantons te Baden p.64, Vertoog van den Franschen Ambassadeur p.64, Propositien wegen Savoyen en den Keizer p.65, Slot van de Vergadering der Kantons p.66, Franschen Ambassadeur steunt een Memorie of Brief van de zelven wegens de Vestingsbouw van Hunningen enz. p.67, Vergadering te Bern over de Memorie des Franschen Ambassadeurs p.69, POLEN p.70, Krygsverrichtingen van het Poolsche Leger p.70, VRANKRYK p.71, Dauphin uit het Leger wedergekeerd p.71, Geweezene Majesteiten van Engeland te Fontainebleau plechtelyk ontfangen p.72, Speculatie over het Huwelyk van den Dauphin p.73, Fransche Troepen uit Ierland terug gekomen p.74, Tyrconnel beschuldigd wegens zyn beleid in Ierland p.74, Dood van den Hertog van Luynes en den Marquis de Seignelay p.74, Goederen der uitgewekene Protestanten p.76, Verscheidene Byzonderheden p.77, SPANJEN p.78, Legers in Catalonien in de winterquartiren p.78, PORTUGAAL p.78, Dood der Infante p.78, NEDERLANDEN p.79, Beroerte te Rotterdam p.79, Beroerte te Haarlem p.91, Audiencie des Afgezanten des Keurvorsts van Mencz p.94, Lieut. Colonel Palm en Quartirmeester Bollaers uit hun Arrest ontslagen p.95, Dood des Heeren van Beverning p.96, 't Oorlogschip de Juffr. Catharina door de Franschen genomen p.96, Sweden doet haar Mediatie tot een vrede aanbieden p.98, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.98, Franschen by de Brugsche Vaart geslagen p.98, Kortryk door de Franschen in Bezetting genomen p.101, Legers breken op p.102, Keurvorst van Brandenburg te Brussel Koninglyk onthaald p.102, Milddadigheden door den Keurvorst van Brandenburg gepleegd p.104, Dood van den Heer Christyn, Kancelier van Braband p.104, Hertog van Luxemburg vertrekt na Parys p.104
. November ENGELAND p.105, Belastingen door het Parlement op eenige Koopmanschappen gelegd p.105, Audientie des Afgezands van Savoyen p.107, Acte voor de Commissarissen van d'Admiraliteit tot de Rechtstelling des Graaven van Torrington p.109, Proclamatie wegens de Scheepvaart na eenige Gewesten p.110, Proclamatie tegens 't deserteeren van 't Zeevolk p.111, Order wegens de Manschap der Koopvaardijschepen p.112, Verschellende Byzonderheden p.113, SCHOTLAND p.114, Parlement vergaderd p.114, Verrichtingen van de Vergadering der Geestelykheid p.114, IERLAND p.116, Verwoestingen der Ieren p.116, ITALIEN p.116, Decreet tegen de Leere der Philosophische Sonde p.117, Onderstand door den Paus aan den Keizer tot den Oorlog tegenms de Turk gegeven p.118, Poogingen om een vrede tusschen de Katholieke Vorsten te weeg te brengen p.119, Staat der zaaken tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.119, Twee nieuwe Kardinaals verkozen p.120, Andere Waardigheden vergund p.121, SAVOYEN p.121, Suza door de Franschen veroverd p.121, Lucerne door de Franschen verbrand p.127, VRANKRYK p.129, Oprechting van nieuwe Ampten p.129, Vertoog daar over aan de Leden des Parlements pp.129-130, Impost op de Speelkaarten p.130, Dood van den Envoye van Portugaal p.130, Tyrconnel gereed om weder na Ierland te gaan p.131, DUITSCHLAND p.131, Essek door de Turken belegerd en verlaaten p.131, Prins van Baden dwingt den Tekeley Zevenbergen te verlaaten p.134, Lippa door de Turken veroverd p.134, Kwaad Vermoeden aan het Keizerlijk Hof wegens het verlies van Belgrado p.135, Sweden laat haar Mediatie tot den vrede aanbieden p.135, Klachten over den ellendige toestand van het Koningryk Hongaryen p.137, Keizerlyke Approbatie noopende de restitutie van 't Hertogdom Lotharingen, dat van Tweebruggen en de Savoysche Alliantie p.141, Plakkaat van Hoofdgeld afgekondigd p.142, Prins van Beyeren gebooren en gestorven p.142, SWITSERLAND p.143, Audientie van Heer Valkenier p.142, Zyn Vertoog aan de Cantons p.143, Monsr. d'Amelot levert een bitse Memorie ter Vergadering in p.144, Vertooningen van den Franschen Ambassadeur over de Vestingswerken van Huningen p.147, Vergadering te Baden schryft aan den Keizer en aan den Koning van Vrankryk p.148, Grisons bieden hun Krygsvolk in Franschen dienst op p.152, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.152, 's Konings Geboortedag geviert p.152, Lasten door de Franschen op de stad en Kasteleny van Kortrijk gelegd p.152, Thuin door de Franschen in Bezetting genomen p.152, Staaten van Braband verzoeken Bystand van den Koning p.153, Antwoord van zyn Majesteit p.153, HOLLAND p.153, Ordonnantie nopende de Scheepvaart p.154, Magazijn in 's Gravenhage springt p.154, Straf over twee der Haarlemsche Muitmaakers p.155, Verschillende Byzonderheden p.158
. December ENGELAND p.158, Subsidien aan zyn Majesteit vergund p.158, Aanspraak des Konings aan het Parlement p.159, Verscheidene Persoonen van hun Borgtochten ontslagen pp.159-160, Verhaal van de Proceduuren gehouden in de zaak van de Graaf Torrington p.160, Greef van Torrington vrygesproken p.164, Hy word van zyn Admiralen Colonelschap over een Regiment Marinen ontbloot. Neemt zitting in't Hoger Huis. Lyst van zyn Majesteit Troepen voor het jaar 1691 p.165, Zeemachten voor het zelve jaar p.165, 't Koning's Aanspraak aan het Parlement p.165, Verscheidene Byzonderheden p.166, Aankondiging wegens een Conspiratie p.168, Nevil Payn pepeinigd p.168, IERLAND p.168, Poogingen om dit Koningryk in Gerustheid en bloeiende Staat te herstellen p.168, Proclamatie tegen de Paapisten p.169, Dessein van de zelven om de stad Dublin in brand te steken ontdekt p.169, Papisten by de kop gevat p.170, Nader Proclamatie tegens de Paapisten p.170, Paapisten uit Dublin verdreven p.171, Geheimen Raad van Ierland p.171, ITALIEN p.172, Paus tracht een vrede onder de Katholieke Vorsten te weeg te brengen p.172, Hertog van Savoyen wegens zyn beleid omtrent Vrankryk gelaakt pp.172-173, SAVOYEN p.173, Oorzaak van het Verlies van Suza p.173, Verovering van Chateau-Dauphin door de Waldenzen p.174, VRANKRYK p.174, Troepen van de Marine op meerder manschap gesteld p.174, St. Jago de los Cavalleros door de Franschen geplundered en verbrand p.175, Verscheidene Byzonderheden pp.175-176, DUITSCHLAND p.176, Verovering van het eiland Orsova door de Turken p.176, Clausenburg door de Turken aangetast p.177, Bereidselen wegens de toekomende Veldtocht p.177, Muskoviters voor een gedeelte oorzaak van het kwaad gevolg der Veldtocht p.178, Keizer tot de Vrede met den Turk aangemaand p.178, Republiek van Venetien stelt zich daar tegen p.179, Swabische Kreits levert een Memoriael te Regensburg in p.180, SWITSERLAND p.183, De Heer Valkenier antwoord op de Memorie van de Fransche Ambassadeur p.183, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.189, Fransche Verwoestingen p.189, Audientie van den Heer van Dykveld, Extraord. Envoye van haar Hoog Mogendheden p.190, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.190, Zee Officiers tegen het voorjaar genoemd p.190
Bladwijzer Deel 4 October-December 1690

EUROPISCHE MERCURIUS
1691 GB January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Januari Staatkundige Betrachtingen over het gepasseerde in het voorgaande jaar p.5, ENGELAND p.11, Request door eenige Leden van den Gemenen Raad tegens den Lord Major en d'Alderman aan het Parlement gepresenteerd p.11, Antwoord van den Lod Major en d'Alderman p.12, Subsidie aan zyn Majesteit vergunt tot den aanbouw van Oorlogsschepen p.15, 's Konings Aanspraak aan het Parlement p.15, Parlement geadjourneerd p.16, Conspiratie van Lord Preston, Major Alston en Mr. Elliot ontdekt p.16, Lord Preston te recht gestelf p.20, Major Alston te recht gesteld p.21, Voerval voor Preston gedaan p.23, Proclamatie tot aanmoediging der Bootsgezellen en het in Zee pressen van de Vloot p.24, Verscheidene Byzonderheden p.27, IERLAND p.28, Tyrconnel komt met Secours te Galloway p.28, Lanesboroug door de Koningschen veroverd p.28, 't Eiland Allen veroverd p.29, Iersche Banditen geslagen p.29, ITALIEN p.29, Poogingen om een vrede onder de Katholyke Vorsten te weeg te brengen p.29, Voorzorge tegens de Besmekkelykheid van de Pest p.30, SAVOYEN p.30, Krygszaaken tusschen zyn Majesteit van Vrankryk en zyn Koninglijke Hoogheid p.30, Savigliano veroverd p.31, Fransche Partyen door den Prinsen Eugenius van Savoyen geslagen p.32, Waldenzen uit eenige Valleyen verdreven p.32, VENETIEN p.32, Butrinto door de Venetiaanen veroverd p.32, VRANKRYK p.33, Nieuwe jaarsgiften door den Koning uitgedeeld p.33, Tourville verdedigd zich by den Koning, en werd weder tot Admiraal aangesteld p.33, Andere Zeehoofden, en Begrooting van de Vlooten p.34, Huwelyk van de Princes van Toscane en van den Keurvorst van de Palts geslooten, en Audientie van den Afgezant des Groot Hertog daar over by den Koning p.34, Aartsbisschop van Rouaan sterft p.35, DUITSCHLAND p.35, Prins van Baden komt uit Zevenbergen te Weenen p.35, Vergadering der Standen van Neder-Oostenrijk p.36, Aanspraak des Graven van Straatman aan de zelven p.36, Memoriael des Keurvorsts van Mencz p.38, Verscheidene Byzonderheden p.38, SWITSERLAND p.39, Vertoog van den Heer Valkenier aan de Regering van Bern wegens het gevaar der stad Geneve van door de Franschen overweldigd te worden p.39, Geschillen tusschen den Groten en den Kleinen Raad te Basel p.45, 't Land van Vaux met Krygslieden bezet p.46, Swaarigheid wegens de Werving van 4000 man voor den Koning van Engeland p.48, Engelsche Resident te Geneve niet aangenomen p.48, SPANJEN p.49, Schikking over eenige Gouvernementen p.49, Ambassadeur van Marokko aan het Spaansche Hof, en deszelfs aanbrengen p.50, POLEN p.51, Huwelyk tusschen den Prins Jacobus en de Princes van Nieuburg p.51, Koning van Polen schryft aan den Paus p.51, Overweegingen wegend d'aanstaande Veldtocht p.52, Ambassadeur na Muscovien p.53, Dood van den Prins Kleski, Groot Marschalk van Lithuanien p.53, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.53, Franschen trekken over de Brugsche Vaart, en stellen het Land van Waas en Noord Vlaanderen onder contributie pp.53-54, Aanslag op Philippine mislukt p.55, Dood der Princesse de Ligne p.55, VEREENIGDE PROVINCIEN p.55, Den Heer van Obdam van 't maaken van 't Cartel terug gekeerd p.55, Jan Hol aan de Galg gegeesseld en gebrandmerkd p.56, Plakkaat tegens de Vaart op Groenland p.59, Plakkaat tegens alle Vaart na het West, Oost en Noorden p.62, Plakkaat ter inroeping van alle particuliere en Staats-Commissievaarders p.63, Plakkaat tegens de uitvoer van Paarden p.64, Plakkaat tegens alle fameuse Libellen en Prenten p.67, Plakkaat tegens alle Fransche Courtanten enz. p.69. Verscheidene Byzonderheden p.70
. Februari ENGELAND p.70, Major Ashton gehangen p.70, Proclamatie afgekondigd tegens den Bisschop van Ely, James Grahme, en William Penn p.72, Proclamatie tot het in Zee pressen van de Bootsgezellen p.73, Verscheidene Byzonderheden p.75, IERLAND p.75, Reglementen om de Krygsbenden te beteugelen pp.75-76, Proclamatie tot het in genade aannemen van de Iersche Rebellen p.76, Reguleering der Krygsbenden p.77, ITALIEN p.77, Dood van den Paus Alexander VIII p.77, Afkomst en andere Byzonderheden van den Paus Alexander VIII. p.84, Lyst van de Kardinalen p.85, Opening van het Conclave p.87, Pretendenten tot het Pausschap p.87, Vertoog van den Keizerlyken Afgezant aan het Heilig Collegie p.88, MANTUA p.89, Keizerlyke Volkeren betrekken de Winterquartiren in het Hertogdom van Mantua en vorderen Contributien p.89, Hertog van Modena van 's Keizers wege aangezocht p.91, SAVOYEN p.91, Veillano door de Franschen aangetast, en tegens de zelven loffelyk verdedigd p.91, Montmelian door de Franschen gebombardeerd, doch met slecht gevolg p.92, VENETIEN p.92, Venetiaansche Schepen door de Franschen genomen p.92, VRANKRYK p.93, Proceduuren tegens de Bulle van den overleedenen Paus p.93, Fransche Kardinaalen na Romen p.95, Bereidselen tot de Bombardeering van Nizza p.95, Byzonderheden van de Stad Nizza enz. p.95, Plakkaat tegens de Invoer van vreemde Koopmanschappen p.96, DUITSCHLAND p.96, Krygszaaken tusschen de Keizerschen en de Turken p.96, Krygsbereidselen tot d'aanstaande Veldtocht p.99, Memorie des Afgezants van Savoyen aan den Keizer gepresenteerd p.101, Memorie van Savoyen aan de Ryksvergadering te Regensburg p.103, SWITSERLAND p.105, De Ridder Corps schryft aan de Vergadering der Cantons te Arrau p.105, Werving der 4000 man voor Engeland in een slechten staat p.106, Engelsche Resident te Geneve niet aangenomen p.107, SPANJEN p.108, Voorslagen tot de Behoudenis der Nederlanden verworpen p.108, Andere Voorslagen noopende de zelven gedaen pp.108-109, Schikking over verscheidene Ampten p.109, Dood des Hertogs van Medina Celi enz. p.110, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.110, Verhaal der Overtocht des Konings van Engeland na Holland p.110, Dank en Bededag wegens zyn Majesteits gelukkige overkomst aangesteld p.113, Eerpoorten in 's Gravenhage voor zyn Majesteit opgerecht p.115, Beschryving van 't eerste Eerpoort p.115, Tweede Eerpoort p.119, Darde Eerpoort p.122, Intrede des Konings van Engeland in 's Graavenhage p.131, 's Konings Aanspraak in de Collegien van den Staat p.147, Aanspraak der Gedeputeerden der Walsche Kerken aan zyn Majesteit p.149, Toevloeijing van Vorsten en andere groote Personagien in 's Graavenhage p.151, Graaf Tromp door den Koning tot Admiraal van de Hollandsche vloot aangesteld p.151, Lijst der Schepen van het Collegie ter Admiraliteit tot Amsterdam p.152, De Koning schryft aan d'Admiraliteit in Zeeland wegens het Contingent tot d'Oorlogsvloot pp.152-153, Artykelbrief noopende den Oorlog ter Zee gearresteerd p.154, Dood des Heeren van Webbenum, Gouverneur van Breda, enz. p.165, Dood van den Colonel Benting p.165, Verscheidene Byzonderheden p.165
. Maart ENGELAND p.166, Ordonnantie tot het overvoeren van Wapenen na Ierland p.166, IERLAND p.166, Ieren door d"Engelschen geslagen p.166, Menagh door d'Engelschen in assche gelegd p.168, ITALIEN p.168, Oneenigheid der Kardinaalen p.169, Gesteldheid van het Conclave p.169, Dood van de Kardinaalen Spinola en Bichi p.170, Brand in het Vatikaan p.170, Prins van Lichtenstein tot Keizerlijken Ambassadeur aan het Roomsche Hof aangesteld p.171, VRANKRYK p.171, Overmanschappen der Gilden tot Ampten gemaakt p.171, Bergen in Henegouwen berend p.172, De Koning derwaarts p.172, Hertog van Etrees met zyn Vloot na Nizza p.173, Madame de Monbtespan gaat in een Klooster p.174, DUITSCHLAND p.174, Veterani, Bevelhebber in Zevenbergen, zoekt Bystand p.174, Bedienden tot de Regering van Zevenbergen verkozen p.175, Krijgsbereidselen tegens Vrankryk p.175, SWITSERLAND p.176, Vergadering te Baden, en Memorien aldaar gepresenteerd p.176, Memorie van den Keizerlyken Ambassadeur p.176, Aanspraak van den Franschen Ambassadeur p.178, Vertoog van den Heer Valkenier p.179, Geschillen tusschen den Grooten en den Kleinen Raad te Basel p.186, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.186, Toevloeijing van Vorsten en andere groote Persoinagien in 's Graavenhage p.186, Dood van den Lieutenant Generaal Ailus p.188, De Koning na 't Loo da hem de tyding van het beleg van Bergen in Henegouwen gebracht word p.188, Generaal Webbenum begraven p.189
Bladwijzer Deel I January-March 1691
. April SPAANSCHE NEDERLANDEN p.3, Belegering van Bergen in Henegouwen p.4, Postering der Fransche Troepen p.4, Tyding in 't Fransche Leger wegens de verovering van Nizza p.13, Overgave van Bergen in Henegouwen p.14, Verhaal van den Colonel en Brigadier Fagel wegens het Beleg van Bergen in Henegouwen p.15, Voornaamste oorzaken wegens het verlies van Bergen p.24, Capitulatie van die van Bergen p.28, Gouvernement van Bergen vergeeven p.29, Vertrek des Konings p.29, Verdeling van het Fransche Leger p.29, Byzonderheden noopende het Beleg p.29, Hollandsche en Geallieerde Troepen weder in de Frontier plaatsen p.30, Koning van Engeland in den Haag, daar hy den Hertog van Zoll tot Ridder der Kousseband aansteld p.31, Saxische Envoy heeft Afscheid Audientie p.32, Mayboomen in den Haag geplant p.32, Verscheidene Byzonderheden p.34, ENGELAND p.34, Parlement vergadert en op nieuws geadjouteerd p.34, Proclamatie tegens de Papisten enz. afgekondigd p.34, Brand in Withal p.36, 's Konings Wederkomst te Londen p.37, Extraordinaire Dankzeggingen door de Koningin verordend p.37, Engelsche Zeemacht p.38, Verdragspunten tusschen de Presbyteriuaanschen en de Congretionaalen p.40, Verscheidene Byzonderheden p.46, IERLAND p.46, Moederijen der Ieren omtrent haare Majesteits Krijgsknechten p.46, Proclamatie tot de beteugeling van de zelven p.46, ITALIEN p.48, Oneenigheid der Kardinaalen omtrent de verkiezing van een Paus p.48, Hinderpaal tegens de verkiezing van Kardinaal Barbarigo p.48, Dood van Kardinaal Carpizucci p.50, VENETIEN p.50, Vallona door de Turken op de Venetiaanen hernomen p.50, Villa Franca veroverd p.52, Santo Auspicio veroverd p.52, Montalban veroverd p.53, Nizza belegerd en veroverd p.53, Nizza overgegeeven p.54, 't Graafschap van Nizza aan de Domeinen van Vrankryk gehegt p.56, Byzonderheden van de stad Nizza p.56, Oneglia door de Franschen gebombardeerd en gedwongen p.57, Lucerne door de Franschen in Brand gesteken, en dezen door de Waldenzen geslagen p.58, Franschen in de Valleyen van Barcelonette gelagen p.59, MANTUA p.59, Hertog van Mantua verklaard zich neutraal te willen houden p.59, VRANKRYK p.59, De Koning weder in Versailles p.59, Ban en Arriereban na de Kusten p.60, Te Deum Laudamus wegens de verovering van Bergen in Henegouwen en Nizza gezongen p.61, Brief van zyn Majesteit aan den Aartsbisschop van Parys p.61, Plechtige Dienst voor wylen Mevrouw de Dauphine p.62, Fransche Ambassadeur aan het Turksche Hof viert wegens des Konings Victorien p.62, Verliezen der Franschen in America p.63, DUITSCHLAND p.65, Intreede van den Groten Heer te Konstantinopelen p.65, Krygsbereidselen der Turken p.66, En der Christenen p.66, Turken in Slavonien door de Christenen geslagen p.67, Katastabar op de Turken met Kryhslist gemeesterd p.68, Ongeneigdheid van den Grooten Heer om de vrede met den Keizer te maaken p.68, Engelschen Ambassadeu Hussey vertrekt na Konstantinoipel p.69, Prins Eugenius van Savoyen te Weenen om Bystand voor den Hertog van Savoyen p.70, Dunewald van het Keur-Saxische Hof terug, met toezegging van het zenden der Saxische Troepen aan den Ryn p.70, Dood van de jongste Keizerlyke Princes p.70, Groot Meester des Duitsche Order tot Coadjuteur van Mencz verkoozen p.71, BRANDENBURG p.71, Mondgesprek tusschen de Keurvorsten van Saxen en Brandenburg. Ondertrouw des Hertogs van Courland met de jongste Princes van Brandenburg p.71, Zyn Inhaaling te Berlyn p.71, Voltrekking van de Huwelyk p.72, Keurvorst van Brandenburg na Crossen p.72, Biesenthal verbrand p.73, SWITSERLAND p.73, Neutraliteit voor dxe Worstelingen toegestaan p.73,. Werving van 2000 man aan den Keizer vergund p.73, Besluit wegens den dienst der Switsersche Troepen Behoorende onder Vrankryk p.73, Wervingen voor Vrankryk p.74, De Heer Valkenier doet een Aanspraak aan de Cantons tot Baden pp.74-75, Vergadering te Baden scheid p.77, Geschillen tusschen de Grooten en den Klainen Raad te Basel p.77, POLEN p.78, Huwelyk tusschen den Prins van Polen en de Princes van Nieuburg voltrokken p.78, SPANJEN p.79, Verbaasdheid wegens de verovering van Bergen p.79, Lyst van de Spaansche Oorlogsschepen p.81
. Mei ENGELAND p.81, Eenige Bisschoppen over het weigeren der Eeden afgezet, en anderen in hun Plaats aangesteld p.82, Preston te recht gesteld p.82, Mr. Elliot voor het Gerecht p.83, Parlement vergadert en weder geadjouteerd p.83, Beslag op de Schepen afgenomen p.83, Order tot de stuiting van het pressen van Zeevolk enz. p.84, Lyst der Engelsche Oorlogsvloot p.84, 's Konings Wedertocht na Holland p.86, Verscheidene Byzonderheden p.86, IERLAND p.86, Ieren door den Major Wood geslagen p.87, Declaratie van den Koning Jacobus ter aanmoediging der Ieren p.89, Fransch Secours komt in Ierland p.89, Lyst der Oorlogsschepen daar het mede overgebracht was p.89, Landing van het Convoy p.90, Proclamatie tegens het steelen van Paarden p.91, Proclamatie tegens Roveryen, Brandstichtingen, Moorden enz. p.91, ITALIEN p.92, Oneenigheid der Kardinaalen omtrent de verliezing van een Paus p.92, Vewrscheidene Kardinaalen voor het Pausschap voorgeslagen p.94, Wanorders door de Vakantheid van den Heil. Stoel p.95, TOSKANEN p.95, Huwelijk tusschen de Princes van Toskanen en de Keurvorst van de Palts voltrokken p.95, SAVOYEN p.96, Veillano door de Franschen veroverd p.96, Voorzorging van den Hertog wegens een belegering van Turin p.96, Voordeelen der Waldenzen op de Franschen p.97, Ponte Stura door de Keizerschen verlaaten, en door de Franschen bezet p.97, TOSKANEN p.97, Drie Fransche Schepen door een Engelschgman op de Reede van Tunis verbrand pp.97-98, MANTUA p.98, Hertog van Mantua voegt zich aan de zyde van Vrankryk p.98, Hertog van Modena voegt zich aan de zyde van Vrankryk p.99, Marquis de Leganez, Viceroy van het Milanees, vervoegt zich in zyn Gouvernement p.100, 't Schip Duinwyk slaat twee Turksche Roovers af p.100, Ommegang der vyf nieuwelijks gecanoniseerde Heiligen p.102, Verscheidene Byzonderheden p.102, VRANKRYK p.102, Geldmiddelen uitgevonden p.102, De Ridder de Nesmond met Oorlogsschepen uit Ierland weder terug p.103, Graaf van Etrees neemt weder Provisie in p.103, De Hertog van Luxemburg en andere Grooten na het Leger in Vlaanderen p.104, Eerbewyzingen in het Leger omtrent de Prinsen van het Bloede p.104, Hongersnood in eenige Provincien p.104, Verschydene Byzonderheden p.105, DUITSCHLAND p.105, Verovering van Bergen doet de Duitsche Potentaaten ontwaaken p.106, Romer Maanden op de Ryks Steden gelegd p.107, Uitlegging van de zelven p.107, Sweden doet de Mediatie weder aanbieden p.109, BRANDENBURG p.110, Vuurwerk ter Eere van het Huwelyk des Hertogs van Courland aangesteken p.110, Uittocht van de Vortselijke Jonggetrouwden p.111, Hoofdgeld afgekondigd p.111, KEULSLAND p.112, HAMBURG p.113, Fransche Secretaris de Klerk in Arrest genomen p.113, SWITSERLAND p.115, Geschillen te Basel tusschen den Raad en de Burgery p.115, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.115, Deserteering van eenige Schotse Officiers p.116, Bouflers valt in de Provincie van Namen, en verbrand eenige Dorpen p.116, Halle door de Franschen vermeesterd p.116, VEREENIGDE PROVINCIEN p.117, 's Konings wederkomst in Holland p.117 (pp.118-119 missing), Lyst der geconjungeerde Engelsche en Hollandsche Oorlogsschepen p.120, Dood van den Admiraal Tromp p.121, Verscheidene Byzonderheden p.122
. Juni ENGELAND p.123, Bekommering voor vyandelijke Dessinen in Schotland p.123, Parlementen vergaderd en weder geprorogeerd p.123, Lord Preston gepardoneerd p.124, Capitein Crowne gepardoneerd p.124, Gecombineerde Oorlogsvloot in Zee p.124, Lyst van de Hollandsche Vloot p.125, IERLAND p.126, Ballymore door den Generaal van Ginkel veroverd p.126, Stoute Daad van een Dragonier p.129, ITALIEN p.129, Staat der zaaken van het Conclave p.129, Nadeel voor de Republiek van Venetien uit het vacantheid van den Stoel p.133, VENETIEN p.134, Staat der zaaken van deze Republiek omtrent de Turken p.134, SAVOYEN p.135, Veillano door de Franschen veroverd p.135, Carmagnola belegerd en veroverd p.136, Coni belegerd, en met groot verlies verlaten p.137, Aosta door de Franschen veroverd p.140, Aanslag om Turin met Verrassing te bemachtigen p.138, SPANJEN p.141, Urgel ddor de Franschen veroverd p.141, Fransch Leger verdeeld p.142, Aanslag der Franschen op Roses mislukt p.142, Raadslagen over de Zaaken van Catalonien p.142, Gepresenteerd Project van Vrede tusschen Vrankryk en Spanjen p.143, Audientie van den Keizerlijke Ambassadeur p.144, Verandering omtrent de Ministers p.144, Vertrek des Ambassadeurs van Marokko p.144, TURKYEN p.145, Beroerte te Konstantinopelen p.145, (pp.146-147 missing; DUITSCHLAND) Orsowa door de Hussaaren veroverd p.148, Verraad op de stad Ments ontdekt p.148, Memorie van den Brandenburgschen Gezant wegens de gepresenteerde Sweedsche Mediatie p.153, Graaf Marsilio, Secretaris van den Engelschan Ambassadeur aan de Porte, komt te Weenen p.154, Audientie van den Engelschen Ambassadeur by den Grroten Vizir p.155, KEULSLAND p.156, Landdag de Bon eindigd p.156, PALTS p.156, Intrede van hun Keurvorstelijke Doorluchtigheden te Nieuburg p.156, VRANKRYK p.157, Bekommering om Geldmiddelen uit te vinden p.157, Hongersnood in verschillende Provincien p.157, Oorzaaken van den ellendigen staat van Vrankryk p.159, Voorzorgen van den Koning, om Opstand en Beroerte voor te komen p.160, Fransche Vloot in Zee p.160, Bisschop van Orange schrijft aan zyn Priesters van zyn Bisdom wegens de Nieuw Bekeerden p.162, Kwaade gevolgen van het verbod der Huwelijks aan de Nieuw Bekeerden zonder ter Missie en ter Communie te gaan p.164, Verscheidene Byzonderheden p.164, LUIKERLAND p.165, De stad Luik door de Franschen bombardeerd en verlaaten p.165, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.170, 's Konings komst in het Leger p.170, Halle door de Franschen verlaaten p.170, Verrichtingen der Legers p.170, Lyst van het Franschge Leger p.171, Lyst van het Leger der Geallieerden p.172, Fransche Verwoestingen p.174 , Vaudemont en Egmond tot Generaals aangesteld p.174, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.174, Lijk van den Admiraal Tromp na Delft gevoerd p.175, Audientie des Afgezants van Marokko p.175, Lyst van de Hollandsche Vloot p.176, Bededag ingesteld p.178, Verscheidene Byzonderheden p.179
Bladwyzer Deel 2 April-June 1691
. Juli IERLAND p.3, Gelegenheid van de stad Athlone p.4, Colonel Wolesley vermeesterd de Brug van Lanesborough p.4, 't Engelsch Leger trekt na Athlone p.4, De stad word aangetast p.4, 't Engelsch Athlone stormenderhand veroverd p.5, 't Iersch Athlone aangetast p.5, 't Iersch Athlone stormenderhand veroverd p.7, 't Engelsch Leger trekt op dat der Vyanden aan p.7, Raakt met het zelve handgemeen. Slag van Agrim p.8, Overdenkingen wegens de verovering van Athlone en de Slag van Agrim p.20, Aankomst der Smirnasche Vloot p.21, Lyst van de Engelsche Smirnasche Vloot p.22, SCHOTLAND p.23, Wapenschorsing tusschen de Engelschen en de Hooglanders p.23, Word gebroken en gestraft p.24, Zitting van het Generaal Synode p.24, Brief van syn Majesteit aan het zelve p.24, de Bas, op een vreemde wys veroverd, opgeeischt p.25, Overdenkingen over de Rebellie in Schotland p.26, ENGELAND p.28, Parlement weder geprorogeerd p.28, Lambethouse doet den ouden Aartsbisschop van Kanselberg tegens zijn dank verlaaten p.29, Koninginne Douaiere verzoekt naar Portugaal te mogen vertrekken p.29, Eenige bisschoppen geconsacreert p.29, Franschen landen in Northumberland p.29, Verscheidene Byzonderheden p.29, ITALIEN p.30, De Kardinaal Piganelli tot Paus verkoozen p.30, Verscheidene bedieningen van Innocentius XII. p.32, De Paus bedankt de Kardinaalen wegens zyn verheffing, en begeeft eenige Ampten en Beneficien p.33, De Paus herstelt het Gerecht p.34, SAVOYEN p.35, Monsr. de Bullonde over het verlaaten van Coni gevangen genomen p.35, Verlies der Franschen voor Coni p.36, Marquis de Feuquieres verwisselt het garnizoen van Casal p.36, Monsr. de la Hoguette verlaat de Vallyen van Aosta p.37, Dappere daaden der Waldenzen p.37, Monsr. de St. Julien Colonel gemaakt p.38, Franschen door de Bezetting van Montmelian geslagen p.38, Sospello door de Franschen veroverd p.39, Verwoestingen door hen aangerecht p.39, Hertogin van Savoyen verlost van een doode Princes p.39, VENETIEN p.39, Aanslag op Lepanto mislukt p.39, Geneigdheid der Republiek tot de vrede p.39, Heeren genoemd om den nieuwe Paus te feliciteeren p.40, DUITSCHLAND p.40, Staat van den Vredehandel tusschen de twee Keizers p.40, Lyst van de Keizerlyke Krygsmacht p.42, Optocht van het Keizerlyk Leger in Hongaryen onder den Prins Louis van Baden p.45, Staat van der Turken zaaken p.46, Possega aangetast en verlaaten p.47, Veroveringen der Ratsen p.47, Algesheim door de Franschen veroverd p.47, Keurvorst van Saxen trekt met zyn Troepen over den Ryn p.48, Lyst der Keizerlyken Armee aan den Ryn p.49, Antwoord der Ryksvergadering aan den Sweedschen Minister noopende de Mediatie tusschen de Gealliierden en Vrankryk gegeven p.50, BRANDENBURG p.52, 's Keurvorsts geboortedag gevierd p.52, SWITSERLAND p.52, Den Heer Valkenier klaagt over het misbruik der Switserschen Troepen in Franschen dienst pp.52-53, VRANKRYK p.55, Fransche Oorlogsvloot in Zee p.55, Lyst van de zelve p.55, Dood van den Marquis van Louvois p.57, Overdenkingen op de gevolgen van dezelve p.59. Monsr. de Pompone herroepen en Minister van Staat gemaakt p.61, Eenige Ampten van Monsr. de Louvois begeeven p.61, Groote Raad te Versailles gehouden p.62, Bisschoppen krygen Order om te vergaderen ten einde hunne Bullen van den nieuwen Paus te verzoeken p.62, Barcelona door de Franschen gebombardeerd p.63, Gelijk ook Alicante p.63, Wraak daar over op de Franschen genomen p.64, Ambassadeur van Marokko aangehouden p.65, 'T STIFT KEULEN EN GULIKERLAND p.65, Verwoestingen door de Franschen aangerecht p.66, Vliegend Leger tusschen Aken en Luik geformeerd p.66, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.66, Ontdekking van verraad p.66, Verraader van der Straaten gestraafd p.67, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.69, Staat van de Zeezaaken p.69, Jan Bart loopt met 20 zeilen in zee p.71, DEENMARKEN p.71, Verschillen tusschen deze Kroon en Holland bygelegd p.71, Noodzaakelykheid van de Vriendschap tusschen Deenmarken en Holland p.72,
. Augustus DUITSCHLAND p.73, Optocht van het Keizerlijk Leger in Hongaryen p.73, De Christenen en Turken raaken handgemeen p.75, Bereidselen tot een Veldslag p.75, Slag van Semlin of Sulankemen p.76, De Turken geslagen p.78, Verlies van wederzyde p.79, Lyst van der Christenen Dooden en Gekwetsten p.79, Prins van Baden schryft van zyn Overwinning, op de Ongelovigen bevochten p.88, De Keizer schryft daar over aan haar Hoog Mogenden p.90, 't Keizerlijk Leger keert weder na Peter Wardein p.93, Verrichtingen van de Keizerlijke en Fransche Legers aan den Ryn p.94, Portzheim door de Franschen veroverd p.96, Graaf van Aspremont wil de Princes Ragotski trouwen, en word daar over gevangen genomen p.99, De Krygscommissaris Consbruk onthoofd p.100, Den Prins van Furstenberg het Ryk ontzegd p.100, ITALIEN p.101, Verzoek van den Keizerlijken Ambassadeur om Vrede met den Turk te maaken p.101, Onderstanden door den Paus vergund p.101, De Paus geeft Gehoor aan allerhande Persoonen p.102, Zaaken van het Roomsche en Fransche Hof p.103, Congregatie van Cardinalen gehouden p.104, Hertog van Mantua doet aan den Paus verzoeken bij de Neutraliteit te mogen blijven p.104, De Abt Gabrieli wegens Quietisterij tot eeuwige gevangenis verweezen p.105, Consistorie wegens de Bullen der Fransche Bisschoppen gehouden p.106, Pauselijke Famile komt te Romen; by welke Gelegenheid de Paus zich door een val bezeerd p.106, SAVOYEN p.106, Keurvorst van Beyeren komt den Hertog met eenige Duitsche Troepen te Hulp p.107, Montmeliangetracht 't ontzeeten p.109, De Stad Montmelian door de Franschen veroverd p.110, IERLAND p.111, Galloway door de Engelschen veroverd p.111, 't Leger trekt na Limmerik p.114, Dood des Graven van Tyrconnel p.114, ENGELAND p.114, Veroverde Standaarden en Vaandelen ten toon gesteld p.114, Dood van den Spasanschen Ambassadeur en den Sweedschen Envoye p.115, Parlement weder geprorogeerd p.115, Verraad ontdekt p.115, Krygsampten begeeven p.116, SCHOTLAND p.116, Parlement geprorogeerd p.116, Eenige Episcopaale Ministers hersteld p.116, VRANKRYK p.116, Fransche Vloot loopt in Brest p.118, Vloot uit de Middellandsche Zee loopt ook binnen p.119, Switsers deserteeren uit Franschen Dienst p.119, Byzonderheden nopende de Verovering van Galloway pp.119-120, Verschydene Byzonderheden p.120, SPANJEN p.121, Verrichtingen der Legers in Catalonien p.121, Middelen tot Voering van den Oorlog gezocht p.122, De Koning door de Koorts aangetast p.122, 'T STIFT KEULEN EN GULIKERLAND p.122, 't Kasteel Gerolstein veroverd p.123, Dorpen door de Franschen verbrand p.123, Subsidie tot het Onderhoud van Troepen toegestaan p.124, Werving van 6000 man toegestaan p.124, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.124, Gesteldheid van het Leger des Konings van Engeland0 pp.124-125, Van de Fransche Armee p.125, Van het Leger onder den Veldmarschalk Flemming p.125, Van dat onder den Marquis van Gastanaga p.125, Bewegingen der Legers p.125, Wegen met Bomben in de Brand p.127, Beweegingen van het Corps onder Gastanaga p.128, Spaansche Provincien besluiten Troepen tot hun Verdeediging te onderhouden p.128, Dood der Prinses van Chimay p.129, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.129, Jan Bart verovert vier Engelsche Muscovievaarder en verbrand eenige Hollandsche Haaringsbuizen p.129, Aankomst der Smirnasche Vloot p.130, Lyst der Hollandsche Smirnasche Vloot p.130, Oostersche en Noordersche Vaart opengesteld p.130, POLEN p.131, 't Leger te Veld p.131, TURKYEN p.132, Dood van den Grooten Heer Soliman, en Verheffing van zyn Broeder Achmet p.132, Betrachtingen over de Verheffing van Achmet p.133, DEENMARKEN p.133, De Koning van zyn reis na Holstein terug p.133, Speculatie over de zelve p.133, Bereidselen voor 't inhaalen van den Keurprins van Saxen p.134, Dood des Hertogs van Saxen-Gotha p.134, SWEDEN p.135, Dood der Gravin van Dohna p.135
. September ENGELAND p.135, 't Engelsch Leger trekt na Limmerik, en 'er staat het beleg voor p.135, Slego geeft zich over p.141, Nieuwe Proclamatie wegens de Iersche Rebellen p.141, ENGELAND p.141, Dood van verscheidene Grooten p.142, ITALIEN p.142, Vreugdetekenen aangerecht over het slag van Salankemen p.142, Zaaken van het Roomsche en Fransche Hof pp.142-143, De Paus beloofd een Pensioen aan den Koning Jacobus p.143, Vertrek der Ambassadeurs van Vrankryk en Engeland p.143, SAVOYEN p.144, Houding van Krygsraad wegens der Verrichting der Troupen p.144, 't Leger in Optocht p.144, Staat van Montmelian p.145, Monsr. de la Hoguette bezichtigd de Winterquartieren p.145, Geschillen tuisschen de Duitschers en Spanjaarden wegend de voorrang beslecht pp.145-146, Switsersch Regiment aan 't muiten p.146, VENETIEN p.146, Metelino gebombardeerd p.146, De Republiek tot het vrede geneigd p.146, Verscheidene Byzonderheden p.147, SWITSERLAND p.147, Staat der Baselsche Geschillen p.147, TURKYEN p.149, Audientie van den Engelschen Ambassadeur by den Kaimaken p.149, Graaf Marsilio van Weenen weder terug p.150, DUITSCHLAND p.151, Verrichtingen van het Leger in Hongaryen p.151, Dood van den Generaal Dunewald p.152, Staat van d'apparentie tot vrede tusschen den Keizer en den Turk p.154, De Graaf Marsilio valt in een hinderlaag en word gekwetst p.155, Dood van Ambassadeur Hussey p.155, Aanmerkingen over den Dood van den Grooten Vizir enz. p.156, Zyn Beleid in den Slag van Salankemen p.156, Lippa door den Generaal Veterani veroverd p.158, Verrichtingen van de Keizerlyke en Fransche Legers aan den Ryn p.159, De Keurvorst van Saxen laat zich na Tubingen voeren p.159, 't Leger scheid, en trekt na de Winterquartieren p.161, Dood des Keurvorsts van Saxen p.162, Dood van Generaal Reus en den Bisschop van Worms p.162, Keur-Mentsische Directeur doet een Aanspraak an de Keizerlyke Commissaris te Regensburg p.162, Keizerlijk Commissionsdecreet wegens de Mentsische Avocatoria en Inhibitoria p.164, Vreugdetekenen door den Engelschen Envoye wegens de Overwinningen in Ierland aangerecht p.165, SPANJEN p.167, Verrichtingen der Legers in Catalonien p.167, Koningin door een Apoplexie aangetast p.168, Geruchten wegens de Successie des Aartshertogs van Oostenryk p.168, Reforme onder de Gerechtsbedienden p.169, VRANKRYK p.169, Oprechting van nieuwe Ampten p.169, Zeeofficieren begiftigd p.170, Convoy voor Ierland te Brest p.170, Dood van verscheidene aanzienlijke Persoonen p.170, Van den Marschalk de las Feuillade p.170, Zyn voornaamste Daaden p.171, Verscheidene Byzonderheden p.172, LUIKERLAND p.172, Verrichtingen der Gealliierde en Fransche Krygsmachten p.172, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.173, Optocht der Legers p.173, De Koning na 't Loo p.174, Treffen van de Gealliierden en Franschen by Leuse p.174, Verraader gestraafd p.188, Droevig wedervaren van het schip Juffr. Louise p.188, Audientie van een Persiaanschen Afgezant p.189, Oorlogsvloot scheid, en loopt in de havens p.190
Bladwyzer Deel 3, July-Sept. 1691
. October IERLAND p.3, Limmerik capituleerd en gaat aan de Engelschen over p.3, Artykelen der Capitulatie van de Stad Limmerik p.5, Proclamatie wegens de Iersche Rebellen vernieuwd p.9, Proclamatie ter afweezing van overlasten geweld p.10, ENGELAND p.10, Parlement geprorogeerd p.10, Vreugde wegens de Verovering van Limmerik p.11, ITALIEN p.12, Disputen tusschen den Inquisiteur en den Adel en het Volk van Napels p.14, Staat der zaaken des Hertogs van Mantua ten Opzichte van den Keizer en Vrankryk p.16, Dood van de Kardinaalen Ginetti en Colonna p.17, SAVOYEN p.18, Carmagnola door de Gealliierden belegerd en veroverd p.18, 't garnizoen van Carmagnola geplonderd p.23, Buit in Carmagnola gevonden p.24, 't Leger der Geallieerden na Suza p.24, Rivoli en Veillano veroverd p.24, Franschen in de Valleyen van Lucern door de Waldenzen geslagen p.25, Poogingen ten voortzetting van den Oorlog p.28, DUITSCHLAND p.29, Vervolg van den Optocht des Legers onder den Prins van Baden p.29, Groot Waradyn berend p.30, Gelegenheid en andere Byzonderheden van deze Plaats p.30, Verhaal van de Belegering p.31, Verrichtingen van het Leger onder den Hertog van Croy p.35, 't Kasteel Brod door de Turken verlaaten p.36, Gelijk ook Gradisca p.36, Bakkaraz veroverd p.37, Winterquartieren voor de Saxische Troupen p.38, Dood van de Markgraaf Herman van Baden, en andere Byzonderheden van zyn Persoon p.39, VRANKRYK p.40, Oprechting van nieuwe Ampten enz. p.40, Bereidselen tot d'aanstaande Veldtocht p.40, Begeeving van verscheidene Ampten p.41, Monsr. de Bullonde over het verlaaten van Coni tot een eeuwige Gevangenis bedoemd p.42, Conferentien van den Koning met den Afgezant van Deenmarken, en gissingen der staatkundigen over de zelven p.43, Gevecht tusschen de Franschen en Gealliierden in Piemont p.43, Dood van den Abt van Vilars en de Monsr. de Benserade p.45, SPANJEN p.45, Goederen der Franschen te Alicante wedergegeeven p.45, Verscheidene Byzonderheden p.45, PORTUGAAL p.46, POLEN p.47, Verrichtingen van het Poolsche Leger p.47, De Koning van Polen veroverd eenige Plaatsen in Moldavien p.49, Aanmerkingen over een staatkunde der Turken p.49, Sorok door de Kozaken vermeesterd p.50, DEENMARKEN p.51, Dood des Heeren van Amerongen p.51, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.51, De Legers in de Winterquartieren p.51, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.52, Impost op de Coffy, Thee enz. gesteld p.52, De Koning in den Haag p.58, Gevecht van het schip Romein tegens drie Algiersche Roovers p.58, Audientie van den Saxische Resident p.59, Persiaansche Envoye heeft zyn Afscheid Audientie p.60, Afscheid Audientie van den Spaanschen Envoye pp.60-61, Lyst der Hollandsche Oorlogsschepen na Spanjen afgevaardigd p.61, De geenen na Ierland p.62, De Koning begeeft twee aanzienlijke Ampten p.62, SWITSERLAND p.62, Staat der Baselsche geschillen p.63
. November ENGELAND p.65, De Koning weder in zyn Ryk p.65, Parlement vergadert p.66, 't Konings Aanspraak p.66, Aanspraak der Regering van Londen aan den Koning p.67, Adressen der twee Huisen p.68, Proclamatie wegens een Dankfag over de Reductie van Ierland p.70, Verzoek tot het Oprechten van een nieuwe Oost-Indische Compagnie p.72, Hollansche Oost Indische Retourschepen genoodzaakt in Engeland binnen te loopen p.72, Aanstelling van een nieuwen Lord Major p.73, 't Konings Geboortedag gevierd p.74, Ontdekking van 't Buspoederverraad gevierd p.75, Verrichtingen van het Parlement p.77, Ontwerp om het Koningryk van Ierland met dat van Engeland te vereenigen p.78, Bedenkingen daar over p.79, Eed van Suprematie voor de Ieren vernietigd p.80, Verscheidene Byzonderheden p.80, SCHOTLAND p.81, Synode geadjourneerd enz. p.81, 't Konings Geboortedag gevierd p.81, Franschen brengen bystand in den Basz p.82, IERLAND p.83, Fransche Esquadre komt in de Shannon p.83, Intreede van den Generaal van Ginkel te Dublin p.83, Viering van zyn Majesteits Geboortedag p.84, De Generaal van Ginkel door de Stad Dublin getracteerd p.85, Troupen na Vloaanderen verordend p.86, ITALIEN p.86, Staat van des Pausen gezondheid p.86, Zyn zuster bezeerd zich door een val p.87, Staat der Geschillen tusschen de Roomsche en Fransche Hof p.87, Audientie van den Spaanschen Ambassadeur by den Paus p.90, VENETIEN p.91, Krygsrustingen tegens den Turk p.91, MANTUA p.92, Franschen maaken zich meester van de Stad Casal p.92, Beleid des Hertogs omtrent deze zaak p.94, Overdenkingen wegens d'Overrompeling van Casal p.94, SAVOYEN p.95, Leger der Geallieerden gescheiden p.96, GENUA p.98, Geschillen met de Republiik over de Winterquartieren p.98, Graad van Rebenacq komt te Genua p.98, Doet een Vertoog aan den Senaat p.98, Relexien over het Vertoog van Monsr. de Rebenacq p.103, SAVOYEN p.106, Blokade van Montmelian in een Belegering veranderd p.106, SWITSERLAND p.107, Vrees der Cantons voor de Republiek van Geneve p.107, DUITSCHLAND p.113, Vervolg der Belegering van Groot Waradyn p.113, 't Beleg in een Blokade veranderd p.114, Verrichtingen van het Keizerlijk Leger in Zevenbergen p.114, Sweedsche Hulptroupen weder verzocht en beloofd p.116, Huldiging van den Keurvorst van Saxen p.119, Keur Palts laat een Plakkaat uitgaen tot bevolking van zyn Landen p.120, Verscheidene Byzonderheden p.121, TURKYEN p.121, Zaaken omtrent den Oorlog en de Vrede p.121, Graaven Tekeley en Petrotzi gevankelijk weggevoerd pp.123-124, VRANKRYK p.124, Nieuwe Geldmiddelen uitgevonden p.124, Vrywillige Giften door de Staaten van Provence en Languedocq aan den Koning toegestaan p.126, Universiteit van Dole tot Besançon overgebracht p.126, Edict noopende de Nieuwbekeerden p.126, Staat der Geschillen tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.127, Pauselyke Nuntius doet zyn Intreede in Parys p.127, Heeft Audientie by den Koning en de Koninglyke Familie p.128, Gerucht van het Vertrek van Koning Jacobus of in een Klooster of te Romen p.128, Reglement noopende de verwachte Iersche Militie p.129, Verscheidene Byzonderheden p.129, LOTHARINGEN p.130, Madame de Liancourt op een schrykkelige wijze door de Marquise de la Trenelle p.130, SPANJEN p.131, Aankomst der Galjoenen p.131, Lyst van de zelven p.131, Corps van de landing p.132, POLEN p.133, 't Poolsche Leger trekt weder terug p.133, MUSCOVIEN p.134, Geboorte van een Prins p.134, DEENMARKEN p.134, Dood des Hertogs van Saxen-Mersburg p.134, KEULSLAND p.135, Bisschop van Munster weigerd zyn Troepen uit Keizersawaard en Bon te neemen p.135, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.135, Bewegingen der Franschen p.135, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.136, Aankomst der twee Oost-Indische Retourschepen p.136, Swaare Justitie op eenige Misdaders op Batavia p.136, 't Lyk des Heeren van Amerongen na zyn begrafplaats gevoerd p.137, Admiraliteits Magazijn te Hoorn verbrand p.137, Princes van Saxen Eisenach in het Kraambed p.137, Dood des Heeren van Sommelsdyk p.137
. December ENGELAND p.138, Militie komt uit Ierland over p.138, Proclamatie om de zelven in een goede Krygstucht te houden p.138, Koning maakt zyn voorneemen van weder na Holland over te steeken aan het Parlement bekend p.139, Generaalspersoonen voor het Leger in Vlaanderen genoemd p.139, Verrichtingen van het Parlement p.140, Staat der Engelsche Oost-Indische Compagnie p.140, Amptenaaren beswaard p.142, Ontdekking van een Conspiratie p.142, Proclamatie wegens de Matroozen en Zeelieden p.143, Verscheidene Byzonderheden p.144, ITALIEN p.144, Staat van des Pausen Gezondheid p.144, Staat der Geschillen tusschen het Fransche en Romeinsche Hof pp.144-145, Betrachtingen over de Roomsche en Fransche Geschillen p.146, Paus tracht een vrede onder de Katholieke Vorsten uit te werken p.148, GENUA p.149, Uitwerkingen van de Handelingen der Graaven van Rebenacq p.149, VENETIEN p.149, Dood van twee aanzienlijke Personagien p.149, Den Heer Bisani tot Procurateur van St. Marcus aangesteld pp.149-150, Waardigheid van dit Ampt p.150, SAVOYEN p.150, Belegering van Montmelian p.150, Gelegenheid an andere Byzonderheden van Montmelian p.155, SWITSERLAND p.158, Franschen Ambassadeur schryft wegens de belegering van Montmelian aan de Cantons van Bern en Zurich p.158, DUITSCHLAND p.160, Staat van Groot Waradyn p.160, Graven Tekeley en Petrozzi gevangen genomen en geflaakt p.161, Dood van den Marquis Doria p.162, Overdenkingen wegens het beleid van den Graven Tekeley p.162, TURKYEN p.164, Staat der zaaken ten Opzicht der Christenen p.164, Dood van den eersten Vizier p.164, Verkiezing van Ibrahim Bassa tot die waardigheid p.164, DUITSCHLAND p.165, Krygsmetingen tegens d'Ongeloovigen p.165, Fransche Krygsverrichtingen p.165, Afgezant van Muscovien weder terug p.166, Graaf van Aspremont uit zyn detentie ontslagen enz. p.167, SAXEN p.167, Keurvorst Johan George de III. begraaven p.167, Johan George de IV. gehuldigd p.170, DEENMARKEN p.171, Audientie van een Perziaanschen Afgezant p.171, SWEDEN p.172, Inhaaling der Hertogin van Holstein-Gottorp p.172, POLEN p.172, Besluit van het houden van een algemeenen Ryksdag p.173, Bereidselen tot d'aanstaande Veldtocht p.173, Ongeloovigen foor de Poolen geslagen p.174, Krygsrustingen tegen d'aanstaande Veldtocht p.176, Gebrek van Paarden p.176, VRANKRYK p.176, Verandering in de Batallionen Infantery p.177, Aankomst der Ieren te Brest p.177, Koning Jacobus schryft aan de zelven p.177, Trekt na Brest om ze te monstreren p.178, Ongeregeldheden der Geestelyken p.178, Vreemd Mingeval van een groote Dame p.182, Aartsbisschop van Parys krygt Order om het Te Deum wegens de verovering van Montmeliard te doen zingen p.183, Verschydene Byzonderheden p.184, SPANJEN p.184, Indulte op de Galjoenen beslecht p.184, Keurvorst van Beyeren tot Gouverneur der Spaansche Nederlanden verkoozen p.185, Overdenkingen wegens deze verkiezing p.185, VERENIGDE NEDERLANDEN p.188, Krygsrustingen tegen d'aanstaande Veldtocht p.188, Citters tot Ambassadeur in Spanjen genoemd pp.188-189, Aankomst van zes Oost-Indische Retourschepen p.189
Bladwyzer Deel 4 Oct.-Dec. 1691

EUROPISCHE MERCURIUS
1692 GB, IA January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Januari Tegenwoordige Staat van Europa p.5, van Portugaal p.9, van Italien p.10, van Vrankryk p.11, van Switserland p.11, van Engeland p.12, van Holland p.12, van Duitschland p.12, van het Huis van Lunenburg p.13, van Deenmarken en Sweden p.13, van Polen p.14, van Muscovien p.14, van Turkyen p.15, ITALIEN p.15, Staat der Geschillen tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.15, Preconisatie van vier Fransche Bisschoppen p.21, Gevolgen van de Vergelijking tussvhen het Roomsche en Fransche Hof p.25, Overdenkingen wegens het beslechten van het werk der Bullen p.27, Ordonnantie om de verloopene Monniken weder in hunne Kloosters te doen keeren p.34, Graad van Rebenacq komt te Romen p.35, Zyn Verrichtingen te Florence p.35, Beroerte in het Prinsdom van Castiglione p.36, Pauselijke Nuntii terug gehouden p.37, SAVOYEN p.37, Capitulatie van Montmelian niet behoorlijk aangekomen p.37, Marquis de Bagnasco wegens zijn Dapperheid vergolden p.37, SWITSERLAND p.38, Bekommering der Cantons wegens de Verovering van Montmelian p.38, DUITSCHLAND p.42, Staat der Blokade van Groot Waradyn p.43, Gyula door de Christenen overrompeld en verbrand p.43, Maydan overrompeld en verbrand, Vergadering der Stenden van Neder Oostenrijk p.44, Gravinne Tekeley vertrekt na haar Gemaal pp.48-49, Byzonderheden van deze Graavin p.49, Verraad op de Stad Heidelberg ontdekt p.50, Manheim met Verwoesting gedreigd p.51, Begeeving can eenige Ampten p.51, HANOVER p.52, Geschillen tusschen den Hertog en zyner zoonen p.52, SAXEN p.54, Keurvorst weigert de Princes van Deenmarken te trouwen p.54, Byeenkomst der Keurvorsten van Brandenburg en Saxen p.54, KEULSLAND p.55, Keurvorst komt te Keulen p.55, DEENMARKEN p.56, Kroonprins doet een reis na Italien p.56, VRANKRYL p.56, Uitvinding van Geldmiddelen p.56, De Koning dringt het Huwelijk des Hertogs van Chartres met Mademoiselle de Blois door p.59, Bedenkingen over dit Huwelijk p.61, Geruchten van twee andere Huwelijken p.62, Sarsfield komt met de resteerende Iersche Troupen over p.63, Marquis de Bouflers word Colonel der Fransche Garden p.63, Vervolg der zaak van Paters Bouhours en Mauroy p.64, Academie van Schilders en Beeldhouwers opgerecht p.65, Verscheidene Byzonderheden p.65, ENGELAND p.66, Adrs van Dankbaarheid wegens der Verlossing van Ierland p.66, Koning vervoegt zich in het Parlement p.67, Zyn Aanspraak aan het zelve p.67, Subsidien aan hem vergund p.68, Hertog van Norrfolk verzoekt echtscheiding p.69, Graaf van Marlborough valt in Ongenaade p.69, Gissingen wegens de zelve p.70, Fuller ontbied Getuigen tot Ontdekking van een Conspiratie p.71, Zijn Historie p.71, Verscheidene Byzonderheden p.73, SCHOTLAND p.74, Hooglanders onderwerpen zich aan de Regering p.74, SPANJEN p.74, Krugsrustingen tegens de Franschen in Catalonien p.74, Krygsrustingen ter Zee p.75, Franschen uit de Spaansche Zeeplaatsen verdreeven p.75, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.76, Tractaat tot Weering van den Uitvoer van Paarden geslooten p.76, Engelsche Resident Eckard sterft p.78, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.78, Wonderbaarlijke Behoudenis van 12 Persoonen van het Oost Indisch Schip Reigersdaal p.78
. Februari ITALIEN p.79, Gevolg van het Praeconisatie derBisschoppelijke Kerken van Vrankryk p.79, Graaf van Rebenacq vertrekt na Venetien p.82, Betrachtingen wegens den staat der zaaken van Italien p.83, Vastenavondsgevallen p.85, VENETIEN p.88, Krygsrustingen tegens d'Ongeloovigen p.88, Procurateur van S. Marcus aangesteld p.88, Carabusa verraaderlijk aan de Turken overgegeeven p.89, MANTUA p.91, Beleid der Franschen omtrent de Stad Casal p.91, SAVOYEN p.91, Hertog byna in een Hinderlaag gevallen p.91, Getrouwheid van een Onderzaat des Hertogs p.92, VRANKRYK p.93, Uitvinding van Geldmiddelen p.93, Hertog van Chartres ter Zoon van Vrankryk geadopteerd p.94, Geruchten wegens het Huwelijk van den Dauphin p.95, Huwel\yk des Hertogs van Chartres met Mademoiselle de Blois p.95, Huwelijk geslooten tusschen den Hertog van Maine an Mademoiselle de Charolois p.97, Process wegens een Diamant p.98, Hertog van Richemont vertrekt schielijk van het Fransche Hof p.98, Groote Krygsrustingen ter Zee p.99, Koning Jacobus krijgt onderstand van den Paus p.100, Monsr. Pavillon word in de Fransche Academie ontvangen p.101, Vertoog vanm Monsr. Pavillon op zin Intreede in de Fransche Academie p.102, Monsr. de Toureil tot lid der Academie verkoozen p.106, Dood van eenige vermaarde Mannen p.106, SWITSERLAND p.107, Cantons antwoorden op Brieven van Monsr. Amelot p.108, Redenen waarom de Cantons geen Mediateurs tusschen Vrankryk en Savoyen wilden weezen p.109, Conferentie tusschen de Gedeputeerden van Zurich en Monsr. Amelot p.111, DUITSCHLAND p.111, Staat der Blokade van Groot Waradyn p.111, Verraad op de Steden Heidelberg en Ments ontdekt p.113, Manheim verwoest p.116, Voorsteden van Belgrado geplonderd p.116, Dubitza is vergeefs door de Turken bestormd p.117, Alliantie onder de Kretsen van Swaben, Beyeren en Frankenland tegens de Franschen p.117, SAXEN p.117, Ridderorder door de Keurvorsten van Brandenburg en Saxen opgerecht p.117, Huwelyk tusschen den Keurvorst van Saxen en de Princes van Eysenach geslooten p.118, ENGELAND p.118, Proclamatie tegens vloeken, zweeren enz. p.118, Lord Delamere tot Mayor van Chester aangesteld p.119, Hoofdgeld gereguleerd p.122, Verzoek tot het Oprechten van een nieuwe Oost Indische Compagnie p.124, Capittel der Order van Kousseband gehouden p.124, Generaal van Ginkel tot Graaf van Athlone en Baron van Agrim aangesteld p.124, Verscheidene Byzonderheden p.124, SCHOTLAND p.125, Algemene kerkelijke Vergadering aangesteld p.125, Aanspraak van den Koninglijken Commissaris aan de zelve p.125, Koning schryft aan het Synode p.128, Synode gescheiden p.130, IERLAND p.132, Proclamatie tot het overgeeven der Wapenen p.132, SPANJEN p.133, Officiers der Armee van Catalonien gestraft p.133, Officiers voor Catalonien genoemd p.133, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.134, Bekommering wegens de Fransche Onderneemingen p.134, Gerucht wegens de Belegering van Namen p.134, Gouverneur van Audenaarde door den Pastoor Witte lichten p.135, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.136, Reele Honderdste Penning opgesteld p.136, Tractaat van Commercie tusschen Deenmarken, Engeland en Holland geslooten p.142, Tractaat tot weering van den uitvoer van Paarden geamplieerd p.150, Dapper Gevecht der Capiteinen Broeder en Bontemantel p.151, Moorddadige toeleg op de Schoutin van de Diemer Meer p.153, Cabeljau onthoofd p.157, Jan Hol gewurgd p.158, Verscheidene Byzonderheden p.158
. Maart ITALIEN p.158, Paus schryft aan den Keizer p.158, Koning van Spanjen antwoord op het Brevet van den Paus p.164, Overdenkingen wegens d'Antwoorden van den Keizer en Spanjen p.166, Gevolg van de Praeconisatie der Bisschoppelijke Kerken van Vrankryk p.167, VENETIEN p.171, Verrichtingen des Graaven van Rebenacq p.171, Byzonderheden wegens d'Overgave van Carabusa p.171, Krygsverrichtingen der Christenen in Dalmatien p.172, VRANKRYK p.172, Monstering der Troupen van des Konings Heer p.172, Generaalspersoonen voor de Legers genoemd p.174, Bekommering wegens een Landing der Hollanders en Engelschen p.175, Huwelijk des Hertogs van Maine met Mademoiselle de Charolois p.177, Verscheidene Byzonderheden p.178, DUITSCHLAND p.179, Staat der Blokade van Groot Waradyn p.179, Krygsbereidselen der Turken p.179, Krygsbereidselen der Christenen p.180, Keizer schryft aan den Koning van Polen p.181, Fransche Verwoestingen p.182, Verscheidene Byzonderheden p.182, ENGELAND p.183, Parlement gescheiden p.183, De Koning disponeert over verscheidene Ampten p.184, Fuller door het Parlement voor een Bedrieger verklaard p.184, IERLAND p.185, Proclamatie tot Betaling van Erfpachten, Renten enz. p.185, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.186, Aankomst des Keurvorsts van Beyeren p.186, Overdenkingen wegens de Verkiezing des Keurvorsts van Beyeren tot Gouverneur der Spaansche Nederlanden p.191, Baron van Bresse valt over aan de zyde van Vrankryk p.194, Prins van Vaudemont tot President van de Financien aangesteld p.195, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.195, Komst van zijn Britannische Majesteit in Holland p.195, Zijn Aanspraak aan de Staaten Generaal p.196, Officiers tot de Vloot genoemd
Bladwyzer Deel 1, Jan.-March 1692
. April ITALIEN p.3, Gevolh van de Praeconisatie der bisschoppelijke Kerken van Vrankryk p.3, Overdenkingen wegens deze zaak p.5, Fransche bisschop door Portguaal tot het Kardinaalschap genoemd, en Overdenkingen hier over p.8, Uitstrooiselen wegens een vrede onder de Katholieke Vorsten p.9, Paus verricht de Bedieningen van het Paaschfeest p.10, Pauselijke Goedheid misbruikt p.11, Deensche Kroonprins ter Romen p.12, Graaf van Rebenacq vertrekt van Venetien p.12, Aanslag om Suda en Spina Longa aan de Turken over te geven p.13, SAVOYEN p.13, Staat der zaaken tusschen Vrankryk en zyn Koninglijke Hoogheid p.13, Monsr. Mallet begeeft zich in den Dienst van Vrankryk p.14, Overdenkingen over het Manifest van Vrankryk p.21, Verscheidene Byzonderheden p.25, SWITSERLAND p.26, De Cantons door den Franschen Ambassadeur verstendigd wegens het verhandelde met Savoyen p.26, Vreemd beleid van eenige Cantons p.27, Order der Cantons van Bern en Zurich aan de Fransche vluchtelingen van te vertrekken p.28, Request daar tegen ingeleverd p.29, Beleid der Switsers verdeedigd p.30, Baselsche geschillen p.31, DUITSCHLAND p.33, Staat der Blokade van Groot Waradyn p.33, Krygsbereidselen der Keizerschen en Turken p.34, Turksche Afgezanten keeren weeder na huis p.36, Bekommering wegens der doortocht der Hulptroupen p.37, Keizer schryft daar over p.37, Verscheidene Byzonderheden p.38, SAXEN p.38, Keurvorst trouwt de Princes van Eysenach p.38, Natuurlijke Dochter van den ouden Keurvorst verzoekt Onderstand pp.38-39, TURKYEN p.39, Uitvinding van Geldmiddelen p.39, Audientie van een Persiaanschen Gezant p.40, DEENMARKEN p.41, Koninglyke Academie ingewijd p.41, SWEDEN p.44, Bekommering van de Zeevaart p.44, POLEN p.45, Geruchten wegens eene vrede met de Tartaaren p.45, Hospedar van Moldavien ontdekt een Conspiratie p.46, MUSCOVIEN p.47, Krygsbereidselen aangesteld p.47, Gesteldheid van der Miscoviten Legers p.47, VRANKRYK p.48, Onderlieutenanten des Konings aangesteld p.48, Uitvinding van geldmiddelen p.48, Oprechting van nieuwe Ampten p.55, Oprechting van een nieuwe Admiraliteitscollegie p.56, Desseloen van Vrankryk dwarsgeboomd p.56, Graaf van Lauzun Hertog en Pair van Vrankryk gemaakt p.57, Drie Heren tot Veldmarschalken aangesteld p.57, Franschen meenen eenige Engelsche Koopvaarders te neemen p.57, Tripeleezen verklaaren den Oorlog tegens Vrankryk p.58, SPANJEN p.58, Staat der Krygszaaken p.58, De Graaf Estrees komt met een Esquadre Oorlogssschepen voor Mallaga p.58, Schrijft aan den Gouverneur p.59, Verscheidene Byzonderheden p.62, ENGELAND p.62, Proceduren tusschen den Hertog en de Hertogin van Nortfolk p.62, Proceduuren des Hertogs van Nortfolk tegens zyne Gemalin in het Hoger Huis afgeweezen p.72, Maandelyke Bededagen ingesteld p.72, Princes van Deenmarke n verloft van een Prins p.73, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.73, Keurvorst van Beyeren doet zyne Intreede te Brussel p.74, Staaten van Vlaanderen verstendigd wegens het aanstellen van den Keurvorst van Beyeren tot Gouverneur der Nederlanden p.76, Reglement omtrent de Betaling der Militie p.77, Marquis de Gastanaga vertrekt uit de Nederlanden p.78, Plakkaaten intooning der Militie afgekondigd p.78, Verscheidene Byzonderheden p.81, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.81, Nieuwe OIrdonnantie op de Boter p.81, Plakkaat tegens de Bakkers p.86, Bededag aangesteld p.87, Verscheidene Byzonderheden p.88
. Mei ITALIEN p.89, Fransche Verrichtingen aan het Roomsche Hof p.89, Kluchtig geval in de Cavalcade van St. Jan na Latrane p.97, Geweld omtrent den Graaf van Tassis gepleegd p.99, Staat der zaaken tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.102, Verzoek aan den Paus om de herstelling van den Koning Jacobus te helpen vevorderen p.104, Vertrek van den Deenschen Kroonprins p.105, SAVOYEN p.105, Hertog op nieuws door Vrankryk aangetocht p.105, Waldenzen doen een stroop in Dauphine p.106, Dood der Princes Louise van Savoyen p.108, Oneglia door de Franschen gebombardeerd p.108, SWITSERLAND p.109, Gericht wegens de verkooping der Graafschap van Neuschatel aan den Hertog van Chartres p.109, Engelsche Afgezant Cocqs herroepen p.111, TURKYEN p.111, Ibrahim Bassa van de Dardanellen verbannen, en de Bassa van Barbequit tot Primo Vizir aangesteld p.111, DUITSCHLAND p.113, Ontwerp om het Koningryk Hongaryen in het Ryk te doen inlyven p.113, Spotteling met den Keurvorst van Saxen p.114, Verscheidene Byzonderheden p.115, Fransche Majesteit verbied den Invoer van Koopmanschappen uit vyandelijke Oorden p.116, VRANKRYK p.117, Uitvinding van Geldmiddelen p.117, Ontwerp van een Landing in de Staaten des Konings van Engeland te doen p.117, De Koning verklaard zyn voorneemen van na Vlaanderen te gaan p.118, 's Konings vertrek p.119, Koning Jacobus meent eene Landing in zyne verloorne Ryken te doen p.120, Voorzorgen omtrent het Kraambed der geweezene Koningin van Engeland p.129, Vervolg der onderneeming van den Koning Jacobus om een Landing te doen p.130, Prins van Wales Ridder van de Kousseband gemaakt p.130, Koninginne-Weduwe van Engeland komt te Dieppe p.132, ENGELAND p.133, Conspiratie ontdekt p.133, SCHOTLAND p.140, Conspiratie ontdekt p.140, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.140, Veldtocht door de Franschen geopend p.140, Namen belegerd p.141, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.142, Conspiratie tegens het leven van Koning William ontdekt p.142, Meyboomen in den Haag geplant p.144, Verscheidene Byzonderheden p.145, POLEN p.146, Bereidselen tot de Veldtocht p.146, Kozakjken vallen in de Budziak aan p.146, Verscheidene Byzonderheden p.147, MUSCOVIEN p.147, Groot Vorsten weigeren ostensive tegens de Turk te ageeren p.147
. Juni VRANKRYK p.148, Landing van den Koning Jacobus vereydelt p.148, Koning Jacobus schryft over de Nederlaag aan den Koning van Vrankryk p.168, Vrankryk laat het gerucht loppen van weder een Vloot in Zee te brengen p.169, Leger van Normandyen gescheiden p.171, Koning Jacobus keert na St. Germain p.172, Geweezene Koningin van Engeland verlost van een Dochter p.172, Dood van de Princes van Carignan en de Bisschop van Angers p.172, ENGELAND p.173, Tyding van de Nederlaag der Fransche Vloot p.173, Gebeden en Dankzeggingen wegens de Nederlaag der Fransche Vloot verordend p.196, Geschenk door de Koningin aan het Zeevolk gedaen p.197, Colonel Hastings begraaven p.197, Fransche kusten door de Engelsche en Hollandsche Oorlogsschepen verlaaten p.197, Gevangenen geslaakt p.197, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.198, Namen door de Franschen veroverd p.198, DUITSCHLAND p.216, Pescabara door de Turken hernomen p.216, Groot Waradyn door de Christenen veroverd p.216, Verovering van Groot Waradyn bekend gemaakt p.223, Gesteldheid der Keizerlijke Krygsmachten p.224, Landgraaf van Hessen slaat het garnizoen van Worms p.225, ITALIEN p.226, Staat der zaaken tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.226, Pogingen der Franchen om de Duitysche Krygsbenden uit Italien te doen verdryven p.228, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.230, Graaf van Portland uit Engeland weeder terug p.230, Dood des Hertogs van Mekelenburg p.230
Bladwyzer Deel 2, Apr.-June 1692
. Juli ITALIEN p.3, Paus trakt het Neefschap te vernietigen p.3, Praeconisatie van eenige Fransche Kerken p.5, Bulle wegens de vernietiging van het Neefschap door de Kardinaalen getekend p.5, Bulle wegens het Neefschap afgekondigt p.21, Overdenkingen over de zelve p.21, Nuncius Cavalerini vertrekt na Vrankryk p.27, Praeconisatie van twee Fransche Kerken p.27, Vreugdetekenen wegen de verovering van Groot Waradyn p.28, Verovering van Namen aan den Paus bekend gemaakt p.28, Paus in het tweede jaar van zijn Pausschap getreeden p.28, Onderstand voor Polen verzocht p.29, Vervolg van de zaak der Prinsen van Tassis p.29, Societeit van Geestelijke Dochters misleid p.31, VENETIEN p.32, Krygszaaken tusschen de Turken en de Venetiaanen p.32, Nani tot Ambassadeur in Vrankryk genoemd p.33, SAVOYEN p.33, Waldenzen hersteld p.35, SWITSERLAND p.37, Klachten van de Ministers der Geallieerden over het gebruiken van Switsersche Troepen in de Belegering van Namen p.37, Reflexies over het Beleid der Switsers p.45, Keizerlijke Afgezant levert nochmals een Memorie in p.47, TURKYEN EN DUITSCHLAND p.50, Primo Vizir neemt bezitting van zyn Ampt p.50, Toont zich geneigt tot de vrede p.50, Aanslag op Petsch mislukt p.52, Garnisoen van Groot Waradyn na Tockay geleid p.52, Staat der wederzydsche Legers p.52, Landgraafd van Hessen slaat de Franschen te Worms p.55, Duitschen door de Franschen geslagen p.56, Brief van den Monsr. de Barbezieres aan den Marschalk de Lorges onderschept p.56, Overigheden van Frankfoort by de Kop gevat p.58, General Schoning gevangen genomen p.58, Opper-Jaagermeester van Hanover onthoofd p.60, VRANKRYK p.61, Cours der Specien geprorogeerd p.61, Monsr. de Noailles uit de Middellandse Zee weder terug p.62, Pater Mauroy tot eeuwige gevangenis gedoemt p.63, Te Deum wegens de verovering van Namen gezongen p.63, Verbaasdheid op de kusten van Vrankryk p.65, Verbaasdheid in Dauphine en Provence wegens d'aannadering des Hertogs van Savoyen p.66, Dood van verscheidene Grooten p.67, SPANJEN p.67, Staat der Krygszaaken p.67, ENGELAND p.68, Ordonnantie tot beteugeling der Krygsbenden afgekondigt p.68, Bereidselen tot een Landing in Vrankryk p.69, Aardbeving te Port-Royal p.70
. Augustus SPAANSCHE NEDERLANDEN p.75, Franschen door de Geallieerden by Steenkerken aangetast p.75, Aanmerkingen over het Relaas wegens het Gevecht van Steenkerken p.89, Verraader gehangen p.103, Hertog van Luxemburg breekt op, en word door den Koning gevolgd p.103, Gevecht tusschen eenige Fransche en Luiksche Troepen p.104, VRANKRYK p.116, Hertog van Savoyen valt in Dauphine p.116, Verovert Guillestre p.117, Doet Ambrun berennen p.117, Beschryving van Ambrun p.117, Ambrun belegerd p.117, Gap door den Hertog van Savoyen veroverd p.121, Uitvinding van Geldmiddelen p.124, Ordonnantie tot schetshaaling van d'inkomsten der afweezige Protestanten afgekondigd p.128, Dochter van Koning Jacobus gedoopt p.130, Hertogin van Bourbon verloft van een Prins p.130, Tripoli gebombardeerd p.130, SWITSERLAND p.130, Uitwerkingen der Klachten van de Ministers der Geallieerden p.131, Noodzakelijkheid van den Handel met Switserland te verbreeken p.133, ITALIEN p.133, Ministers der Katholieke Vorsten vallen den Paus geweldig lastig p.133, Vervolg van de zaak des Prinsen van Tassis p.134, Klachten der Napolitaanen over de Rechtbank der Inquisitie p.134, Byzonderheeden noopende de straffen omtrent de ketters, en d'Invoering der Inquisitie p.136, Staat der zaaken tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.139, Onderstand voor den Keizer en Koning van Polen verzocht p.144, GENUA p.145, Verrichtingen des Graaven van Rebenacq te Genua en zijn vertrek van daar p.145, TURKYEN EN DUITSCHLAND p.145, Den Ambassadeur Hambord komt te Belgrado p.145, Sterft aldaar p.146, Staat der wederzydsche Legers p.147, Klachten des Magistraats van Frankfoort over den Keurvorst van Ments p.149, POLEN p.149, Tartaaren vallen in Wolinien p.149, Tartaaren zoeken vrede met Polen p.150, SPANJEN p.151, Oorlogsvloot steekt in zee p.151, ENGELAND p.151, Landing in Vrankryk vereydelt p.151, Speculatien over het terug keeren van de Vloot p.153, SCHOTLAND p.153, Dwaasheid van eenige Vrygeesten p.153, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.154, Plakkaat noopende het Inbrengen van Goederen uit de Levant afgekondigd p.154, Coehoorn word Generaal Majoor der Staten Infantry p.155
. September VEREENIGDE NEDERLANDEN p.156, Verhaal wegens der Skribbelingen ontstaan binnen ter Goes ter zaake der verkiezing van der stad Rentmeesters p.156, ITALIEN p.198, De Paus verslapt in zyne geboorgeging [?] p.198, Wend zyne vlyt aan tot het bezorgen van den algemeene welstand p.199, MANTUA p.201, Guastalla vermeesterd p.201, SWITSERLAND p.201, Spottelingen tusschen het Huis van Oostenrijk en de Cantons p.201, DUITSCHLAND p.204, Optocht van de Keizerlyke Armee p.204, Legers der Geallieerden trekken weder over den Ryn, en der zelven Krygsverrichtingen met de Franschen p.205, Swaare buit door eenige Ratsen .... p.206, Dood des Graaven van Mansfeld p.207, VRANKRYK p.207, Hertog van Savoyen verlaat Dauphine p.207, Fransche Oorlogsschepen in Zee p.211, Monsr. de Bonrepaux verliest zyn Ampt p.211, ENGELAND p.214, Oorlogsvloot opgelegd p.214, IERLAND p.214, Lord Sidney komt te Dublin p.215, SPANJEN p.216, Middelen tot Voortzetting van den Oorlog gezocht p.216, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.217, Aankomst van eenige Engelsche Troupen p.217, Dixmuiden en Veurne door de Gealieerde in bezetting genomen p.217, Duinkerken met bombardeering gedreigd p.218, Treffen tusschen eenige Geallieerde en Fransche Troepen p.218, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.219, Swaare toch kortstondige Aardbeving p.219, Verscheidene Aardbevingen in Holland gevoeld p.220, St. Hubesche Convoyers door de Franschen veroverd p.220
Bladwyzer Deel 3, Jul.-Sep. 1692
. October ITALIEN p.3, Skribbelingen noopende de Promotie der Kardinaalen p.3, Enge vriendschap tusschen de Paus en de Kardinaal de Jourbin p.4, Geschillen tusschen de Roomsche en Spaansche Hof p.5, Napolitaanen stellen zich tegen d'Inquisitie p.6, Staat der zaaken tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.7, Praeconisatie van vier bisschoppen p.9, De Paus tracht den algemenen welstand te bezorgen p.10, Paus geeft Order voor zyne Grafstede p.13, De Graaf van Rebenacq komt van d'Italiaansche Hoven weder te Romen p.13, Heeft gehoor bij den Paus p.14, Italiaanen stellen zich tegens den vrede van Vrankryk met de Katholieke Vorsten p.15, Byzonderheden wegens den Graaf van Rebenacq p.16, d'Venetiaanen belegeren Canea p.17, Turksche Krygsverrichtingen p.21, GENUA p.22, Spaansche Vloot loopt in den Haven van Genua p.22, SAVOYEN p.23, 't Leger uit Dauphine weder terug p.23, Ziekte des Hertogs p.23, Hy maakt zyn Testament p.24, Bombardeering van Pignerol vereydelt p.24, Veldtocht geeindigt p.24, SWITSERLAND p.25, Gesteldheid der Cantons omtrent de Geallieerden en Vrankrijk p.25, Opschrift der Fransche Vluchtelingen voor het Manufactuurhuid tot Bern weggenoomen p.26, Aardbeving p.27, DUITSCHLAND p.27, Krygsverrichtingen der Geallieerden en Franschen p.27, Slauf en Nieuw-Leiningen veroverd p.28, Portsheim, Bretten enz. veroverd p.29, Hertog van Wirtemberg door de Franschen geslagen en gevangen p.29, Franschen vallen in Wirtenberg p.30, Landgraaf van Hessen trekt na Ebernburg en belegert de Vesting p.30, 't Beleg van Ebersburg opgebroken p.33, Contributien van het land van Wirtemberg geeischt p.39, 't Land van Wirtenberg verwoest p.41, Gevolg van deze verwoestingen p.41, Veldtocht in Hongaryen eindigt p.42, Roep van vrede groeit aan p.43, Overdenkingen noopende de Vrede tusschen de Turken en Christenen p.43, Princes van Parma bevalt van een Prins p.45, Oprechting van een nieuwe Keurvorstendom p.45, Verbod wegens de uitvoer van Koorn en Vleesch afgeheven p.52, Dood van den Vorst van Brandenburg-Anspach p.54, Dood van den Veldmarschalk Span p.54, Verscheidene Byzonderheden p.54, POLEN p.54, Maniniek door de Polen geblokeerd p.57, Sorok door de Tartaaren belegerd p.57, IERLAND p.57, Parlement aangesteld p.58, Verrichtingen des Parlements p.63, ENGELAND p.64, Parlement de Vergaderdag aangekondigd p.64, Bereidselen tot de Zeerusting p.64, Maandelijke Bededagen gestaakt p.66, VRANKRYK p.66, Verbitterdheid wegenms des Inval des Hertogs van Savoyen in Dauphine p.66, Vrankrijk tracht een Verbond met de Italiaansche Vorsten te maaken p.67, Monsr. de Vauban in Dauphine p.69, Krygsbereidselen tegen de toekomende Veld- en Zeetocht p.69, Gezanten voor de Noorder Kroonen genoemd p.70, Vreemd geval van den Graave van Vauguion p.70, Afbeeldsel des Prinsen van Walles na Engeland overgezonden p.71, Dood van den Colonel Stoupa p.71, Ambassadeur van Venetien gehoond p.72, Dood van Monsr. Thevenot p.73, SPANJEN p.73, Middelen tot de herstelling van de Monarchie aangeweed p.73, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.76, Bombardeering van Duinkerken vereydelt p.76, Veurne en Dixmuiden gefortifieerd p.76, Kortryk gesterkt p.76, De Koning vertrekt uit het Leger p.77, De Legers gescheiden p.77, Aanslag der Franschen op Charleroy p.77, Geruchten tot nadeel van de Brandenburgsche Troepen gestirt p.81, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.83, Plakkaat tot herstelling van het verval der muntzaaken afgekondigt p.83, Plakkaat tegen verscheidene soorten van Schellingen en Groeninger Stuivers p.89, Oost Indische Schepen binnen p.93, 't Schip Waterland in de grond gestooten p.94, De Koning na Engeland p.97, Hop voor Extraordinaris Afgezant na Deenmarken p.98
. November ITALIEN p.98, Staat der zaaken tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.98, Verhaal van de Vergadering der Fransche Geestelijkheid in het jare 1682 p.99, Geschillen tusschen het Roomsche en Spaansche Hof p.104, Byzonderheden wegens d'uitheemsche Missien der Roomsche Geestelijken p.105, VENETIEN p.110, Cettina door de Turken veroverd p.110, Lepanto te vergeefs belegerd p.110, TURKYEN EN DUITSCHLAND p.111, Den Grooten Heer werden twee zoonen gebooren p.111, Heemskerk tot de bevordering der vrede na Belgrado p.112, Mylord Paget tot Ambassadeur aan den Paus genoemt, stuurt zyn paspoort p.116, Heer van Heemskerk na Adrianopolen p.118, Persiaansche Gezant mishandeld p.119, Hertog van Wirtenberg schryft aan den Keizer wegens zyne Nederlaag p.119, Swaarigheden tegen d'Oprechting van het neegende Keurvorstendom p.122, POLEN p.126, Magistraatspersoonen van Frankfoort geslaakt p.126, Beleg van Sorok opgebroken p.126, SWITSERLAND p.126 [i.e. 128], Cantons trachten den Handel met het Huis van Oostenrijk te herstellen p.126 [i.e. 128], Spaansche Ambassadeur schryft aan de Switsersche Cantons p.130, VRANKRYK p.135, Ontydige geschikkingen wegens het gewaand afsterven des Hertogs van Savoyen p.135, Uitvinding van Geldmiddelen p.135, Hertog van Wirtenberg te Parys gebracht p.136, Prins van Deenmarken verschynt aan het Hof p.137, Graaf van Estrees weder terug p.138, Verscheidene Byzonderheden p.138, IERLAND p.138, Parlement geprorogeerd p.138, Proclamatie tegens Rooveryen enz. p.140, ENGELAND p.140, De Koning weder terug in syn Ryk p.140, Parlement vergadert p.141, 's Konings Aanspraak aan twee Huizen p.142, Verrichtingen des Parlements p.143, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.145, Voorzorgen tegens de Franschen p.145, Charleroy benaauwd p.146, Reglement tot Inrooming der Militie p.147, Hoofdgeld opgesteld p.149, Vreugdetekenen over de Geboorte des Prinsen van Beyeren p.150, 's Konings Geboortedag geviert p.151, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.152, Dood van den Capiteyn Broeder p.152, Dood des Prinsen van Waldek p.154, Vaart op Groenland enz. verbooden p.155
. December ITALIEN p.156, Geschillen tusschen het Roomsche en Spaansche Hof beslecht p.156, Telle wegens het Koningrijk van Napels gepresenteerd p.158, Graaf van Rebenacq vertrekt van Romen p.158, Paus tracht de vrede tusschen het Huis van Oostenrijk en Vrankryk uit te werken p.159, Verscheidene Byzonderheden p.160, SWITSERLAND p.160, Vergadering der Kantons te Baden p.160, DUITSCHLAND p.181, Hertog van Hanover tot negende Keurvorst aangesteld p.181, Rheinfelds door de Franschen belegerd p.186, 't Beleg opgebroken p.189, Dood der Keurvorstin van Beyeren p.190, Haar Uitvaart p.191, VRANKRYK p.192, Monsr. de Catinat ten Hove p.192, Arrest noopende de Religionarissen afgekondigd p.192, Zucht des Konings voor de Vleiery p.193, Rouw over den Dood der Hertogin van Guastalla aangenomen p.195, ENGELAND p.195, Adressen gepresenteerd p.195, Verrichtingen des Parlements p.195, Fuller gestraft p.199, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.200, Huy door de Franschen aangetast p.200, Paus feliciteerd den Keurvorst over de Geboorte van zynen zoon p.203, Vervolg van de Skribbelingen, binnen de stad Goes ontstaan p.203, Plakkaat tot herstelling van den verval der Muntzaaken afgekondigf p.225
Bladwyzer Deel 4 Oct.-Dec. 1692

EUROPISCHE MERCURIUS
1693 GB, IA January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Januari ITALIEN p.8, Vreugdetekenen wegens de Geboorte des Prinsen van Beyeren p.8, Dood der Keurvorstin bekend gemaakt p.8, Misnoogdheid van den Paus over het oprechten van een negende Keurvorstendom p.8, Protestatie van Innocentius X. tegens het Achtste Keurvorstendom p.10, Dood van twee Kardinaalen p.11, Slechte Tombe van den Paus geeft Gelegenheid voor een Latijnsch Gedicht p.12, Kort begrip van Molinos leven p.14, VENETIEN p.18, De Doge Morosini tot Capteyn Generaal aangesteld p.18, Cieraaden aan de Poort van het Arsenaal p.19, Aardbeving in Calabrien, Sicilien en op 't eiland Malta p.20, Voornaamste Aardbevingen p.24, SAVOYEN p.26, Conspiratie der Mondoveners ontdekt p.26, SWITSERLAND p.26, DUITSCHLAND p.35, Swaarigheden omtrent het negende Keurvorstendom p.35, Byzonderheden wegens het Huis van Hanover p.38, Huwelijk tusschen den Prins van Saxen en de Princes van Bareith pp.38-39, Dood des Baron van Bek p.39, VRANKRYK p.39, Vorst van Wirtenberg in Vryheid gesteld p.39, Pater Mauroy tot een eeuwige gevangenis gedoemd p.41, Dood des Graaven van Tallard p.41, Vyandelijkheden der Engelschen en Franschen in America p.42, ENGELAND p.45, Verrichtingen des Parlements p.45, Ontwerp wegens d'Oprechting van een nieuwe Oost Indische Compagnie p.62, Russel legd den dienst neder, en andere Zeehoofden aangesteld p.63, Huwelijk des Hertogs van Richemont p.64, IERLAND p.64, Iersche Papisten meenen eenige zeeplaatsen aan den Koning van Vrankrijk te leveren p.64, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.66, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.72, Gevecht van Schipper Hodorp met drie Turksche Roovers p.73
. Februari ITALIEN p.75, Onderstand voor Koning Jacobus verzocht p.75, Gerucht wegens een Promotie van Kardinalen p.75, Paus voorziet in de misbruiken p.76, SAVOYEN p.77, Gevolg der Conspiratie der Mondovezers p.77, TURKYEN p.78, Mylord Paget na Adrianopelen p.79, Dood van Sultaan Mahomet p.81, DUITSCHLAND p.83, Niederheimbach door de Franschen vermeesterd en verlaaten p.83, Dood der Prinses van Tarante p.83, Dood van den Ban van Croatien, en de Marquis de Fleury, en de Princes Leopoldina p.84, Verscheidene Byzonderheden p.84, Prins van Baden tot Ridder van het Goldene Vlies aangesteld p.85, SAXEN p.85, Keurvorst in de Ridderschap des Kousseband aangenomen p.85, Byzoinderheden van de Orders van het Gulden Vlies en de Kousseband p.87, WIRTENBERG p.89, Hertog meederjarig verklaard p.89, PRUISEN p.90, Holland van den Koning van Sweden afgestaan p.90, POLEN p.90, Ryksdag aangesteld p.90, SWITSERLAND p.93, Betrachtingen over de Memorie noopende den staat van Switserland p.93, Vergunsting van Koorn p.106, ENGELAND p.106, Proclamatie tegen t'abuisen der Presmeesters p.106, Verheffing van eenige Krygshoofden p.109, Conspiratie der Negers in de Barbados p.109, KEULSLAND p.110, Conferentie van de Ministers der Geallieerden p.110, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.110, Zieldiensten der Keurvorstin van Beyeren p.110, Verbod wegens Koophandel met Vrankryk te dryven p.111, Vreemd geval van een dood lighaam p.112, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.113, Uitvoer van Graanen na de Vyand verboden p.113, Stoute daad van een Jochen Willems in het bergen van het Volk van het Schip Hongergeest pp.113-114
. Maart SWITSERLAND p.125, Monsr. Amelot klaagt over de Wervingen der Geallieerden p.125, Keizerlijk Afgezant klaagt over de Transgressien p.126, DUITSCHLAND p.129, Dood van den Generaal Caraffa en den Veldmarschalk Horn p.132, DEENMARKEN p.132, Plakkaat tegens het opbringen van Pryzen p.132, VRANKRYK p.133, Armoede der Volkeren p.133, De Graaf van Etrees na de Middellandsche Zee p.134, Aanstelling van zeven Marschalken p.135, Byzonderheden van de Marschalken van Vrankryk p.140, Request door een zekere Dochter, welke men voor een Manspersoon wilde doen gaan, aan den Koning overgeleverd p.141, ENGELAND p.144, Proclamatie tegens het naboorsen van de Hand en het Zegel des Graaven van Nottingham afgekondigd p.149, Parlement door den Koning bedankt en geprorogeerd p.150, SCHOTLAND p.151, Oproer van de Leergasten p.151, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.152, Graaf van Hoorn verdedigt zich wegens de vergaave van Veurne p.152, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.168, Vaart op Groenland verboden p.168
. April ITALIEN p.171, De Graaf van Etrees na de Middellandsche Zee p.171, TURKYEN p.174, Vrede verachten p.174, Verbond tusschen Christene Volken en Turken geoorloofd of niet p.174, DUITSLAND p.176, Scribbelingen tegens het nieuwe Keurvorstendom p.176, Byzonderheden wegend s'Opponeering der Vorsten van Lunenburg tegens het Negende Keurvorstendom p.177, Plakkaat tegens het brandstichten afgekondigt p.178, Dood van Prins Philip van Nieuburg p.180, VRANKRYK p.180, Dood van Mademoiselle d'Orleans p.180, Uitvinding van Geldmiddelen p.183, Instelling der Order van St. Louis p.186, ENGELAND p.195, Proclamatie tot het houden van een Maandelijken Vastendag afgekondigd p.196, Bereidselen tot een Landing in Vrankryk p.196, SCHOTLAND p.197, Den Hertog van Gourdon op 't Kasteel van Edemburg gebracht p.197, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.197, Plakkaat wegens de uitvoer van Paarden vernieuwd p.197, Redres in de Muntzaaken p.204, Plakkaat wegens de uitvoer der Graanen vernieuwd p.209, Koning van Engeland komt weder in Hoilland p.211, Kroonprins van Deenmarken komi in Holland p.212, Dood van den Keizerlijken Afgezant Crampricht p.214, Vaart op Groenland toegestaan p.215
. May ITALIEN p.215, Staat der Geschillen tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.215, VENETIEN p.216, Doge trouwt de Zee p.216, Vertrek van den Doge na de Levant p.218, TURKYEN p.219, Groot Vizir afgezet, en verdere veranderingen in de Regeering p.219, DUITSCHLAND p.222, Jena door de Keizerschen veroverd p.222, Heidelberg door de Franschen veroverd p.224, Voorzorgen tegens verdere Progressen der Franschen p.233, Order om Te Deum wegens de verovering van Heidelberg te zingen p.233, Brieven van twee Keurvorsten om 't werk van het Negende Keurvorstendom p.234, Generaal van Aspremont in zyn eer hersteld p.237, Dood des Prinsen van Hessen-Rheinfeld p.238, SWITSERLAND p.238, Cantons antwoorden op de Memorie van den Keizerlijken Afgezant p.238, Zurich vergunt wervingen door Holland p.239, VRANKRYK p.239, Gebrek van Koorn p.239, Vertrek des Konings na de Nederlanden p.244, Hertog van Orleans na de Kusten p.244, Fransche Oorlogsvloot in Zee p.245, Graaf van Etrees in Zee p.245, ENGELAND p.245, Parlement geprorogeert p.245, SCHOTLAND p.246, Parlement vergadert p.246, Verrichtingen van 't Parlement p.250, Koning antwoord op den Brief van het Parlement p.251, Conspiratie ontdekt p.252, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.253, Prins van Barbançon in zyne eer hersteld p.253, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.254, Bededag aangesteld p.254
. Juni ITALIEN p.255, Staat der zaaken tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.255, Geschil tusschen de Sbirrisen en de Keizerlijke Heidukken p.255, Klachten der Napolitaanen over hunnen Aertsbisschop en den Rechtbank der Inquisitie p.257, NAPELS p.258, Geschil tusschen de Soldaaten en de Lakeijen p.258, SICILIEN p.260, Swaare Aardbeving p.260, DUITSCHLAND p.260, Generaal Heidersdorf wegens het overgeeven van Heidelberg gestraft p.260, Krygsverrichtingen tusschen de Duitsche en Fransche Legers p.262, Krygshoofden aangesteld p.266, POLEN p.266, Geboorte van een Princes p.266, SPANJEN p.266, Roses door de Franschen veroverd p.266, Kasteel van Ampurias veroverd p.269, VRANKRYK p.270, Koning Louis komt uit de Nederlanden weder na zyn Ryk p.271, De Koning weder te Versailles p.275, Redenen van zyne wederkeering p.275, Ontsteeking van Vreugdevuur p.277, Tyding uit d'Oorlogsvloot p.280, Loongelden der Priesters geregeld p.281, ENGELAND p.284, Koning Jacobus laat een Declaratie uitstrooijen p.284, SCHOTLAND p.288, Vervolg van de Verrichtingen des Parlements p.288, Parlement geprorogeerd p.288, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.288, Staat van het Leger der Geallieerden p.288, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.291, Bedestonden aangesteld p.291
Bladwyzer Deel 1 Jan.-Jun. 1693
. Juli ITALIEN p.3, 't Kasteel St. Giorgio door de Troepen van Savoyen veroverd p.3, Franschen neemen de Vallyen van Barcelonette in p.4, Hertog van Savoyen te veld p.4, Savoysche Krygsverrichtingen p.5, SWITSERLAND p.6, Vergadering der Cantons te Baden p.6, Geschil onder de Cantons p.9, TURKYEN EN DUITSCHLAND p.11, Voorslag van Vrede p.11, Krygsverrichtingen der Turken en Christenen p.12, Babinagreda belegerd p.13, Grazinina veroverd p.14, Krugsverrichtingen tusschen de Fransche en Duitsche Legers p.14, DEENMARKEN p.20, Wapenrustingen tegens Ratzenburg p.20, VRANKRYK p.22, Vrede met de Tripoleezen beslooten p.22, Schrikkelyge Brand te Bourges p.22, ENGELAND p.23, Oorlogs- en Koopvaardyvloot in Zee p.23, IERLAND p.24, Parlement gedissolveert p.24, WEST INDIEN p.24, Landing der Engelschen op Martinique p.24, Gelegenheid van Martinique p.28, SPANJEN p.28, Voorzorgen tot de behoudenis van den staat p.29, Oran door de Mooren belegerd en verlaaten p.29, Engelsche en Hollandsche Koopvaardyvloot valt in den Handen der Franschen p.30, Haarlemsche van den 28 July p.41, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.49, Krygsverrichtingen tusschen de Franschen en de Geallieerden p.49, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.50, Tweehondertste Penning gearresteerd p.50, Burgermeester Halewyn over heimelijke Correspondentie gesententieerd p.57, Verlof tot het aanstellen van een Colonie in Ierlan gegeeven p.68
. Augustus ITALIEN p.70, Staat der Geschillen tusschen het Roomsche en Fransche Hof p.70, Onderstand aan den Koning van Spanje vergund p.71, SAVOYEN p.71, Pignerol foor de Geallieerden belegerd p.71, Byzonderheden van Pignerol p.72, St. Brigide verlaaten p.77, DUITSLAND p.77, Vervolg der Krygsverrichtingen tusschen de Fransche en Duitsche Legers p.77, Frankryk tracht vrede met den Keizer en de Duitsche Vorsten te maaken p.83, Meningte van Sprinkhaanen p.86, Dood van den Vorst van Anhalt p.87, Dood des Graaven van Bentheim p.87, SWITSERLAND p.87, Amelot maakt de Cantons bekend, op wat Conditie zyn Koning de vrede met den Keizer en het Ryk wil sluiten p.87, DEENMARKEN p.88, De Koning trekt met zyne Troupen na Ratzenburg p.88, SWEEDEN p.89, Dood der Koningin p.89, POLEN p.90, Tartarischen Cham laat zyne bemiddeling tot de vrede tusschen de Porte en Polen aanbieden p.90, Ryksdag gehouden p.91, VRANKRYK p.91, Slechten Oogst p.91, Strengheid omtrent het onderhouden der Bulitten p.92, ENGELAND p.93, Parlement geprorogeerd p.93, Wedervaaring van de Engelsche en Hollandsche Oorlogsvloot p.94, Admiraal Rooke met eenige Oorlogsschepen en Koopvaarders in Torbay p.94, Kooplieden klaagen over hunne verliezen p.95, Koningin verzoekt onderstand van de stad Londen p.95, Proclamatie tegens het steelen en vervreemden van Oorlogsamunitien p.97, Lord Sidney tot Groot Meester der Artillery aangesteld p.98, Request door eenige Iersche Heeren aan de Koningin gepresenteerd p.99, SPANJEN p.100, Onderstand door den Paus aan den Koning vergund p.100, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.100, Krygsverrichtingen tusschen de Franschen en Geallieerden p.100, Graaf van Tilly geslagen p.100, Huy door de Franschen veroverd p.102, Hertog van Wirtemberg overweldigd de Linien der Franschen p.104, Veldslag tusschen den Koning van Engeland en den Hertog van Luxemburg p.106, Meyery van 's Hertogenbosch onder Contributie gezet p.155, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.155, Aankomst van zes Oost Indische Retourschepen p.155, Hertog van Wirtemberg tot Generaal van d'Infantry aangesteld p.157
. September ITALIEN p.157, Dood van den Kardinaal Chigi p.157, SAVOYEN p.158, Krygsverrichtingen tusschen de Legers van Vrankryk, Savoijen p.158, Pignerol gemombardeerd p.160, SWITSERLAND p.160, Vergadering der Cantons tot Baden p.160, Nieuwe Secte in 't Canton van Bern p.167, Gebrek van Koorn p.168, Geschillen tusschen de Cantons beslecht p.169, DUITSLAND p.169, Optocht van het Keizerlijk Leger na Belgrado p.169, Belgrado belegerd p.172, Byzonderheden wegens deze Vesting p.172, Beleg van Belgrado opgebroken p.186, Aftocht van het Fransche Leger p.189, Sobere werking van het Manifest van Vrankryk p.193, Artykelen wegens Ratzenburg ingeleverd p.196, Menigte van Sprinkhaanen p.197, DEENMARKEN p.198, Ratzenburg gebombardeerd p.198, VRANKRYK p.200, Gebrek van Graanen p.200, Koninglijke Ovens opgerecht p.208, Schaarsheid van Geld p.208, ENGELAND p.205 [i.e. 209], Voorzorgen om de Vloot in Zee te brengen p.205 [i.e. 209], VEREENIGDE NEDERLANDEN p.205 [i.e. 209], Hertog van Holstein Pleun tot Veltmarschalk aangesteld p.205 [i.e. 209]
. October ITALIEN p.218, Geschillen tusschen het Roomsche en Fransche Hof beslecht p.218, Geschil wegens de Keizerlyke Heidukken beslecht p.222, SAVOYEN p.224, Krygsverrichtingen tusschen de Legers van Vrankryk en Savoijen p.224, DUITSLAND p.239, Aftocht van het Keizerlyk Leger na het opbreken van het Beleg van Belgrado p.239, Legers aan den Ryn betrekken de Winterquartieren p.241, Dood van den Bisschop van Bamberg en den Graad van Straatman p.241, Plakkaat tegens de uitvoering van Paarden na de Franschen p.242, Zaak van Ratzenburg beslecht p.243, VRANKRYK p.246, Gebrek van Graanen p.246, Gezantschap aan den Koning van Marokko om Graanen te bekomen p.251, Admiraal de Tourville komt met een gedeelte van de Fransche Oorlogsvloot weder te Brest p.254, ENGELAND p.256, Parlement geprorogeerd p.256, Engelsche Admiraalen over het onheil der Smirnasche Vloot geexamineerd p.258, IERLAND p.283, Verbod tegens de Uitvoer van Graanen p.283, SPANJEN p.284, Marquis de Gastanaga vrygesproken p.284, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.285, Charleroy belegerd p.285, Order tot het zingen van het Te Deum gegeeven p.294, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.295, Aankomst van tien Oost Indische Retourschepen p.295
. November ITALIEN p.298, Paus tracht de vrede onder de Katholyke Vorsten te bewerken p.298, Verovering van Charleroy aan den Paus bekend gemaakt, en redenvoeringen by deze gelegenheid tusschen denzelvden en den Franschen Ambassadeur p.302, VENETIEN p.303, Turken geslagen p.303, TURKYEN EN DUITSCHLAND p.304, Verwoestingen door de Tartaaren aangericht p.304, Troupen trekken in de winterquartieren p.304, Baron van Schonborn tot Bisschop van Bamberg verkoozen p.304, Dood van den Generaal Hofkirchen p.305, VRANKRYK p.305, Gebrek van Graanen p.305, Vergadering tot Verlichting der Armen aangesteld p.306, Tolvryheid voor de Graanen vergund p.308, ENGELAND p.309, Overkomst van den Koning p.309, Parlement vergadert p.311, De Graaf van Nottingham van zyn Secretarisschap van Staat beroofd p.312, Nieuw Octrooy tot een Bylaage aan 't Oost Indische Compagnie verleent p.312, Veroveringen in Africa p.313, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.314, Vertoog van den Koning aan de Staaten p.314, Plakkaaten tegens de Koppvaardy, Walvischvangst, particuliere Commissie enz. uitgegeven p.314
. December ITALIEN p.317, Dood van den Kardinaal Lauria p.317, SAVOYEN p.317, Krygsverrichtingen der Franschen na den slag van Marsaille p.317, Vrankryk tracht den Hertog van Savoyen van de Geallieerden af te zonderen p.319, VRANKRYK p.320, St. Malo door de Engelschen gebombardeerd p.320, ENGELAND p.326, Engelsche Admiraalen over het onheil der Smirnasche Vloot gearresteerd p.326, Admiraalen afgezet p.328, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.328, Dood des Heeren van Gravemoer p.328, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.328, Bededah gehouden p.328, Princes van Vrieslant bevalt van een Princes p.328
Bladwyzer Deel 2 Jul.-Dec. 1693

EUROPISCHE MERCURIUS
1694 GB Tegenwoordige Staat , January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Tw. Staat Tegenwoordige Staat van Europa, en politique betrachtingen over het gepasseerde in het voorgaande jaar p.5, Staat van Turkyen p.6, van Polen p.7, van Venetien p.7, van Duitschland p.8, van de Noorder Kroonen p.9, van Switserland p.11, van Italien p.12, van Vrankryk p.14, van Spanjen p.17, van Portugaal p.18, van de Vereenigde Nederlanden p.18
. Januari ITALIEN p.19, De Paus tracht de vrede te bewerken p.19, Brief der Bisschoppen van Vrankryk aan den Paus p.23, DUITSLAND p.24, Prins van Baden trekt na Engeland p.24, Vergadering der Neder Oostenrykschen Standen p.25, Subsidie door de zelven aan den Keizer vergund p.26, d'Aartsbisschop van Keulen tot Coadjutor van Hildesheim verkoozen, en Byzonderheden van dit Bisdom p.26, VRANKRYK p.26, De Koning laat een somme van vier Miljoenen van de Geestelijkheid vorderen p.26, Aanspraak des Aartsbisschops van Parys aan de Geestelijkheid p.27, Veertiguurige Gebeden aangesteld p.30, ENGELAND p.31, Verrichtingen van het Parlement p.31, Hertog van St. Albans tot Capiteyn der Loontrekkende Edellieden aangesteld, en Byzonderheden wegens deze Compagnie p.36, Koning van Vrankryk doet de vrede aanbieden p.37, Reflectien over de Memorie van den Deenschen Afgezant p.40, SPANJEN p.44, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.46, Skribbelingen over de aanstelling van den Hertog van Holstein Ploen tot eersten Veldmarschalk enz. p.46, Plakkaat wegens den Hondertsten Penning afgekondigt p.84, Hollandsche Koopvaardyschepen door den Koning van Deenmarken in Arrest genomen p.92, Verscheidene Byzonderheden p.92
. Februari ITALIEN p.93, De Paus stuurt een Brevet aan de Bisschoppen van Nederland noopende de Jansenistery p.93, Verhaal van det Geschil der Bisschoppen van Nederland over het werk der Jansenistery p.97, VENETIEN p.100, Dood van den Doge Morosini p.100, Byzonderheden van zyn geslacht, persoon enz. p.100, TURKYEN p.102, Tegenwoordige staat der zaaken van Oorlog en vrede p.102, DUITSLAND p.105, Aanslag op Gyula mislukt p.105, Keurvorst van Saxen klaagd over de Winterquartieren p.106, Dood des Graaven van Koningsek p.108, PALTS p.108, Overblijfselen van Heidelberg verwoest p.108, BRANDENBURG en d'aangrenzende Landen p.109, Schrikkelyke Wintervloed p.109, POLEN p.110, Slechte Krygsbereidselen p.110, Vruchtelooze Ryksdag p.110, MUSCOVIEN p.111, Groote beloften der Ksaaren p.111, Dood der Kzaarinne Moeder p.112, DEENMARKEN p.112, Instancien ree d'ontslaating der Hollandsche Schepen gedaan p.112, SWEEDEN p.112, Uitvaart der Koningin p.112, LUIKERLAND p.119, Dood des Prinsen van Luik p.119, Byzonderheden wegens zyne verkiezing p.119, Begraving van het Lyk, en bestelling der zaaken p.120, Deugden van den overleedenen Prins p.121, VRANKRYK p.123, Ontwerpen om Geld te bekomen p.123, Kardinaal de Bouillon te Luik gezonden om de verkiezing van een nieuwe Bisschop by te woonen p.124, Verscheidene Krygshooden met de Ridderorder van St. Louis vereerd p.124, Reglement benaamd wegens de Vlaggen en Paspoorten der neutrale Vorsten p.128, De Koning doet groote dreigementen aan de Geallieerden p.129, Krygsbereidselen p.130, Dood des Hertogs van Longueville p.131, Dood van Madame de Houlieres p.133, PORTUGAAL p.134, SPANJEN p.137, Krygsbereidselen p.137, Komnst van een Esquadre Engelsche en Hollandsche oorlogsschepen te Cadix p.138, Dood der Princes van Piombino en der Hertogin van Alba p.138, ENGELAND p.138, 't Hoger Huis examineert de zaak der Admiraalen p.138, Coningsby en Potter vrygesproken p.141, Verdere verrichtingen van het Parlement p.141, Order tot de betaaling van de Quartieren der Militie afgekondigt p.145, Vertrek des Prinsen van Baden p.145, IERLAND p.146, Instorting van een Kruidtoorn p.146, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.146, Schrikkelyke Moord te Brussel bedreeven p.146, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.149, Resolutie tot het arresteeren van de Deensche Schepen genomen p.149, Deensche Schepen gearresteerd p.153, Portugeesche Envoye neemd afscheid p.153, Koning van Spanje schryft aan de Staaten noopende de door Vrankryk aangeboodene vrede p.153, Verscheidene Byzonderheden p.155
. Maart Gevolgen van den Dood des Bisschops van Luik p.155, TOSKANEN p.157, Dood der Hertogin Doualtiere p.157, VENETIEN p.158, Antonio Zeno ten Doge van Venetien gekoozen p.158, Kroondag der Hertogin p.160, Byzonderheden omtrent de verkiezing der Dogen van Venetien p.161, SWITSERLAND p.162, Hertogin van Nemours neemt bezitting van het Graafschap Neuschatel p.162, Historie van het Graafschap Neuschatel p.165, TURKYEN EN DUITSCHLAND p.169, Gesteldheid der zaaken van de Porte p.169, Darozzi verlaat Graaf Tekely p.170, Verwoestingen door de Tartaaren aangerecht p.170, POLEN p.171, Tartaaren geslagen p.171, Vredespropositien van der kant der Turken gedaan p.171, BRANDENBURG p.172, Landgraaf van Hessen Homburg tot Gouverneur Generaal van Brandenburg aangesteld p.172, DEENMARKEN p.172, De Koning tracht die van Sweeden in zyne Geschillen met Holland te wikkelen p.173, LUIKERLAND p.173, Bereidselen tot de verkiezing van een nieuwen Bisschop p.173, VRANKRYK p.186, Tud tot het aanneemen van dit vrede verlangd p.186, Komst van Jan Bart met eenige Koornschepen te Duinkerken p.187, Beroerte ter oorzaak van het vervoeren der Graanen p.187, Soldaaten die d'Invalides genomen p.188, Eerrechten by de Ridderorder van St. Louis gevoegd p.188, ENGELAND p.190, Verrichtingen van het Parlement p.190, Het Fonds om 140,000 L. St. te ligten, om aan de avanturiers voor 16 jaren betaald te worden p.192, De manier om 't geld te heffen p.192, De Bewindsluyden die beedigt zullen zyn p.194, De manier om Briefjes uit te geven p.194, De gebenificeerde Briefjes zullen gedrukt worden p.195, Het raboorsen tot een Doodschuldige Misdaad gesteld p.195, De tyd en maniere van mengen p.195, De tyd en maniere van trekken p.195, De tyd van 't inleggen van 't geld p.196, Rabat van 14 per cento p.196, De ongelukkige krijgen nog 6 per cent als hun uitgeschooten geld p.196, De tyd en plaats van de betaling p.196, Comptor van Overdrage p.196, Namen der Ontfangers p.197, Dood der Gravinne Douaiere van Portland p.201, SPANJEN p.201, Admiraal Wheler. benevens eenige andere Schepen, vergaan p.201, Ridders van het Gulde Vlies gemaakt p.204, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.204, Plakkaat tot herstelling van het verval der muntzaaken afgekondigd p.204, Dood des Graaven van Hoorn enb vretrek des Prinsen van Baden p.214
. April [Italien] Ridders van d'Apocalypsis in 't gevangenis gesmeten p.215, Secte van Kruisbroeders p.216, DUITSLAND p.217, Graaf van Mansfeld tot Groot Hofmarschalk, General d'Artillery en Commandant van Comorra aangesteld p.217, LUIKERLAND p.217, Kardinaal de Bouillon protesteerd tegens de verkiezing van een nieuwe Bisschop p.217, Verkiezing van den Bisschop en Prins van Luik p.228, Keurvorst van Keulen tot Bisschop en Prins van Luik verkoozen p.229, Groot Meester der Duitsche Order verkoozen p.230, Kardinaal de Bouillon protesteerd tegens de verkiezingen p.234, POLEN p.237, Weywoda van der Wilda in den ban gedaan p.237, VRANKRYK p.237, Generaalspersoonen tot de Legers genoemd p.237, Dauphin tot Generaal over het Leger in Vlaanderen aangesteld p.239, ENGELAND p.240, Verrichtingen des Parlements p.240, Captein Gother gesuspendeerd p.243, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.244, Plakkaaten tot redres in het Muntweezen afgekondigd p.244, Staat van het Geschil tusschen Deenmarken en hun Hoog Mogendheden wegens de wederzyds gearresteerde Schepen pp.246-247
. May ITALIEN p.250, Tyding wegens de dubbele verkiezing van een Bisschop van Luik aan den Paus gebracht p.250, Brevet van Eligibiliteit in faveur van den Prins Clemens van Beyeren p.256, DUITSLAND p.257, Bekendmaaking wegens den Groot Meester tot Bisschop van Luik p.257, Dood des Keurvorsts van Saxen p.258, LUIKERLAND p.260, Dood van den Groot Meester der Duitsche Order p.260, VRANKRYK, p.261, Processie der Kas van S. Genoveva p.261, Fransche Oorlogsvloot na de Middellandsche Zee p.261, ENGELAND p.262, Verrichtingen des Parlements p.262, Parlement geprorogeerd p.263, Admiraal Russel met een gedeelte van d'Oorlogsvloot in Zee p.263, Vernield een vloot Koopvaarders p.263, Parker, Crosby en Brent gevangen genomen p.265, SCHOTLAND p.265, 't Fort de Basz overgegeeven p.265, SPANJEN p.267, Krygsverrichtingen van Monsr. de Chateauregnault p.267, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.267, Meyboomen door de Burgery van den Haag geplant p.267, Geschillen tusschen Deenmarken en den staat beslecht p.269, Overkomst des Konings van Engeland p.269, Publicatien tot redres in het Muntweezen afgekondigd p.269
. Juni ITALIEN p.272, Paus tracht de vrede onder de Christene Vorsten te weeg te brengen p.272, Staat der Luiksche zaaken noopende de verkiezing van een Bisschop p.273, Paus schryft antwoord aan den Keurvorst van Keulen over zyne verkiezing tot Bisschop van Luik p.274, Schuilplaats voor den Koning Jacobus aan den Paus verzocht p.275, Dood van den Kardinaal Howard p.276, VENETIEN p.277, Ciclut door den Generaal Delfino veroverd p.277, SAVOYEN p.279, Acte van herstelling aan de Waldenzen vergund p.279, TURKYEN EN DUITSLAND p.283, Titul te vergeefs aangetast p.283, Marschalk de Lorges trekt met het Fransche Leger over den Ryn p.284, Generaal Schoning in Vryheid gesteld p.285, ENGELAND p.286, Geallieerde Oorlogsvloot in Zee p.286, VRANKRYK p.286, Voorzorging tegens de Landing der Gealliierden te Brest p.287, Gealliierden ondernemen een Landing te Brest p.287, SPANJEN p.297, Veldslag tusschen de Franschen en Spanjaarden p.297, Woede der Spanjaarden tegens de Franschen p.301, Verbaasdheid te Madrid wegens het verlies van den slag p.302, Palamos belegerd p.303, Gelegenheid van deze vesting p.303, Palamos veroverd p.304, Gelegenheid van Girona p.308, Girona belegerd p.308, Girona overgegeeven p.310, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.311, Veldtocht geopend p.311, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.312, Bededag uitgeschreven p.312, Stempeling der Schellinhen geprolongeerd p.314
Bladwyzer Deel 1 Jan.-Jun. 1694
. Juli [Italien] p.3, GENUA p.5, Tweedracht tusschen de Genueezen en de Geallieerden p.5, SAVOYEN p.6, Staat der Legers van Vrankryk en de Geallieerden p.6, TURKYEN p.7, Gesteldheid der zaaken aan de Porte p.7, Turken trachten leeftocht in Gyula te brengen p.9, BARBARYEN p.10, Oorlog tusschen die van Tunis en Algiers p.10, POLEN p.12, Proviand in Caminiek gebracht p.12, DUITSLAND p.13, Prins van Nieuburg tot Groot Meester der Duitsche Order verkoozen p.13, Geboortedag van den Koning der Romeinen gevierd p.15, Optocht van het Fransche en Duitsche Leger p.15, DEENMARKEN p.27, Capitel van 't Order der Elefant gehouden p.27, VRANKRYK p.29, Gebrek van Koorn enz. p.29, Schrikkelyk onweer omtrent de stad Cahors p.33, Sober gezag van den Paus in Vrankryk p.34, Te Deum wegens de verovering van Girona gezongen p.35, SPANJEN p.36, Uittocht van het Garnizoen van Girona p.36, Marschalk de Noailles tot Viceroy van Catalonien aangesteld p.37, Ostalrik belegerd en veroverd p.37, PORTUGAAL p.39, Executie door d'Inquisitie gedaan p.39, ENGELAND p.40, Oprechting van een Koninglyke Bank p.40, Onderscheid in 't lichten van Geld in Engeland en Vrankryk p.44, Verkiezing van den Gouverneur, Ondergouverneur en Bewindhebbers der Koninglyke Bank p.45, Noordsche Schepen door den Lord Berkley genomen p.46, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.46, Beweegingen der Fransche en Geallieerde Legers p.47, Vacante charges in d/Infantry begeeven p.56, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.56, Gevecht tusschen eenige Hollandsche Oorlogsschepen en Jan Bart p.56, d'Oorlogsschepen Rotterdam en Dolfyn verongelukt p.59, Stempeling der Schellingen geprolongeerd p.60, Aankomst van acht Oost Indische Retourschepen p.61, Jubelfeest der Groeninger Academie gehouden p.66
. Augustus ITALIEN p.67, Staat der Luiksche zaaken noopende de verkiezing van een Bisschop p.67, Kanonniken van Luik gemaakt p.68, VENETIEN EN DALMATIEN p.68, Turken van voor de Veltslag Ciclut afgeslagen p.68, SAVOYEN p.69, Krygsverrichtingen van het Leger zyner Koninglijke Hoogheid p.69, Verovering van het Kasteel S. Georgio p.70, Franschen door de Waldenzen geslagen p.70, Prins Karel van Brandenburg tot Lieut. Generaal aangesteld p.71, DUITSLAND p.71, Vervolg der bewegingen van het Fransche en Duitsche Leger p.71, Leeftocht in Gyula gebracht p.79, Bewegingen van de Keizersche en Turksche Krygsmachten p.79, Bewegingen van het Keizersche Leger in Zevenbergen p.83, POLEN p.83, Huwelyk tusschen den Keurvorst van Beyeren en de Princes van Polen p.83, Koning van Polen aangezocht om zyne mediatie tot een vrede tusschen Vrankryk en de Geallieerden aan te bieden p.88, VRANKRYK p.88, Diepe en Havre de Grace door d'Engelschen gebombardeerd p.88, Diepe stuurt Gedeputeerden aan den Koning p.94, Verbaasdheid te Brest door het springen van Bomben p.95, Veertiguurige Gebeden wegens den overvloedigen Oogst ingesteld p.96, Dood van Monsr. Arnaud p.99, Dood van den Marschalk d'Humieres p.99, Brieven van Adeldom aan Jan Bart vergund p.101, SPANJEN p.101, Optocht van het Fransche Leger na de kant van Barcelona p.101, Kasteel door de Franschen veroverd p.102, Admiraal Russel komt met de Geallieerde Oorlogsvloot na Barcelona p.102, Geschenken aan de Zeehoofden gegeven p.103, ENGELAND p.103, Wederkomst van Lord Berkley p.103, Vreemd voorval tusschen den Ridder Shovel en een Deens Capiteyn p.104, Zaak der aangehoudene Noordsche Schepen beslecht p.105, Lord Berkley steekt weder te Zee doch word genoodzaakt door storm terug te keeren p.105, William Pen in zyn Gouvernement van Pensylvanien hersteld p.105, Colonel John Parker ontvlucht uit den Tour p.105, Onderneeming der Franschen op het eiland Jamaica p.107, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.108, Vervolg der Bewegingen der Fransche en Geallieerde Legers p.108, Byzondere voorvallen tusschen de wederzydsche Legers p.110, Dood des Hertogs van Havre p.112, Dood van Heer Scheel p.112
. September ITALIEN p.113, Keurvorst van Keulen tot Prins en Bisschop van Luik bevestigd p.113, Geschillen tusschen den Paus en den Hertog van Savoyen over het Edict in faveur der Waldenzen p.114, Geneigdheid van den Paus toe de belangen van Vrankryk p.121, VENETIEN p.122, Cobluch door de Christenen veroverd p.123, Beschryving van het eiland Scio p.123, Verovering van het zelve door de Venetianen p.125, Verdere Verrichtingen der Venetiaanen p.128, Turken doen een inval in Morea p.128, Turken nochmals van voor de Vesting Ciclut afgeslagen p.129, SAVOYEN p.130, Franschen door de Waldenzen geslagen p.130, NAPELS p.132, Gemakken en Ongemakken van alle Landen p.132, Verwoestingen door den Berg Vesuvius aangerecht p.135, MODENA p.136, Dood van den Hertog p.136, SWITSERLAND p,137, Keizerlyke Minister klaagt over Transgressien p.137, TURKYEN EN DUITSLAND p.138, Vervolg der Bewegingen der Keizerlyke en Turksche Krygsmachten p.138, Vervolg der Bewegingen van get Fransche en Duitsche Leger p.146, Bisschop van Bamberg tot Coadjutor van Mencz verkoozen p.155, Darde zoon des Hertogs van Lotharingen tot Coadjutor des Bisschops van Olmutz aangesteld p.155, Huwelyk van den Prinsen Ragotski met de Princes van Hessen-Rhynfels p.156, Dood des Graaven van Lutzelsteyn p.156, POLEN p.156, Dood der Hertoginne-Douairiere van Radzevil p.156, VRANKRYK p.157, Sobere staat der Financien p.157, Geschil tusschen den Lieutenant Civil van Parys en den Ambassadeur van Venetien p.158, Grafschrift voor Monsr. Arnaud gemaakt p.159, Verschydene Byzonderheden p.160, SPANJEN p.161, Castelfollit door de Franschen veroverd p.161, Gelegenheid van Kastelfollit p.163, Ostalrik te vergeefs door de Spaanschen belegert p.164, 't Kasteel St. Pau door de Spanjaarden veroverd p.165, ENGELAND p.165, Ridder Shovel steekt met de Vloot weder in Zee p.165, Tracht Duinkerken te bombardeeren p.166, Bombardeerd Calais p.166, Keert weder on Duins p.167, Convoy na den Admiraal Russel gezonden p.167, Gevolg van het voorval tusschen den Ridder Shovel en een Deenschen Capiteyn p.167, Parlement geprorogeert p.168, Brand te Warwik p.168, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.169, Vervolg van de Bewegingen der Fransche en Geallieerde Legers p.169, Huy door de Geallieerden belegerd en veroverd p.170, Dixmuiden door de Geallieerden bemachtigd p.177, Graaf van Tilly door de Franschen gelicht p.177, Franschman geexecuteerd p.178, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.179
. October ITALIEN p.181, Brevet tot het Bis- en Prinsdom van Luik gratis aan den Keurvorst van Keulen vergund p.181, Jaarlyks Pensioen aan den Koninbg Jacobus vergund p.182, Vervolg van het Geschil tusschen den Paus en den Hertog van Savoyen over de herstelling der Waldenzen p.182, Geschil tusschen den Generaal der Jesuiten de geenen van zyn Order p.183, VENETIEN p.187, Verheugingen wegens de Verovering van Scio p.187, SAVOYEN p.188, Veldtocht geeindigd p.188, Abdy van Joire veroverd p.189, Wapenschorsing omtrent Casal p.189, MODENA p.189, Kardinaal d'Est succedeert op zynen Broeder p.189, TURKYEN EN DUITSLAND p.190, Vervolg van de Verrichtingen der Keizerlyke en Turksche Krygsmachten p.190, Redenen van dezen aftocht p.197, Vizir tracht Themiswar en Gyula te verzekeren p.198, Verovering van een Turksche Toorn p.198, Vervolg der bewegingen van het Duitsche en Fransche Leger p.199, Geschil wegens de Successie des Graaven van Lutzelsteyn p.204, POLEN p.204, Convoy van Kaminiek geslagen p.204, Andere voordeelen door de Poolen over d'Ongeloovigen behaald p.206, Lykstaatsie der Hertoginne-Douairiere Radziwil p.207, SWEEDEN p.208, Edict wegens de Chiliasten enz. p.208, PORTUGAAL p.212, Neef des Konings van Marokko ontvlucht uit de Staaten van zyn Oom p.212, VRANKRYK p.212, Vermindering van drie Miljoenen op de Tailler door den Koning vergund p.212, Boeken van Quietistery gedoemd p.213, Voorrechten tot het weder opbouwen van de Stad Diepe vergund p.215, Verrichtingen van den Admiraal de Tourville in de Middellandsche Zee p.216, Dood van Mademoiselle de Valois p.219, ENGELAND p.219, Parlement geprorogeerd p.219, Beschuldigden wegend verstand met de vyand vrygesproken p.220, Onderneemingen der Franschen op het Eiland Jamaica p.220, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.223, Legers trekken in de Winterquartiren p.223, Franschen door den Colonel de Valenzar gevangen p.224, Graaf van Tilly gelost p.224, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.225, Aankomst van vier Oost Indische Retourschepen p.225, Komst des Konings in Den Haag p.226
. November [Italien] Staat van het Geschil tusschen den Paus en den Hertog van Savoyen over de herstelling der Waldenzen p.226, Paus doet Krygsbenden werven p.229, [CHINA] Keizer van China neemt het Christen Geloof aan p.230, Manier der Jesuiten om d'afgodendienaars tot Christendom te bekeeren pp.230-231, TURKYEN EN DUITSLAND p.233, Vertrek van den Ambassadeur Heemskerk na het Keizerlyk Hof p.233, Turken van voor Titul afgeslagen p.239, Keurvorst van Keulen op nieuws tot Bischop van Freysingen en Regensburg aangesteld p.239, Paltsgraaf van Sultsbach laat een Memorie inleveren wegens de Successie van Palts-Veldener p.239, Prins van Baden een Zoon geboren p.241, HAMBURG p.241, Gedenkpenning door den Koning van Sweeden ter Gedachtenis van het Jubeljaar aan het Ministerium gezonden pp.241-242, Ongeloovigen door de Kozakken geslagen p.242, VRANKRYK p.242, Uitvinding van Geldmiddelen p.242, Strengheid omtrent eenige Pasquillisten gebruikt p.245, Mitsgaders omtrent sommige Carabiniers p.245, Oorzaak van de zelve p.246, Stersie door het gantsche Koningryk p.247, Misslag van Vrankryk in den Oorlog in den beginne al te sterk voort te zetten p.247, Ministers van Vrankryk vertoonen den Koning den soberen staat van zyn Ryk p.249, Pogingen tot den vrede aangewend p.249, Fransche Oorlogsvloot ontwapend zich te Toulon p.250, Dood des Aertsbisschops van Kamerik p.250, [INDIA] Groote Mogol tracht de staaten zyner Buuren te veroveren p.251, Wil zijne nieuwe Onderdaanen dwingen de Mahometisterij aan te neemen p.252, Bedenkingen over de vervolgingen van den Grooten Mogol p.253, [ENGELAND] Koning William steekt over na Engeland p.254, Parlement vergadert p.254, 's Konings Aanspraak aan het zelve p.255, Verrichtingen des Parlements p.255, Zaak van den Deenschen Capiteyn beslecht p.257, Beschuldigden wegens verstand met den Vyand vrygesproken p.257, Groot Hertog van Toskanen schrijft aan den Koning over zyne komst tot de Kroon p.257, PORTUGAAL p.259, Swarte Prins gedoopt p.259, SPANJEN p.259, Ceuta door de Mooren belegerd p.259, [TUNIS] Tunis door de Algerijnen belegerd p.259, [ALGIERS] Overigheid van Algiers schryft aan den Admiraal Russel p.260, Spaansche Subsidie tot Onderhoud van d'Engelsche en Hollandsche Oorlogsvloot p.261, LUIKERLAND p.262, Plechtige Intrede van den nieuwen Bisschop p.262, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.264, Bededag uitgeschreven p.264, Vinvis in de Zuiderzee gevangen p.265
. December ITALIEN p.265, Staat van het Geschil over de herstelling der Waldenzen p.265, Pauselyke wervingen van Krygsbenden gestut p.267, Congregatie tot Hervorming van d'Overdaad aangesteld p.268, Congregatie tot hervorming van de Kloosters aangesteld p.269, Ongeregeldheden der Italiaansche Geestelyken p.169, Onbereedenheid van Vrankryk omtrent den vrede p.273, Kardinal Coloredo tracht den Paus te beweegen tot een vrede of Wapenschortsing onder de Christene Vorsten te bewerken p.275, PARMA p.276, Dood van den Hertog Rainucci Farnese p.276, TURKYEN EN DUITSLAND p.277, Beroerte te Adrianopolen p.277, Groote Krygsraad te Constantinopolen gehouden p.279, Gyula capituleert met de Keizerschen p.280, Gelegenheid van Gyula p.282, Schadelyke grondregel der Turken p.282, Komst des Heeren van Heemskerk aan het Keizerlyk Hof p.282, Keizer formeert het Huis van den Aartshertog Karel p.283, Jonge Prins van Baden gedoopt p.284, HAMBURG p.284, Geschillen tusschen eenige Predikanten p.284, BRANDENBURG p.288, Prachtige Intrede der Koninglyke Princes van Polen p.288, Uittocht der Poolsche Princes p.289, VRANKRYK p.289, Hoofdgeld vastgesteld p.289, Onberaadenheid van Vrankryk p.292, Intreede des Ambassadeurs van Venetien p.292, Vreemd voorval met den Hertog van Maine p.293, Graaf van Toulouse tot Admiraal van Vrankryk aangesteld p.294, Dood van den Marschalk de Bellefonds p.295, Geboorte van een jongen Prins van Conti p.296, ENGELAND p.296, Verrichtingen des Parlements p.296, Dood des Aartsbisschops van Kantelberg, en verkiezing van een nieuwen p.300, SPANJEN p.300, Koning verzoekt bystand voor de Vesting Ceuta p.300, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.301, Plakkaat tegens de uitvoer van Graanen p.301, Order en Reglement tot Conservatie van de rust en vrede in de Kerk p.302, Swartmaaker gerabraakd p.304, Dood van Graaf van van Hornes enz. p.307
BLADWYZER DEEL 2 Jul.-Dec. 1694

EUROPISCHE MERCURIUS
1695 GB, IA Tegenwoordige Staat van Europa . January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Tw. Staat Tegenwoordige Staat van Europa, en politique Betrachtingen over het gepasseerde in het voorgaande jaar p.5, Staat van Turkyen p.8, Van Polen p.9, Van de zaaken van den Ryn en in Hongaryen p.10, Van Duitschland p.11, Van de Noorder Kroonen p.12, Van Holland p.12, Van Engeland p.13, Van Spanjen p.15, Van Luikerland p.17, Van Savoyen p.17, Van Venetien p.18, Van het Roomsche Hof p.19, Van Vrankryk p.20, Van Switserland p.22, Van Portugaal p.22
. Januari ITALIEN p.22, Hervorming der Kloosters vastgesteld p.22, Handelingen van den Kardinaal de Fourbin met den Paus p.26, TURKYEN EN DUITSLAND p.33, Dood van den Sultan Achmed, en verheffing van Mustapha p.33, Uttocht der Bezetting van Gyula verachterd p.34, Vergadering der Neder-Oostenryksche Standen p.39, SAXEN p.40, Plakkaat tegens de Duellen en Vochteryen afgekondigd p.40, HOLSTEIN p.43, Dood van den Hertog p.43, POLEN p.44, Oneenigheid in den Ryksvergadering p.44, Byzonderheden wegens de Poolsche Ryksdagen p.45, Geboorte van een Koninglyke Princes p.47, ENGELAND p.48, Dood van de Konigin Maria Stuart p.48, Verslagenheif der Onderzaaten p.49, Overgroote Droefheid des Konings p.49, Geboorte en andere Byzonderheden van Maria Stuart p.50, Onvergelykelyge deugden van de Koningin Maria p.50, Haare gestalte p.51, Godvruchtigheid, Milddaadigheid tegen d'Armen enz. p.51, Evengelykheid van Gemoed p.53, Vriendelykheid enz. p.54, Liefde tot den Koning p.54, Heilige en zalige dood p.54, Parlement presenteerd Adressen van Condolentie aan den Koning p.55, Dood der Koningin aan de Staaten Generaal bekend gemaakt p.58, Gelyk ook aan de Switsersche Cantons p.59, Algemene Rouw afgekondigd p.60, Lyk der Koningin te Withal overgebracht p.61, Zegels verbroken enz. p.61, SCHOTLAND p.62, Gevolgen op den dood der Koningin p.62, IERLAND p.63, Baldaadigheid der Rebellen p.63, VRANKRYK p.63, Hoofdgeld ingevoerd p.63, Relexien ovver het Hoofdgeld p.82, Klachten over d'Ongelykheid van 't Hoofdgeld p.86, Vermindering van de Compagnien Cavallery en Dragonders p.86, Dood der Koningin van Engeland aan het Hof bekend gemaakt p.87, Maarschalken de Duras en de Lorges neemen de rouw daar over aan p.87, Voldoening aan den Ambassadeur van Venetien gegeeven p.88, Capittel van het Order van den H. Geest gehouden p.88, Dood des Hertogs van Luxemburg p.88, Dood der Hertogin van Mekelenburg p.90, Abt Martinet gevangen gezet p.90, p.91, Franschen van Pieneda afgeslagen p.91, Fransche Miquelets geslagen p.91, KLEEFSLAND p.91, Huwelyk des Keurvorsts van Beyeren met de Koninglyke Princes van Polen p.91, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.92, Intrede van haare Keurvorstelyke Doorlugtigheden van Beyeren p.92, VEREENIGDE PROVINCIEN p.93, Rouw over den dood der Koningin van Engeland aangenomen p.93, Plakkaat wegens den Hondertsten Penning afgekondigd p.94
. Februari ITALIEN p.106, Geschil tusschen het Roomsche en Fransche Hof beslecht p.106, Ontwerp tot het oprechten van het Bisdom van Passaw tot een Aartsbisdom p.107, SAVOYEN p.113, Hertog in lyfsgevaar p.113, Hertog schryft aan den Koning van Engeland over het afleeven van de Koningin p.114, VENETIEN p.114, Dood van den Capiteyn Generaal Morenigo p.114, DUITSLAND p.114, Keurvorst van Keulen op nieuws tot Bisschop van Regensburg aangesteld pp.114-115, Byzonderheden wegens dit Bisdom p.115, Dubbele verkiezing tot het Bisdom van Freysingen p.116, BRANDENBURG p.116, Dood van den Generaal Dorfling p.116, HAMBURG p.116, Begraavenis van Pastoor Horbius p.116, POLEN p.117, Ongeloovigen geslagen p.117, Slechte eerbiedigheid der Polen omtrent den Koning p.120, HONGARYEN p.122, Dood des Aartsbisschops van Gran p.122, VRANKRYK p.123, Byzonderheden noopende het Hoofdgeld p.123, Dood der Graavin van Bouteville p.129, Dood des Konings van Persien p.129, FRANSCHE NEDERLANDEN p.131, Abt Fenelon tot Aartsbisschop van Kameryk verkoosen p.131, Dood van den Marquis de la Valette p.132, ENGELAND p.132, Verrichtingen des Parlements p.132, Koning complimenteerd den Prins van Deenmarken over zyn Geboortedag p.136, Bey van Tropoli schryft aan den Koning p.136, SCHOTLAND p.136, Parlement geprorogeerd p.136, IERLAND p.137, Baldaadigheid der Rebellen p.137, SPANJEN p.137, Marquis de los Balbases gaat in een Klooster p.137, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.138, Stoute Onderneemingen p.138, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.138, Swartmaaker gerebraakt p.138
. Maart ITALIEN p.141, Kardinaal d'Est in het Hertogdom Modena gesuccedeerd, staat af van het Kardinaalschap p.141, Aartsbisschoppen van Rheims stellen zich tegen de oprechting van Kamerijk als een Aartsbisdom p.148, Verkiezing des Keurvorsts van Keulen tot Bisschop van Regensburg bevestigd p.149, Monniken over het vermoorden van hun Gardiaan gestraft p.149, SAVOYEN p.150, Besluit der Geallieerden om Casel te belegeren p.150, Gelegenheid, en andere byzonderheden van Casal p.152, LIVORNO p.153, Algerynen keeren weder terug voor Tunis p.153, DUITSLAND p.154, Hoofdgeld in de Fransche Conquesten ingevoerd p.154, Dood des Keurvorsts van Ments p.154, Wegens d'Aartsbisschops van Ments p.155, Sterfte onder de Keurvorsten p.156, Dood der Hertogin van Saxen-Eysenagh p.156, HOLSTEIN p.156, Lyk van den Hertog ter aarde besteld p.156, POLEN p.157, Dood der Princes van Radziwil p.157, Dood en .... des Graaven van Denhof p.158, VRANKRYK p.158, Byzonderheden nopende het hoofgeld p.158, See Raad opgerecht p.164, Byzonderheden wegens het Admiraalschap van Vrankryk p.166, Brandstichter gevangen genomen p.167, d'Auteur van de Mecant Galant tege ns de geweezene Koningin van Engeland ververbooden p.169, ENGELAND p.169, Lyk der Koningin ter toon gelegd p.169, Aankondiging der Begraavenis p.173, Lykstaatsie van de Koningin Maria Stuart p.174, Verrichtingen des Parlements p.178, Getal der Inwooners opgenoomen p.183, Fransche Koopvaardijvloot geruineerd p.184, SPANJEN p.184, Franschen door de Catalaanen geslagen p.184, Blanes door de Franschen verlaaten p.188, Staat der belegering van Ceuta p.188, Melilla door de Mooren belegerd p.189, PORTUGAAL p.190, Geboorte van een Koninglyke Prins p.190, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.190, Fort Kenocque gerecognosceerd p.190, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.191, Plakkaat ter vaststelling der Peyn van 't zout p.191, Plakkaat ten verbod der vaart na 't Westen, Oosten en Noorwegen mitsgaders der groote en kleyne visscheryen p.192, Plakaat tot beyhoud der Vaart en Visschery op Groenland p.193, Plakkaat tot 't verbod der Commissie Vaart p.195
. April ITALIEN p.196, Kardinaal Coloredo verzoekt bystand voor de Christenme wapen tegens den Turk p.196, 't Eiland Scio door de Turken herwonnen p.197, VENETIEN p.201, Krygsbereidselen tegens de Turken p.201, SAVOYEN p.201, Beleg van Casal mislukt p.201, TURKYEN EN DUITSLAND p.203. Groote Bereidselen tot de Velftocht p.203, Turken door de Keizerschen geslagen p.205, Siegen verbrand p.206, Plakkaat noopende de Munt afgekondigd p.206, Keurvorst van Ments doet zyne Intreede p.207, POLEN p.208, Krygsraad beroepem p.208, VRANKRYK p.210, Twist tusschen de Doctooren te Parys p.210, Marschalk de Villeroy tot Velfoversten in de Nederlandem aangesteld p.211, Verbaadsheid op de Kusten p.212, Droevig Trouwgeval van twee Nieuwbekeerden p.213, Gevecht tusschen twee Fransche en zes Engelsche Oorlogsschepen p.214, Capt. Killegrew gesneuveld p.218, Engelsch Oorlogsschip genomen p.219, ENGELAND p.219, Verrichtingen des Parlements p.219, Beroerte te Londen p.223, Gezien aan d'Officiers en Huisgenooten der Koningin vervolgd p.225, Gevecht tussvhen een Engelsch en een Sweedsch Oorlogsschip over het stryken van de Vlag p.225, SPANJEN p.226, Voordeelen door de Spanjaarden op de Franschen behaald p.226, Staat der Belegering van Ceuta p.229, Van Melilla p.229, PORTUGAAL p.230, Jonge Prins gedoopt p.230, Restitutie van Portugeesche Schepen, in Vrankryk opgebracht, verzocht p.230, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.230, Bewegingen van de wederzydsche Legers p.230, Waveren verbrand p.231, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.231, Fransche Kaapers voor Wyk-op-Zee p.231, Prolongatie van den tyd tot het genieten der Premien wegens den Honderdsten Penning p.233, Vorst van Nassau in Duitsche Order aangenoomen p.234
. May ITALIEN p.234, Paus bestreeden om een Promotie van Kardinaalen te doen p.234, Intrede en Verrichtingen des Ambassadeurs van Parma te Romen p.235, Kardinaal Fourbin tracht de Italiaansche Mogendheden, en voornaamelyk den Paus, te bewegen tot hunne havens aan de Vloot der Geallieerden te weigeren p.236, Gramschap van den Paus over het verlies van 't eiland Scio p.238, VENETIEN p.238, Poogingen aangewend tot ontdekkingen der geenen, die schuld aan het verlies van het Eiland Scio hadden p.238, Vertrek van het Convoy na de Levant p.240, NAPELS p.240, Spaansche vermeesteren by geval van Fransche Kaapers het Eiland Ponza p.240, TURKYEN p.247, Verandering van Ministers p.247, Groot Vizir afgezet enz. p.249, POLEN p.251, Voogdij over de Dochters der Princes van Radzewil den Litouwschen Veldheer toegeweezen p.251, DUITSLAND p.252, Bereidselen tot de Veldtocht p.252, Keurvorst van Saxen tot Veldheer in Hongaryen aangesteld p.252, Plakkaat noopende het Muntweezen p.253, MENTS p.254, Keurvorst geinthroniseerd p.254, DEENMARKEN p.255, Ridderspel op de Geboortedag van de Koningin gehouden p.255, VRANKRYK p.256, Uitvinding van Geldmiddelen p.256, Zeekusten tegens een Bombardeering verzekert p.257, Hertogen van Bourgogne en Anjou in 't Order van 't Heilige Geest geinstalleert p.258, Huwelyk van Mons. de Lauzun met de Dochter van Marschalk de Longes p.259, Reglement in faveur der Kaapers p.259, d'Amigne over 't willen verbranden van des Konings Schepen gerebraakt p.260, ENGELAND p.261, Verrichtingen des Parlements p.261, 's Konings Aanspraak aan het Parlement p.267, Regenten der Kerkelyke zaaken p.268, Ampten begeeven p.268, 's Koninks Vertrek na Nederland p.268, Medalien 't zyner eere gemaakt p.269, SCHOTLAND p.270, Parlement vergaderd p.270, SPANJEN p.278, Convoy in Castelgollit gebracht, en Gevecht by die Gelegenheid geleverd p.278, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.281, Staat der wederzydsche Legers p.281, Trouwloosheid der Franschen, gepleegd omtrent een Party der Geallieerden p.282, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.282, Mayboomen door de Burgery van Den Haag geplant p.282, Wanplichtige Capiteynen gestraft p.284, Order tot het Indaagen van Capiteyn Hoogenhoek gegeeven p.292, Hoogenhoek ingebracht, word onder handtasting ontslagen p.293, Duynkerker Kaaper by Dort veroverd p.293, 's Konings overkomst in de Nederlanden p.293
. Juni ITALIEN p.294, Hervorming der Kloosters afgestaan p.294, Gevecht tusschen vyf Pausselyke Galeyen en een Algiersch Roofschip p.294, Aardbeving in den Kerkelijken Staat p.295, SAVOYEN p.296, Vreemd Trouwgeval tusschen en Piemontooische Dame en een Duitschen Prins p.296, Dood van Don Gabriel van Savoyen p.297, VENETIEN p.297, Overwinningen der Troepen der Republiek in Morea over de Turken behaald p.297, Livadia door de Christenen verbrand p.299, MANTUA p.300, Verbod van de Wapenen voor Vrankryk te voeren p.300, GENUA p.300, Tunis den Algerynen weder omweldigd p.300, DUITSLAND p.300, Optocht en Bewegingen van het Fransche en Duitsche Leger p.300, VRANKRYK p.305, Edict in faveur der Geestelykheid afgekondigd p.305, Vergadering der Geestelykheid om een Subsidie aan den Koning te bezorgen p.306, Gebied over het Leger in Catalonien door ziekte van den Maarschalk de Noailles op den Hertog van Vendome overgedraagen p.308, SPANJEN p.309, Beweegingen van de Geallieerde Vloot p.309, ENGELAND p.311, Vastendag afgekondigd p.311, Gevecht tusschen een Engelsch en een Deensch Oorlogsschip over het strijken van de Vlag p.312, Dappere daad van een Visscher p.312, Parlement geprorogeerd p.312, Maalgeesten in Engeland p.312, Geboortedag des Prinsen van Walles door de Jacobieten gevierd p.313, SCHOTLAND p.314, Verrichtingen des Parlements p.314, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.314, Bewegingen der wederzydsche Legers p.314, by de Hollanders te Knokke p.317, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.319, 't Schip de Faam verongelykt p.319, Bededag uitgeschreven p.320, Plakkaat tegens de kwaade bering der Directeurs en Suikerwerken p.321
Bladwyzer Deel 1 Jan.-Jun. 1695
. Juli ITALIEN p.3, Hervorming der Kloosters afgedaan p.3, Huwelyk der Graavin van Salmour onwettig verklaard p.12, SAVOYEN p.13, Casal door de Geallieerden veroverd p.13, Dood van Prins Karel van Brandenburg p.24, BARBARYEN p.24, Tunis hersteld p.24, Inlandschen Oorlog in het Koningryk Algiers p.25, TURKYEN EN DUITSCHLAND p.25, Groot Vizir en eenige andere Officiers gewurgd pp.25-26, Grooten Heer persoonlyk na 't Leger p.26, Beweegingen van het Keizerlyk Leger in Hongaryen p.26, Vervolg van de Beweegingen van het Duitsche en Fransche Leger p.27, Dood des Prinsen van Deenmarken en Huwelyk des Prinsen van Wolfenbuttel p.34, BRANDENBURG p.34, Geboortedag van den Keurvorst gevierd p.34, Naamen en Bedieningen van de Heeren Dankelmans p.35, Everard Dankelman tot Eersten Minister aangesteld p.36, POLEN p.37, Schadelykheid der verdeeldheden p.37, Dochter van den Prins Jacobus gedoopt p.38, SWITSERLAND p.38, Vergadering der Cantons p.38, NOORDER KROONEN p.41, Memorie noopende de Vrede door de Fransche Ambassadeurs gepresenteerd p.41, VRANKRYK p.57, Swaarmoedigheid des Konings p.57, S. Malo en Granville door de Geallieerde Oorlogsvloot gebombardeerd p.58, Brand in een Voorstad van Parys p.65, Kreitsbrief tot een Onderstand voor den Koning aan de Geestelyken afgevaardigd p.65, Aanspraak door de Geestelykheid aan de geweezene Majesteiten van Engeland gedaan p.68, SPANJEN p.70, Voorslaagen van Alliantie met die van Algiers p.70, CATALONIEN p.70, Castelfollit door de Franschen ontzet p.70, ENGELAND p.73, Jacobiten wegens het vieren van de Geboortedag des Prinsen van Walles met een geldboete vrygekeurd p.73, SCHOTLAND p.74, Graaf van Broad-Albin in verzekering genomen p.74, IERLAND p.75, Parlement te beroepen p.75, Engelsch Oost Indisch Schip gesprongen p.75, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.76, Geschapenheid van het Fransche Leger p.76, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.78, Dood van den Heer Huigens p.78, Keurvorst van de Palts reist door Holland p.80
. Augustus ITALIEN p.80, Hervorming der misbruiken van het Roomsche Hof p.80, Dood van den Ridder Borri p.88, VENETIEN p.88, De Heeren Zeno en Pisani gevangen gezet p.88, SAVOYEN p.88, Vestingswerken van Casal gedemolieerd p.88, TURKYEN EN DUITSLAND p.89, Vervolg der Beweegingen van de Legers in Hongaryen p.89, Vervolg van de Beweegingen der Legers aan den Ryn p.95, BRANDENBURG p.98, Dood van Sylvester Jacob Dankelman p.98, VRANKRYK p.99, Duinkerken door de Geallieerden gebombardeerd p.99, Dood des Aartsbisschops van Parys p.111, Nieuwe Aartsbisschop van Parys verkoozen p.113, Hertogin van Chartres bevalt van een Princes p.113, SPANJEN p.113, Admiraal Papachin van zyn Ampt ontslagen p.113, CATALONIEN p.113, Palamon door de Geallieerden belegerd p.113, ENGELAND p.116, Proclamatie tot het gevangen neemen van John Roberts afgekondigd p.116, Oost-Indische Schepen door de Franschen genoomen p.118, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.118, Namen door de Bondgenooten belegerd p.118, Maarschgalk de Villeroy trekt op p.144, Dixmuiden door de Franschen overgegeeven p.145, Deynse overgegeeven p.147, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.164, Justitie o vo Swartmaarkers gedaen p.165
. September ITALIEN p.167, Congregatien tot het bezorgen van de vrede in Europa gehouden p.167, Moeilijkheid van den Paus tegens Vrankryk p.167, Order tot het oprechten van een Grafstede voor de Koningin Christina van Sweeden gegeeven p.169, Dood van den Kardinaal de Angelis p.169, SAVOYEN p.170, Casal door de Franschen geevacueerd p.170, SWITSERLAND p.171, Geschillen tusschen de Katholyke en Protestansche Cantons bygelegd p.171, Verrichtingen der Cantons met den Keizerlyken en Franschen Afgezant p.172, DEENMARKEN p.173, Lyk van Prins Christiaan bygezet p.173, TURKYEN EN DUITSLAND p.175, Vervolg der Bewegingen der Legers in Hongaryen p.175, Lippa stormenderhand door de Turken veroverd p.180, Byzonderheden wegens Lippa en Titul p.182, Veterani door de Turken geslagen p.183, Vervolg der Beweegingen van de Legers aan den Ryn p.187, BRANDENBURG p.189, Lyk van Prins Karel bygezet p.189, POLEN p.189, Progressen van der Muskoviten Wapenen p.190, SPAANSCHE NEDERLANDEN 191, Vervolg van het Beleg van Namen p.191, Byzonderheden wegens de Maarschalk van Bouflers p.213, VRANKRYK p.215, Maarschalk de Bouflers komt te Parys p.215, Vergelding der Officiers van Namen p.217, Rechten van het Admiraalschap hersteld p.219, Kulchtig geval van Monsr. de Croissi met den Ambassadeur van Portugaal p.220, Eer aan d'Ambassadrice van Venetien betoond p.221, Dood van een zeer ouden Wijngardenier p.221, Voorbeelden van zeer oude lieden p.222, SPANJEN p.222, Staat der belegering van Ceuta p.222, Staat der Belegering van Melilla pp.226-227, IERLAND p.227, Zitting van 't Parlement p.227, ENGELAND p.231, Parlement geprorogeerd p.231, Vreugdetekenen wegens de verovering van Namen p.231, Staat van West Indische zaaken p.232, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.233, Dankdag wegens de Verovering van Namen uitgeschreven p.233, Vreugdetekenen daar over getoond p.234, Rampaling wedervaaren van het Schip de Goude Buis p.236
. October ITALIEN p.252, Verovering van de stad en 't Kasteel van Namen aan den Paus bekend gemaakt p.252, Kuiperyen wegens de Promotie van Kardinaalen p.253, SAVOYEN p.253, Veldtocht geeindigd p.255, SWITSERLAND p.255, Geschil tusschen de Fransche Resident en de Genevooiaen p.255, Kwaadiendige list van den Franschen Ambassadeur ter zaak van Namen p.257, Verbond tusschen de Roomsch-Katholyke Cantons en den Bisschop van Basel vernieuwd p.258, TURKYEN EN DUITSLAND p.258, Vervolg der Bewegingen der Legers in Hongaryen p.258, Veroveringen der Christenen p.262, Vervolg der Bewegingen van de Legers aan den Ryn p.262, Dood van den Marquis van Borgomainero p.264, HAMBURG p.264, Gedenkteken voor den Pastor Horbius opgerecht p.264, VRANKRYK p.265, Hertog van Maine in ongunst p.265, Koning staat Gevader over het Dochtertje der Ambassadrice van Venetien p.266, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.266, Vervolg van de Bewegingen der Legers p.266, Vretrek des Konings uit het Leger p.268, Garnisoenen van Dixmuiden en Deinse wedergestuurd p.268, Ellenberg, d'Offerel en anderen in arrest genoomen p.269, ENGELAND p.269, Aankomst des Konings in zyn Ryk p.269, Parlement van Engeland gedissolveerd p.269, Hertog van Glocester verwelkomt den Koning p.272, Oost-Indische Schepen door de Franschen genomen p.272, Ridder Rooke vertrekt met zyn Esquadre na de Straat p.273, IERLAND p.273, Verrichtingen des Parlements p.273, Voordeelen door de Engelschen en Spanjaarden op de Franschen in West Indien behaald p.274, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.277, Plakkaat tot verbod der Vaart in 't Westen, Oosten en Noorwegen, mitsgaders der Groote en Kleyne Visscherye p.277, Plakkaat tot het verbod der Vaart en Visscherye op Groenland p.278, Plakkaat tot verbod der Commissie Vaart p.280, Ordonnantie van het middel op het Trouwen en Begraaven p.282, MUSCOVIEN p.286, Swaare Storm en Brand te Archangel p.286
. November ITALIEN p.287, Bezigheden van het Roomsche Hof p.287, VENETIEN p.290, Zeegevecht tusschen de Turken en de Venetiaanen p.290, SWITSERLAND p.292, Monsr. Amelot klaagd over de Wervingen der Geallieerden p.292, TURKYEN p.294, Zegenpraalende Intreede van den Grooten Heer te Constantinopolen p.294, DUITSLAND p.294, Dood des Hertogs van Meklenburg Gustrow p.294, HAMBURG p.296, Vreemde stoutheid van den Doctor Meyer p.296, HANOVER p.298, Huwelyk des Hertogs van Modena p.298, VRANKRYK p.298, Mons. de Villeroy zeer wel aan het Hof ontvangen p.298, Geestelykheid van Kameryk weigerd het Hoofdgeld te betaalen pp.298-299, Vrywillige giften aan den Koning vergund p.299, Aartsbisschop van Parys neemt bezit van het Aartsbisdom p.299, ENGELAND p.300, Koning bezoekt eenige Provincien van zyn Ryk p.300, Parlement van Schotland geprorogeerd p.301, Wederkomst van den Admiraal Russel uit de Middellandsche Zee p.301, Goederen van eenige Aanhangers van Koning Jacobus geconfisceerd p.301, IERLAND p.301, Verrichtingen van het Parlement p.301, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.302, Officiers van Dixmuiden en Deynse gesententieerd p.302, Ellenberg geexecuteerd p.306, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.307, Plakkaat tegens de uitvoer van Paarden afgekondigd p.307, Koehoorn tot Lieut. Generaal der Infantery en Ingenieur Generaal aangesteld p.309, Plakkaat tegens en fameus Libel afgekondigd p.309
. December ITALIEN p.310, Yver van den Paus om de Vrede onder de Christene Vorsten te weeg te brengen p.310, Jubileum te dien einde afgekondigd p.311, Promotie van Kardinaalen p.312, PARMA p.313, Huwelyk des Hertogs van Parma p.313, DUITSLAND p.313, Dood des Graaven van Windisgratz p.313, DEENMARKEN p.313, Huwelyk van den Kroonprins met de Princes van Meklenburg Gustrow p.313, VRANKRYK p.314, Strenge Invordering van het Hoofdgeld p.314, Arrest tegens een Boek wegens het Gezag van den Paus beraamd p.315, Vrye Jaarmarkt aan Diepe vergund p.317, ENGELAND p.318, Vergadering van het Parlement p.318, Onlusten tusschen de Koningen van Spanjen en Engeland en de Staaten Generaal p.323, IERLAND p.324, Vervolg van de Verrichtingen des Parlements p.324, Parlement geprorogeerd p.327, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.327
BLADWYZER DEEL 2 Jul.-Dec. 1695

EUROPISCHE MERCURIUS
1696 IA Tegenwoordige Staat van Europa . January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Tw. Staat Tegenwoordige Staat van Europa, en politique Bedenkingen over het gepasseerde in het voorgaande jaar p.3, (pp.12-17 missing), Van Luikerland p.19, Van Engeland p.19, Van Spanjen p.21, Van Portugaal p.22, Van Vrankryk p.22, Van d'Italiaansche Vorsten p.25, Van de Republiek van Venetien p.25, Van het Roomsche Hof. p.26, Van de Switsersche Cantons p.26
. Januari [ITALIEN] Vervolg van de Promotie der Kardinaalen p.27, Manier van Kardinaalen te Maaken p.29, Zucht van den Paus om den Vrede te weeg te brengen p.33, Disputen over d'Intreede van den Keizerlyken Ambassadeur p.34, Ontdekking des Ligchaams van S. Augustinus p.35, SAVOYEN p.37, Verbod van de Graavin van Salmour voor Markgraavin van Brandenburg 't erkennen p.37, TURKYEN p.38, Tribuit door de Republiek van Ragusa aan den Soltan gebracht p.38, DUITSLAND p.39, Vice Bassa van Offen gedoopd p.39, Vergadering van de Neder-Oostenryksche Standen p.39, Grootvorst van Muscovien schryft aan den Keizer p.40, HOLSTEIN p.41, Disputen tusschen den Hertog en den Koning van Deenmarken p.41, VRANKRYK p.42, Bisschop van Noyon en Graaf van Guiscard in 't Order van den H. Geest aangenomen p.42, Hertog van Maine gerechtvaardigd p.45, Geboorte des Prinsen van Dombes p.48, Punt van eer nauwkeurig tusschen twee Mevrouwen gehandhaafd p.49, Moeilijkheid van het Hoofdgeld p.49, Edict tegens de Goudsmeden enz. p.52, Marquis d'Angeau tot Groot Meester der Ordens van S. Lazarus en den Berg Carmel geinstalleerd p.55, ENGELAND p.57, Verrichtingen des Parlements p.57, Marquis de Camarthen verdeedigd zich wegens het verlies der Oost Indische Schepen p.69, Hertog van Glocester in 't Order der Kousseband aangenoomen pp.69-70, Dood van den Lord Preston p.70, SCHOTLAND p.70, Vergadering der Geestelykheid p.70, Graaf van Broad-Albin geslaakt p.70, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.71, Jesuitische Boeken door d;Inquisitie van Toledo veroordeeld p.71, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.73, Plakkaat wegens een honderdste Penning p.73, Plakkaat tegen de uitlandsche Loteryen afgekondigd p.80
. Februari ITALIEN p.81, Bulle wegens het Jubilaeum p.81, Baron van Egh tot Bisschop van Freysingen bevestigd p.86, GENEVE p.87, Vervolg der Onlusten tusschen deze Republiek en Vrankryk p.87, TURKYEN p.88, Krygsbereidselen tegens d'aanstaande Veldtocht p.88, POLEN p.89, Kardinaalsmuts voor dem Marquis d'Arquien overgebracht p.89, VRANKRYK p.89, Kardinaalsmuts door den Koning aan den Kardinaal Cavallerini gegeeven pp.89-90, Arrest wegens het Hoofdgeld p.91, Intreede des Ambassadeurs van Portugaal p.92, Zeegening van eenige Vaandeln p.93, FRANSCHE NEDERLANDEN p.93, Bisschop van Atrecht laat een Ordonnantie tegens de Comedie afkondigen p.93, ENGELAND p.95, Vervolg der Verrichtingen van het Parlement p.95, Miskraam der Princes van Deenmarken p.100, SCHOTLAND p.100, Verbod wegens den Handel met Vrankryk p.100, SPANJEN p.101, Beroerte te Barcelone door d'Inquisitie verwekt p.101, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.102, Historie van den Oproer te Amsterdam voorgevallen p.103, Plakkaat tegens de Fransche Kaapers p.132, Dood van den Burgermeester Opmeer p.135
. Maart ITALIEN p.135, Jezuieten appelleeren wegens de Veroordeeling der Acta Sanctorum aan den Paus p.135, Oorspronk der Karmelieten p.136, Festyn door den Paus aan den Onderkoning van Napels gegeeven p.137, GENEVE p.139, Vervolg der Onlusten tusschen deze Republiek en Vrankryk p.139, SWITSERLAND p.139, Monsr. Amelot klaagd over de Wervingen der Geallieerden pp.139-140, TURKYEN p.143, Beroerte in Klein Asia gestild p.143, HONGARYEN p.144, Stroop van eenige Heidukken p.144, POLEN p.144, Ryksdag verschooven p.144, Oorspronk van het Verschil tusschen den Bisschop van Wilna en den Generaal Sapias p.144, DUITSLAND p.145, Hondertste Penning opgesteld p.145, Pointen van Beschryving van het Frankisch Kreits Convent p.147, Frankische Kreits in het Verbond tegen Vrankryk begreepen p.149, Prins van Baden schryft aan de Gedeputeerden des Frankische Kreits p.150, Dood van den Kzaar Jan Alexevits p.150, BRANDENBURG p.151, Markgraaf Albrecht tot Grootmeester der Johanniter Order verkoozen p.151, VRANKRYK p.151, Opening van het Jubilaeum p.151, Wonderteken wegens een Gevecht van Twee Legers p.182, Misnoegdheid over het Hoofdgeld p.183, Brieve van Adeldom voor Geld aangeboden p.184, Mons. Periol na Constantinopolen gezonden om het Leger te volgen p.186, Dood der Hertogin van Guise p.187, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.188, Dessein om een landing in Engeland te doen, en om den Koning Jacobus op den troon te herstellen p.188, ENGELAND EN VEREENIGDE NEDERLANDEN p.192, Dessein om den Koning te vermoordem p.192, Verrichtingen van 't Parlement p.222, SCHOTLAND p.223, Bestellingen tot de verzekerdheid des Ryks p.223, SPANJEN p.224, Jesuitische Boeken veroordeeld p.224, Princes van Portugaal door den Spaanschen Ambassadeur ten doop gehouden p.225, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.225, Givet door de Geallieerden gebombardeerd p.225, Voorneemen der Franschen mislukt p.228, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.228, Fransche Kaapers gebarquebuzeerd p.228, Dood des Prinsen van Vriesland p.228, Brand te Blarikom p.229
. April ITALIEN p.229, Congregatie ter Hervorming der Geestelyken aangesteld p.229, Dessein van Koning Jacobus op Engeland aan het Roomsche Hof bekend gemaakt p.230, SWITSERLAND p.232, Klachten van den Franschen Ambassadeur p.232, TURKYEN p.232, Beroerte in Klein Asia p.232, DUITSLAND p.233, Audientie van den Muscovitischen Afgezant p.233, Intreede en Audientie des Ambassadeurs van Portugaal p.235, Bereidselen tot den Veldtocht aan den Ryn p.235, Dood van den Graaf Cauriani p.236, NOORDERKROONEN p.236, Fransche Verbreidingen wegens de Herstelling van den Koning Jacobus p.236, Koning van Engeland gefeliciteerd wegens d'ontdekking van de Conspiratie tegens zyn persoon p.238, Koning van Sweeden antwoord op een Memorie van den Hollandschen Ambassadeur p.239, VRANKRYK p.241, Gebeden aangesteld om den zegen des hemels over d'onderneeming van den Koning Jacobus op Engeland af te bidden p.241, Bedenkingen over d'onderneeming van den Koning Jacobus p.242, Schildery in den Kerk van S. Genoveva opgehangen p.248, Brieven van Adeldom op een schoon prys gesteld p.248, Tyding wegens het byna vergeeven van den Koning van Polen overgeschreeven p.250, Calais gebombardeerd p.251, Recepcie en Audientie der Gedeputeerden van Geneve p.253, Audientie van den Afgezant van Algiers p.255, Generaalspersoonen voor de Legers genoemd p.257, Valsche Graavin van Nassau gestraft p.262, ENGELAND p.264, Terechtstelling van Friend en Perlkins p.264, Porter, Pendergras en la Rose in zyn eid gesteld p.280, Vervolg van den Verrichtingen des Parlements p.280, SCHOTLAND p.281, Associeteit by den Geheimen Raad opgesteld p.281, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.282, Fransche Party geslagen p.282, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.283, Waarschouwing wegens Beroerte afgekondigd p.283, Oproermaaksters gestraft p.284, Request tegens de Hebreen ingeleverd p.284
. May ITALIEN p.288, Reis van den Paus na Civita Vecchia p.288, Troupen voor den Kerkelyken Staat gecasseert p.290, Apotheker levendig begraaven p.290, SAVOYEN p.291, Beurtwisseling van Oorlogen p.291, Fransche Armee trekt in Piemont p.291, GENEVE p.292, Koningin van Engelandts antwoord op den Brief dezer Republyk p.292 TURKYEN p.293, Galata door brand verwoest p.293, POLEN p.294, Abt van Oliva tegen het willen vergeeven van den Koning verantwoordigd p.294, DUITSLAND p.296, Opening der Veldtocht aan den Ryn p.296, Generaal van Thungen gevangen genoomen p.297, Bereidselen tot de Veldtocht in Hongaryen p.297, VRANKRYK p.298 (damaged scan), SPANJEN p.300 (damaged scan), ENGELAND p.301, Te rechtstelling van Roodwood, Cramburn, en Lowik p.301, Parlement geprorogeerd p.310, Intreede des Venetiaanschen Ambassadeurs p.311, Regenten geduurende des Konings afweezens genoemd p.312, adres door hinderd Jongmans gepresenteerd p.313, Acte van Pardon voor Ontdekkers van het Complot getekend p.314, Vreemd Geval van Capiteyn Porter met twee Ieren p.314, Terechtstelling van Peter Cooke p.316, Terechtstelling van Knightley p.320, Raad van Commercie aangesteld p.320, Proclamatie afgekondigd p.321, Dood der Oude Princes van Vriesland p.322
. Juni ITALIEN p.322, Paus weigerd Onderstand aan den Keizer tegen den Turk p.322, SAVOYEN p.322, Staat der Krygszaaken p.322, GENEVE p.329, Wederkomst der Gedeputeerden van het Fransche Hof p.329, POLEN p.330, Dood des Konings p.330, MUSKOVIEN p.332, Novgorod door Brand vernield p.332, SPANJEN p.332, VRANKRYK p.334, Verwoestingen doior de Geallieerde Vloot aangerecht p.334, Dood van den Monsr. Varillas p.335, vergeetene dingen p.335, ENGELAND p.335, Proclamatie tot het houden van eene Bededag afgekondigd p.335, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.336, Vervolg van d'Opening der Veldtocht p.336, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.337, Oostersche en Noordsche Vloot valt in de handen van Jan Bart p.337
BLADWYZER DEEL 1 p.339
. Juli ITALIEN p.3, Geschil tusschen den Keizerlyken Ambassadeur en de Kardinaalen over de rang p.3, Nieuwe Kettery p.4, VENETIEN p.5, SAVOYEN p.15, Wapenschorssing tusschen den Koning van Vrankryk en den Hertog pp.15-16, POLEN p.27, Dood des Konings bekend gemaakt p.27, 't Koninglyk Lyk in de Kist gelegd p.30, Landdag gehouden p.30, MUSKOVIEN p.31, Asoph ten tweede maal belegerd p.31, SWITSERLAND p.32, Vergadering der Cantons te Baden p.32, GENEVE p.33, Woeling van Vrankryk omtrent deze Republiek p.33, TURKYEN EN DUITSLAND p.34, Opening der Veldtocht in Opper Hongaryen p.34, Beweegingen der Legers aan den Ryn p.44, VRANKRYK p.55, Vreemd Geval van twee Damen omtrent het speelen p.55, Nieuwe aanbiedingen van vrede aan de Geallieerden gedaan p.55, Schrikkelyk onweer in Champagne p.56, Koninglyk Beeld valt van de Zegenboog p.56, Princes van Chartres gedoopd p.56, Dood van den Heer Colbert p.57, van Monsr. Bizot p.57, Verovering van het Fort S. James op d'Engelschen p.57, FRANSCHE NEDERLANDEN p.61, Comedianten van Atrecht antwoorden op het Mandement van den Bisschop p.61, ENGELAND p.67, Verbod wegens den uitvoer van goude en silvere specien p.72, Te rechtstelling van Cook en Snat p.73, Proclamatie tegens den Zeerover Henry Every afgekondigd p.73, Dood der Hertogin van Schomberg p.74, IERLAND p.74, Parlement geadjouteerd p.74, SPANJEN p.74, Dood der Koninginne Moeder p.74, Verdere Verrichtingen van de Fransche en Spaansche Krygsmachten in Catalonien p.84, Staat des Belegs van Ceuta p.85, Voordeelen door de Spanjaarden in America op de Franschen behaald p.90, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.90, Lyst der Fransche Legers p.90, Vervolg van de Veldtocht p.99, Dappere Daad van den Cap. Thibaut p.108, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.109, Lyk der Oude Princes van Vriesland bygezet p.128, Geboorte eener Princes van Nassau p.129, Brandstichter gereekd p.129
. Augustus ITALIEN p.129, Geschil tusschen den Keizerlyken Ambassadeur en de Kardinaalen over den rang pp.129-130, SAVOYEN p.134, Vervolg van het Bestand tusschen den Koning van Vrankryk en den Hertog p.134, GENUA p.142, Gedrag van Vrankryk met Savoyen omtrent d'Italiaansche Mogendheden p.142, MUSKOVIEN p.144, Asoph veroverd p.144, TURKYEN EN DUITSLAND p.146, Vervolg der Veldtocht in Opper Hongaryen p.146, Themiswar belegerd p.147, Beleg van Themiswar opgebroken p.149, Chyaplia veroverd p.150, Vervolg van de Bewegingen der Legers aan den Ryn p.150, Graaf van Halewyl vermoord en den Portugeeschen Amvassadeur mede bericht p.154, BENTHEM p.158, Onlusten tusschen de Graaven p.158, VRANKRYK p.158, S. Martin gebombardeerd p.158, Staaten van Languedocq presenteeren den Quohier der Provincie p.165, Intreede van den Pauselyken Nuncius p.167, Vrede met savoyen verklaard p.170, ENGELAND p.170, Hertog van Glocester in 't Order der Kousseband geinstalleerd p.170, Proclamatie tegen den Zeeroover Henry Every afgekondigd p.172, IERLAND p.172, Regenten des Ryks genoemd p.172, Parlement nochmals vergadert p.172, Complicen van Every gevangen p.173, SCHOTLAND p.174, Parlement geprorogeerd p.174, SPANJEN p.174, Staat der zaaken in Catalonien p.174, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.175, Vervolg der Veldtocht p.175, Aanslag op Huy mislukt p.178, Laboratorium springt p.179, Keurvorstin van Beyeren in 't Kinderbed p.179, Capitein der Swartmaakers gerebraakt p.179
. September ITALIEN p.179, Dood van den Kardinaal Sfondrati p.179, Prins van Tweebruggen valt over tot de Roomsche Religie p.180, Gehoor van den Keizerlyken Ambassadeur by den Paus p.180, Zyn geschil met de Kardinaalen over het werk der Karossen beslecht p.181, SAVOYEN p.181, Staat der zaaken in Piemont p.181, VENETIEN p.183, Dulcigno belegerd p.183, Beleg opgebroken p.185, Bassa Liberachi ontvlucht uit den Turkschen dienst p.185, TURKYEN EN DUITSLAND p.186, Vervolg der Veldtocht in Opper Hongaryen p.186, Kasteel Uranogracz veroverd p.195, Gelyk ook het Slot Tudorow p.195, Vervolg der Bewegingen der Legers aan den Ryn p.195, Dood van des Keizers derde Dochter p.200, SAXEN p.200, Dood van den Veldmarschalk Schooning p.200, Dood der Keurvorstinne-Douairiere p.201, VRANKRYK p.201, Vrede met Savoyen gepublicieerd p.201, Dood des Graaven van Montal p.205, SPANJEN p.205, Ziekte van den Koning en de Koningin p.205, SCHOTLAND p.206, Parlement vergadert p.206, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.211, Aankomst van een Oost Indische Retourvloot p.215
. October ITALIEN p.217, Dood van den Kardinaal Goes p.217, SAVOYEN p.218, Fransche Leger treed in het Milanees, en belegerd Valenza p.218, Neutraliteit ten opzichte van Italien door de Geallieerden aangenomen p.225, Dood des Graaven van Louvignies p.280, TURKYEN EN DUITSLAND p.281, Vervolg van de Veldtocht in Opper Hongaryen p.281, Vervolg van de Bewegingen des Legers aan den Ryn p.284, SAXEN p.286, Geboorte van een Keur Prins p.286, HAMBURG p.286, Onlusten tusschen den Koning van Deenmarken en den Magistraat p.286, Onderhandeling tot beslechting der geschillen tusschen Deenmarken en Holstein pp.288-289, MUSKOVIEN p.289, Zegenpraalende Intreede zyner Kzaarsche Majesteit p.289, VRANKRYK p.290, Ordonnantie om de Geestelyken het Hoofdgeld te doen betaalen p.290, SPANJEN p.291, Ziektens aan het Spaansche Hof p.291, Dood van den Ambassadeur Citters p.291, Veldtocht in Catalonien geeindigd p.292, Staat des Belegs van Ceuta p.292, ENGELAND p.292, Proclamatie tot de zitting des Parlements p.292, Grafstede voor den Hertog van Schomberg opgerecht p.294, Aanhangers van den Zeeroover Every te recht gesteld p.295, SCHOTLAND p.296, Parlement geprorogeerd p.296, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.296, Plakaat van Pardon voor de Deserteurs p.297
. November ITALIEN p.298, Geallieerde en Fransche Krygsmachten trekken uit de Staaten des Hertogs van Savoyen p.298, VENETIEN p.299, Zeegevecht tusschen eenige Venetiaansche en Turksche Schepen p.299, Pauselyke Galey vergaat p.300, DUITSCHLAND p.300, Aanslag der Franchen op het Kasteel Motjoye mislukt p.300, SAXEN p.301, Keurprins gedoopt p.301, Princes van Savoyen trekt als Hertogin van Bourgondien na het Fransche Hof p.302, Poolsche Prinsen aan het Hof p.303, Plenipotentiarissen tot den Vredehandel genoemd p.303, ENGELAND p.304, Parlement vergadert p.304, Capiteyn Vaughan te recht gesteld p.307, Complicen van Every ter dood verweezen p.309, SPANJEN p.309, Plenipotentiarissen tot den Vredehandel genoemd p.309, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.309, Keurvorstelyke Princes gedoopd p.309, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.310, Gedenkpenningen aan d'Amsterdamsche Burgery uitgedeeld p.310
. December ITALIEN p.310, Moeilykheid van den Paus over het vergaan van zyne Galey p.310, Dood van Molinos, Hoofd der Quietisten p.311, Dood van den Kardinaal Tarugi p.311, SAVOYEN p.311, Marquis de Parella van het Hof geweerd p.311, SAXEN p.312, Uitvaart der Keurvorstinne-Douairiere p.312, HAMBURG p.314, Onlusten met den Koning van Deenmarken p.314, VRANKRYK p.315, Graaf van Crecy in Plaats van Monsr. de Courtin tot Plenipotentiaris genoemd p.315, ENGELAND p.316, Capiteyn Vaughan geexecuteerd p.316, Plenipotentiarissen tot den Vredehandel genoemd p.316, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.316, Plakkaat tot de weering der moetwil van het Bootsvolk tegens hunne geweezene Officieren pp.316-317
BLADWUZER DEEL 2 Jul.-Dec. 1696

EUROPISCHE MERCURIUS
1697 GB Tegenwoordige Staat van Europa . January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Tw. Staat Tegenwoordige Staat van Europa, en politique betrachtingen over het gepasseerde in het voorgaande jaar p.5, Staat van Turkyen p.8, Van Polen p.9, (pp.10-11 missing), Van Holland p.12, Van Engeland p.12, Van Spanjen p.13, Van Portugaal p.14, Van Vrankryk p.14, Van d'Italiaansche Vorsten p.16, Van den Hertog van Savoyen p.17, Van Venetien p.17, Van het Roomsche Hof p.18, Van de Switsersche Cantons p.18
. January ITALIEN p.19, Plakkaat ten gunste van de Stad Ancona afgekondigd p.19, Dood van denb Kardinaal Caraffa p.20, Geschillen tusschen het Huis van Mirandola p.21, SAVOYEN p.22, Openbaare Dankzegging over den Vrede met Vrankryk p.22, POLEN p.26, Staat der zaaken geduurende het Interregnum p.26, TURKYEN p.78, Bekommerdheid wehens den Vrede tusschen Vrankryk en de Geallieerde Vorsten p.78, DUITSLAND p.79, Vergadering der Neder Oostenryksche Standen p.79, Dood des Graaven van Pappenheim p.81, FRANSCHE CONQUESTEN (Alsace) p.81, KEULSLAND p.82, MEKLENBURG p.83, Hertog van Meklenburg Swerin neemt bezit van de stad Gustrow p.83, DEENMARKEN p.84, Gelukkige Behoudenis van ettelyke Matroozen p.84, VRANKRYK p.84, Afgezant van Algiers heeft zyne Afscheidsaudientie p.91, Lasten op de Wapenschilden gesteld p.93, Commis Moreau gerebraakt p.95, ENGELAND p.96, Verrichtingen des Parlements p.96, Zaak van Fenwick geventileerd p.99, Vervolg van den Verrichtingen des Parlements p.110, Maatschappy tot Vertroosting der Weduwen opgerecht p.118, Esquadre van Monsr. de Pointy opgetocht p.119, Ordonnantie tegens de deserteerende Matroozen p.120, Regenten van Ierland genoemd p.122, Americaansche Krygszaaken tusschen de Engelschen en de Franschen p.122, SCHOTLAND p.122, Proclamatie noopende het Engelsche Geld afgekondigd p.122, SPANJEN p.123, Dood van den Admiraal Papuchin p.123, Lyfgevecht tusschen tien Spaansche Heeren p.123, DUINKERKEN p.124, Represaillen over den Dood van Capiteyn Vaughan gebruikt p.124, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.125, Dood van den Ryngraaf p.125, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.125, Plakkaat wegens den Hondertsten Penning p.125, Dood van de Heeren Hubert, Paauw, d'Acosta en van Urk p.132, Plenipotentiarissen genoemd p.132, Rampzalig geval van eenige Schipbreukelingen p.132,
. February (Italien) Fonds tot de Missie van Ethiopie verordend p.133, SAVOYEN p.134, Reis des Hertogs na Nizza en ongeval aan eenige zyner Domestieken wedervaaren p.134, Gevaar des Hertogs p.135, VENETIEN p.136, Dood van den Bassa Liberachi p.136, NAPELS p.136, Aardbeving in Calabrien p.136, MALTA p.137, Dood van den Groot Meester en verkiezing van een nieuwen p.136, DUITSLAND p.139, Alliantie tegens den Turk vernieuwd p.139, Geschil wegens de Successie des Hertogs van Lutzelsteyn uitgesproken p.139, Dood van een zeer kinderryken Boer p.140, SAXEN p.140, Houding van een Caroussel p.140, Lyst der Keurvorstelyke Krygsvolkeren p.141, VRANKRYK p.142, Poolsche Prinsen niet tot Ridders van den Heiligen Geest aangesteld p.142, Geschil tusschen de lieden van den Portugeeschen Ambassadeur en den Marquis de Barbesieux p.143, Model van een zeldzaam Roeischip aan den Koning gepresenteerd p.143, Wonderlyk Muzykstuk p.144, Vreemde Dommekracht p.144, Lichtspiegel p.146, Ontdekking van een onderaardschen Weg p.148, (China) Bekeeringen tot het Christene Geloof in China p.150, ENGELAND p.152, Vervolg der zaak van Ridder Fenwick p.152, Vervolg van de Verrichtingen des Parlements p.158, Dubbeld Gety en Orkaan p.164, Gevecht tusschen een Engelsch en een Fransch Oorlogsschip p.164, SPANJEN p.165, Duellisten gestraft p.165, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.165, Vergaan van twee Hollandsche Oorlogsschepen p.165, Iersche Vloot verovert p.165, Plakkaat tegens dobbelen en speelen afgekondigd p.166, Manifest tot herstelling van Koning Jacobus uitgegeven p.167
. Maart ITALIEN p.205, Geschil tusschen den Keizerlyken Ambassadeurs en Administrateurs van de Nationaale Kerk der Duitschers p.205, Kardinaal Ottoboni vereert een kostelyke Bril aan den Paus p.206, SWITSERLAND p.206, Besluit van geen bezending op den Vredehandel te doen p.206, TURKYEN EN DUITSLAND p.206, Krygsverrichtingen tusschen de Keizerlyken en d'Ongeloovigen p.207, Opstand der Walachers in Croatien gedempt p.207, DUITSLAND p.208, Vredehandel toegestemt p.208, Besluit van der Vergadering van d'Opper Rynsche Kreits p.208, Vergadering der Neder Rynsche Kreits p.209, Dood des Generaals de Sainte Croix p.209, MEKLENBURG p.209, Hertog van Meklenburg Swerin uit Gustrow verdreeven p.209, VRANKRYK p.211, Beroerte te Clermont over d'oprechting van een Zouthuis p.211, Paspoorten voor de Plenipotentiarissen aangekomen p.212, Swaarigheid noopende d'erkenning van den Koning William afgedaan p.212, Vertrek der Plenipotentiarissen p.212, Dood van Monsr. de Gabaret p.213, van Messire Langes Montmiral p.213, ENGELAND p.213, Vervolg der Verrichtingen van het Parlement p.213, Beroerte onder de Zydewerkers p.214, Dood van Mylord Berkley p.214, SPANJEN p.215, Aankomst der Silver Vloot p.215, Monsr. de Pointi met een Fransch Esquadre in zee p.216, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.216, Valsche Munter in den oly gekookt p.216, Loffelyke Expeditie van Capt. Thibaut p.216, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.217, Verdooling in S. Pieters Berg p.217, Uitvaart des Prinsen van Vrieslant p.217, Graaf van Athlone tot Commandeur der Duitsche Order aangesteld p.218, Komst der Fransche Ambassadeurs te Delft p.218
. April ITALIEN p.240, Disputen onder de Jansenisten en hunne Tegenstreevers p.240, Functien van den goede Werk door den Paus verricht p.242, Reis van de n Paus na Nettuno p.243. DUITSCHLAND p.245, Vergadering van de Staaten der Westfalischer Kreits p.245, PALTS p.246, Landsaaten met geweld in den Dienst getrokken p.246, SWEEDEN p.247, Dood van Koning Karel den XIden p.247, DEENMARKEN p.249, Dood van Admiraal Juel p.249, VRANKRYK p.249, Pelgrimatie na den Berg Calvarien verbooden p.249, Lasten wegens der Wapenschilden p.250, Verhaal wegens den Smid, die den Koning over een zeker Visioen moest spreeken p.251, Schelmachtige handel van een Kapucyn op het Eiland Bourbon p.253, Bilbaosche Vloot voor een gedeelte door de S. Malosche Kaapers veroverd p.255, ENGELAND p.257, Vervolg der Verrichtingen van het Parlement p.257, Graaf van Monmouth geslaakd p.260, Graaf van Portland tot Ridder van de Kousseband aangesteld p.260, Rooke tot Admiraal van de Vloot aangesteld p.260, Ridder Rushand tot Ambassadeur na Constantinopolen genoemd p.260, Vreemde Gevoelen omtrent den Godsdienst p.260, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.262, Krygsverrichtingen tusschen de Fransche en Geallieerde Legers p.262, Schrikkelyk Onweer te Brussel enz. p.264, Poolsche Prinsen in Nederland p.264, Skribbelingen onder de Jansenisten en hunne Tegenpartyders p.264, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.272, Memorie door den Keulschen Plenipotentiaris an den Mediateur Lelienroot overgeleverd p.272, Fransche Vluchtelingen presenteeren een Memorie tot herstellingen der Refomatie in Vrankryk p.278
. May SWEEDEN p.280, Brand in Stokholm p.280, BRANDENBURG p.281, Intreede van het Groot Muskovisch Gezantschap te Koningsbergen p.281, Audientie van het zelve p.282, VRANKRYK p.282, Afgezant van Tripoli heeft Gehoor by den Koning p.282, Dood der Weduwe van den Marquis de Quene, en groote inzicht voor de zelfsgeheugenis p.283, Vervolg wegens de zaak van den Kapucyn, die zich Meester van het Eiland Bourbon maakte p.284, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.284, Vervolg der Krygsverrichtingen tusschen de Fransche en Geallieerde Leger pp.284-285, Aath belegerd p.285, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.287, Aanvang der Vredehandelingen p.287, Bededag uitgeschreeven p.298, Plakaat van de Premien voor de Commissie Vaarders derer Landen, dewelke eenige Oorlogsschepen van den Vyand te zullen veroveren pp.299-300, Plakaat wegens den Ophef van 't Last en Veilgeld, tot voldoeninge van de Preemien voor de Commissie vaarders dezer Landen p.304
. Juni ROMEN p.316, Dood van den Kardinaal Denhof p.316, VENETIEN p.316, Dood van den Kardinaal Barbarigo p.316, POLEN p.316, Dubbele Verkiezing van een Koning p.316, BRANDENBURG p.317, Vertrek van het Muskovisch Gezantschap p.317, VRANKRYK p.317, Koning Jacobus protesteerd tegen d'aanstaande Vredehandel p.317, Verovering van twee Engelsche Oost Indische Schepen p.319, SCHOTLAND p.319, Verbranding van zeven vrouwspersoonen over tovery p.319, SPANJEN p.320, Fransche Armee trekt op tot het beleg van Barcelone p.320, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.320, Vervolg der Belegering van Aath p.320
BLADWYZER DEEL 1 Jan.-Jun. 1697
. Juli ITALIEN p.3, Geschil tusschen den Keizerlyken Ambassadeur en het Roomsche Hof ter zaake der Leenen p.3, Olympische Spellen gevierd p.13, Promootie van vyf Kardinaalen p.14, Medalje van Don Livio Odeschalchi p.15, Dood van den Capiteyn Generaal Zeno p.16, SWITSERLAND p.16, Landdag te Baden gehouden p.17, Geschil tusschen den Abt en de stad van S. Gall beslecht p.19, DEENMARKEN EN HOLSTEIN p.20, Holsteinsche Schansen door Deensche Troupen beslecht p.20, DEENMARKEN p.24, Geboorte van een jonge Prins p.24, TURKYEN EN DUITSLAND p.24, Bihacs door de Keizerschen belegerd p.24, Opstand in Opper Hongaryen p.29, Leger in Hongaryen te veld p.33, Legers aan den Ryn te veld p.34, KEULSLAND p.42, Aanslag op Bon p.42, BERGSLAND p.43, Huwelyk des Prinsen van Toskanen met de Princesse-Douairiere van de Palts p.43, VRANKRYK p.43, Uitlegging van een Vreugdevuurwerk ter eere des Koningsvervaardigd p.43, Intreede en Audientie des Ambassadeurs van Savoyen p.45, Tyding wegens de verkiezing des Prinsen van Conti tot Koning van Polen tot Hove gebracht p.45, Prinsvan Dombes gedoopd p.46, ENGELAND p.47, Proclamatie tot aanmoediging en aanwas van het Zeevolk afgekondigd p.47, Cooke gepardoneerd p.48, Tyding van Monsr. de Pointi gekreegen p.48, Vreemd Hemelsteken p.49, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.52, Bewegingen der wederzydsche Legers p.53, Conferentien tusschen den Marschalk de Bouflers en den Graaf van Portland p.58, Swartmaakers gestraft p.58, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.58, Lyste van de Namen Qualiteiten van haare Excellentien de Heeren Ambassadeurs, Gevolmachtigden, Afgesanten en Publike Ministers welke zich laten vinden in het Congres van de ge nerale vrede op het Koninglyke Huis, genaamt het Huis te Nieuwburg, tot Ryswyk ... p.67, Conditien op welken den Alder-Christelyksten Koning toestaat de Vrede met alle de Geallieerden te sluiten p.88, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.101, Kzaarsche Majesteit schryft wegens zyn Gezantschap p.101,
. Augustus ITALIEN p.102, Vervolg der zaaken van de Keizerlyke Leenen p.102, Belemmeringen van het Roomsche Hof over de dubbele verkiezing van een Koning van Polen p.102, Buitensporigheid van een Kapellaan van de Nationaale Kerk der Duitsers p.104, Dood des Konnestabile Colonna p.105, VENETIEN p.105, Adel opengesteld p.105, TURKYEN EN DUITSLAND p.105, Bewegingen der wederzydsche Legers p.105, Vervolg der Beweegingen der Legers aan den Ryn p.112, CATALONIEN p.117, Vervolg der Belegering van Barcelona p.117, VRANKRYK p.140, Order tot het zingen van het Te Deum wegens der verovering van Barcelone gegeeven p.140, Verlies voor Barcelone geleden p.140, Tyding van Monsr. de Pointi gekreegen p.141, Food van den Poet Santolius p.148, SPANJEN p.148, Voorzorgen tot de Bahoudenis van Catalonien genoomen p.148, PORTUGAAL p.149, Geboorte van een Prins p.149, IERLAND p.150, Parlement vergaderd p.150, ENGELAND p.154, S. John in Terreneuf weder in Bezit genoomen p.154, Dood van den Marquis van Tweedale p.155, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.155, Laatste Bewegingen der Legers p.155, Keurvorstin van Beyeren bevalt van een Prins p.155, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.155, Antwoord der Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van zyne Keizerlyke Majesteit op het Fransche Vredens-Project door den Sweedschen Mediateur, den Heer Baron van Lelienroot, .. overgeleverd p.157, Aanmerkingen op den Voorslag van Vrede by Vrankryk opgesteld p.173, Wederlegging of Bewys dat Lotharingen de Pretentien van Vrankryk niet onderworpen is p.192
. September ITALIEN p.230, Keurvorst van Saxen schryft aan den Paus p.230, Prins van Darmstad neemt het Geestelyk Kleed aan p.231, TURKYEN EN DUITSLAND p.231, Vervolg van de Beweegingen en Verrichtingen der Legers in Hongaryen p.231, Vervolg van de Krygsverrichtingen aan den Ryn p.241, POLEN Keurvorst van Saxen tot Koning gekroond p.241, VRANKRYK p.246, Buit door Monsr. de Pointi medegebracht p.246, IERLAND p.247, Vervolg der verrichtingen van het Parlement p.247, ENGELAND p.249, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.250, Kasteel van Gavre door de Franschen veroverd p.250, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.250, Vervolg der Vredehandeling p.250, Lykstaatsie van den Ambassadeur Boreel p.257, [Muskovien] Tyding wegens de Nederlaag der Turken en Tartaaren by Asoph gekreegen pp.257-258
. October ITALIEN p.258, Goed stand tusschen den Paus en den Keizer hersteld p.258, Sluiting der Vrede tusschen Vrankryk, Spanjen, Engeland en Holland aan den Paus bekend gemaakt p.259, VENETIEN p.260, Tweede Zeegevecht tusschen de Turksche en Venetiaansche Vloot p.260, Derde Zeegevecht p.261, DUITSLAND p.262, Vergrooting van den Victorie op de Turken bevochten p.262, Vervolg der Beweegingen van het Keizerlyk Leger in Hongaryen p.263, VRANKRYK p.264, Veldtocht aan den Ryn geeindigd op de tyding van de Wapenschortsing. Tyding wegens het sluiten van de vrede aan den Koning gebracht p.264, Vreede afgekondigd p.265, ENGELAND p.266, Vrede bekend gemaakt en afgekondigd p.266, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.267, Vrede gepubliceerd p.267, Traktaat van Vreede tusschen de Kroonen van Vrankryk en Spanjen p.267, Traktaat van Vrede .. tusschen William III. en Lodewyk XIV. p.283, Tractaat van de Vreede .. tusschen de Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van Zyne Majesteit van Vrankryk aan eene zyde en de Heeren Ambassadeurs en Plenipotentiarissen van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. p.292, Tractaat van Commercie, Navigatie en Marine .. tusschen .. Vrankryk .. en de Staten Generaal .. p.301, Verkondiging van den Vrede p.317, Termijnen der Hostiliteiten verkort p.318, Vrede tusschen den Keizer, het Ryk, en Vrankryk geslooten p.320, Traktaat van Vrede tusschen den Keizer en het Keizerryk ter eene, en den Koning van Vrankryk on de andere zyde p.321
. November ROMEN p.349, Dood van den Generaal Corsi p.349, Baldasare Censi tot Kardinaal verkoozen p.350, SAVOYEN p.350, Geboorte en Dood van een jongen Prins, enz. p.350, TURKEY EN DUITSLAND p.351, Detachement van het Keizerlyk Leger valt in Bosnien p.351, 't Slot Dobay veroverd p.352, 't Slot Maglay veroverd p.352, Palank Schebze veroverd p.353, Seraglio geplonderd en verbrand p.356, SWEEDEN p.357, Fransche Ambassadeur begroet den Koning over de bemiddeling van de vrede p.357, Koning mondig verklaard p.359, VRANKRYK p.359, Te Deum over het algemene Vrede gezongen p.359, (ENGELAND), Proclamatie tegens kwalyk meenende Persoonen afgekondigd p.361, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.363, Vuuring over de Vrede in 's Gravenhage p.363, Fransche Ambassadeurs hebben Audientie by den Koning p.364, Oost Indische Retourschepen in Engeland p.364, Dood van den Heere Huygens p.367
. December ITALIEN p.367, Dood van den Kardinaal Franzone p.367, VENETIEN p.367, Verwoestingen in Dalmatien op de Turken aangerecht p.367, TURKYEN EN DUITSLAND p.367, Vipolenka veroverd p.369, Verwoestingen in Croatien p.371, DUITSCHLAND p.371, Dood der Kininginne-Weduwe van Polen p.371, SWEEDEN p.371, Lyk van Karel den XIden begraaven p.371, VRANKRYK p.372, Huwelijk van den Hertog van Bourgondien en de Princes van Savoyen voltrokken p.372, ENGELAND p.372, Dankdag wegens de Vrede uitgeschreven p.372, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.373, Ratificatien tusschen den Keizer en den Koning van Vrankryk uitgewisseld p.373, Audiencie des Fransche Ambassadeurs by haar Hoog Mogenden p.373
BLADWYZER DEEL 2 Jul.-Dec. 1697

EUROPISCHE MERCURIUS
1698 GB, IA Tegenwoordige Staat van Europa . January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Tw. Staat Tegenwoordige Staat van Europa, en politique betrachtingen over het gepasseerde in het voorgaande jaar p.5, Staat van Turkyen p.12, Van Polen p.14, Van Muskovien p.16, Van Sweden p.16, Van Deenmarken p.17, Van Saxen p.17, Van het Keyzerryk p.18, Van Holland p.23, Van Engeland p.24, Van Spanjen p.24, Van Portugaal p.26, Van Vrankryk p.26, Van Italien p.31, Van het Roomsche Hof p.31, Van de Switsersche Cantons p.32
. January ENGELAND p.33, Intreede des Konings te Londen p.33, Dankdag wegens de Vrede gehouden p.42, Parlement geopend p.42, Verrichtingen des Parlements p.46, Adres der Doopsgezinden p.50, Brief des Bisschops van Londen aan zyn onderhoorige Geestelyken p.51, Graaf van Clancarty gevangen genoomen p.51, Nieuwjaar aan den Koning gewenscht p.53, Brand in het Paleis op Withal p.53, Huwelijk des Hertogs van Bourgondien aan den Koning bekend gemaakt p.55, Overkomst van den Muskovische Prinsen p.55, 't Fort Nelson op d'Engelschen hernoomen p.55, Graaf van Portland als Ambassadeur na Vrankryk p.56, Verscheidene byzonderheden p.56, SCHOTLAND p.56, IERLAND p.58, Parlement geprorogeerd p.58, SWITSERLAND p.59, Vreugdetekenen over de Vrede aangerecht p.59, Vergadering der Cantons p.63, Monsr. Amelot verzoekt ontslaging van zyne Karakter p.64, TURKYEN p.64, Plechtige Boete wegens het ongeluk der Wapenen aangesteld p.64, Turksch Leger door de Muskoviters geslagen p.69, DUITSCHLAND p.69, Uitvaart der Koningin Eleonora van Polen p.69, Protestantsche Plenipotentiarissen weigeren de Vrede te tekenen p.70, Dood van den Prins Montcuculi p.76, SAXEN p.76, Keurvorst tracht zyn land te bevolken p.76, HAMBURG p.77, Lyk van den Bankboekhalder Johan Aldach op een schrikkelyke wyze gehandeld p.77, VRANKRYK p.83, Gesteldheid des Hofs ten Opzicht der Gereformeerden p.83, Vrede van den Keizer met het Ryk afgekondigd p.90, Ministers voor de Buitenlandsche Hoven genoemd p.91, Vuuring over de Vrede met den Keizer p.92, Verbod aan de Nieuw-Bekeerden van de Oefening der Gereformeerde Religie te Oranje te gaan plegen p.94, Vergelyk tusschen Monsr. de Pointy en den Commandant du Casse getroffen p.95, Koning stuurs het zilverwerk van de Kerken weder na Cartagena p.95, SPANJEN p.95, vreemde voortekenen wegens den Dood van Don Jan de Velasco p.95, Veroverde Plaatsen in Catalonien door de Franschen ontruimd p.96, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.96, Inruiming van Plaatsen p.96, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.97, Plakaat tegens moervil p.97, Fransche Ambassadeurs hebben Audiencie p.98, Monsr. de Clausiere p.99, Kroning des Konings van Sweeden aan den staat bekend gemaakt p.100, Heemskerk en Odyk tot Ambassadeurs aan het Fransche Hof genoemd p.100
. February POLEN p.100, Vervolg van den staat der zaaken geduurende het Interregnum p.100, Prins van Conti en Keurvorst van Saxen tot Koning verkoozen p.116, Valsch gerucht in Dantzik wegens de verkiezing p.117, Kardinaal Primaat schryft aan den Keurvorst van Saxen p.117, Saxische Gezant in de Ryksvergadering ontbooden p.118, Conferentie tusschen de Contische en Saxische Party p.121, Pacta Conventa door den Saxischen Gezant beswooren p.121, Gezantschap tot het aanbieden van de Kroon aan den Keurvorst van Saxen afgevaardigd p.122, Optocht des Hertogs van Krakou p.126, Vergadering by den Kardinaal Primaat gehouden p.128, Staat der Poolsche zaaken te Romen p.128, Sweden en Muscovien verklaren zich voor den Koning p.129, Verklaring des Konings wegen de handhaving van den Lutherschen Godsdienst in Saxen en Dresden afgekondigd p.129, Arrestatie van des Konings verandering van Godsdienst p.131, Gevecht van Jongens onder den naam van de Contische en Saxische Party p.132, Universalis door den Kardinaal Primaat aan de nabuurige Vorsten afgevaardigd p.132, Expresse uit Vrankryk aan den Abt de Polignac p.133, Begroeting van den Adel aan den Koning gedaen p.133, Vergadering tot een nieuwe verkiezing p.136, Voorslag om de Krooning te doen uitstellen p.146, Voorbeeld van zoodanig een Krooning als die des Keurvorsts van Saxen p.153, Kardinaal Primaat schryft aan de Magistraat van Dantzik p.154, Kardinaal Primaat laat een Mandaat aan zyne Aanhangers afvaardigen p.154, Kardinaal Primaat wijkt uit Warschau p.156, Intimatie der stad Dantzik wegens de Krooning des Keurvorsts van Saxen p.156, Prins van Conti komt op de rede van Dantzik p.159, ITALIEN p.159, Dood van den Kardinaal Conti p.159, VENETIEN p.159, Intreede van den Engelschen Ambassadeur p.159, Opening van de Carneval p.160, Gedrag der Pausen omtrent de Muscoviters p.160, Dood des Patriarchs van Aquileja p.161, SWITSERLAND p.161, Monsr. Amelot neemt afscheid van de Cantons p.161, VRANKRYK p.162, Graaf van Portland komt te Parys p.167, Declaratie noopende de Gereformeerden afgekondigd p.168, Genoegdoening van de Jesuieten aan den Aartsbisschop van Rheims gegeven p.169, Plenipotentiarissen op de Vredehandeling te Ryswyk beschonken p.170, TURKYEN EN DUITSCHLAND p.171, Chonad door de Turken overrompeld p.171, DUITSCHLAND p.171, Vrede met Vrankryk afgekondigd p.171, Keizerlyk Decreet noopende het sluiten van den vrede ter Ryksvergadering bekend gemaakt p.172, Dood des Keurvorsts van Hanover p.172, Nieuwe Keurvorst van Hanover uitgeroepen p.174, Dood des Hertogs van Koerland p.174, Ontleeding van Plaatsen door de Franschen p.174, ENGELAND p.174, Vervolg van de Verrichtingen des Parlements p.174, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.183, Ontruiming van Plaatsen p.183, Tweede zoon des Keurvorsts van Beyeren gedoopd p.183, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.183, Placaat van een reelen Honderdsten Penning p.184
. March POLEN p.190, Prins van Conti op de rede van Dantzik p.190, Verhaal wegens zyn vertrek uit Vrankryk p.190, Ryksdag wegens de Krooning geeindigd p.192, Order tegens d'Aanhangers des Prinsen van Conti afgekondigd p.192, Poolsche Edelen bezoeken den Prins aan zyn Boord p.192, Prins van Conti treed te land p.193, Contische maaken zich meester van Marienburg p.193, Algemeene Vergadering der Contischen p.194, Vreemde Ontmoeting met een Kastellan p.194, Koninglyke Universalis afgekondigd p.195, Samenkomst in het Veld der Verkiezing door den Kardinaal aangesteld, waar in de Prins van Conti andermaal voor Koning word uitgeroepen p.195, Vruchteloze Vergaderingen der Contischen p.196, Dreigementen der Franschen aan de stad Danczik p.196, Order van den Raad tegens de Fransche Moordbranders p.196, Slechten voortgang der Contischen zaaken p.196, Prins van Conti schryft Kreitsbrieven p.197, De jonge Sapicha komt met eenig Volk by den Prins van Conti pp.197-198, Handel van Vrankryk omtrent de stad Danczik p.198, Danztiker Schepen door de Franschen overweldifd enz. p.198, Bedriegelyken Handel der Franschen p.199, Senatus consilium Postcomitiale gehouden p.199, Contischen geslagen p.200, Bystand den Koning aangeboden p.200, Vertrek des Prinsen van Conti p.200, Jonge Sapiena en Lubomirski verklaaren zich voor den Koning p.201, Handel tusschen de Franschen en de Stad Danczik p.203, Conti treed in Deenmarken te land p.203, Vervolg der wedertocht van Conti enz. p.206, Prins van Conti schryft voor zyn vertrek aan den Kardinaal Primas en de Republyk p.206, Aanhangers van Conti geven een Manifest uit p.207, Verscheidene vallen over tot de Party des Konings p.208, Brief van den Litouwschen Groot Veldheer aan den Gezant van Brandenburg p.208, Punten tot bevreediging van zaaken den Koning te bedenken gegeeven p.209, Groot Veldheer vervoegd zich by den Koning p.209, Zilver tot het munten van Geld uit Saxen gekomen p.211, Lykstaatsie van den overleedenmen Koning tot Warschau gehouden p.211, Koning door de Gedeputeerden van der Kroons Armee begroet p.212, 's Konings vertrek van Krakau na Warschau p.213, 's Konings Intreede te Warschau p.213, Onlusten tusschen den Prins Sapieha en den Groot Vaandrig Oginski p.214, Lttauwsche Groot Veldheer vervoegd zich by den Koning p.215, Senatus Consilium gehouden p.216, Onderhandelingen met den Kardinaal Primaat p.216, Koning schryft aan den Primaat p.217, Primaat antwoord den Koning p.217, Kreitsbrieven tot de Pacifications Ryksdag vervaardigd p.218, Staat der zaaken van Polen te Romen p.219, ITALIEN p.226, Te Deum over de verkiezing des Konings van Polen gezongen p.226, Schrikkelyge Moord te Romen begangen p.227, Dood des Graaven van Vasnau p.227, SWITSERLAND p.227, Hof des Markgraafs van Duirlach te Basel verbrand p.227, TURKYEN p.227, Verbaasdheid over het sluiten van de Vrede onder de Christene Vorsten p.227, Geruchten van Vrede met den Keyzer en zyne Geallieerden p.228, Vreugdetekenen te Constantinopolen over de Vrede tusschen de Christene Vorsten aangerecht p.228, DUITSCHLAND p.230, Raadplegingen over den toestand van zaaken p.230, Inruiming van Plaatsen door de Franschen p.231, Kwaad gevolg van het vierde artiekel des Tractaats van Ryswyk p.231, Raadplegingen over de zekerheid des Ryks p.233, Dood des Graaven van Dietrichstein p.233, OSNABRUGGE p.233, Vergadering der Capitulieren om den dag tot de verkiezing van een Bisschop te beraamen p.233, Vergunning van voorrechten voor die zich in de voorstad van Homburg willen nederslaan p.234, VRANKRYK p.235, Openbare Intreede des Graaven van Portland p.235, Audiencie by den Koning p.236, By den Dauphin, de Kinderen van Vrankryk, enz. p.237, Vervolging tegens de Nieuw-Bekeerden p.237, Monsr. Wicart, Kapellan des Graaven van Portland, beschuldigd wegens de Communie aan Nieuw-Bekeerden gegeven te hebben p.239, ENGELAND p.240, Vervolg der Verrichtingen des Parlements p.240, Kwaakers presenteeren een Adres aan den Koning p.243, Dood des Graaven van Leicester p.244, IERLAND p.244, Proclamatie tegens de Rebellen afgekondigd p.244, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.245, Gevecht tusschen twee Fransche Oorlogsschepen en het Hollandsch Schip Koopman van Soria p.245, Plakaat tegens d'onordentlykheden omtrent de beroeping der Proponenten beraamd p.246, Geboortedag van zyne Kzaarsche Majesteits zoon gevierd p.249
. April POLEN p.249, Vervolg van de Poolsche zaaken p.249, Inhoud van de Kreitsbrieven tot de Pacifications Ryksdag p.249, Vergadering te Rokosz p.250, Verbitterdheit der Poolen tegens de Duitschers p.254, Klein-Polen onderwerpt zich aan den Koning p.254, Koning doet een reis na Pruissen p.255, ITALIEN p.257, Muskovische Generaal Schremet te Romen p.257, VENETIEN p.258, Dood van den Lord Montagu en vertrek van den Engelschen Ambassadeur p.258, SWITSERLAND p.258, Vergadering der Cantons te Schafhauzen p.258, Algemene Landdag te Baden p.258, DUITSCHLAND p.263, Vrankryk weigert eenige Vestingen weder te geven, en reden waarom p.263, OSNABRUGGE p.264, Prins van Lotharingen tot Bisschop verkoozen p.264, SWEDEN p.265, Koning over zyne komst tot de Kroon door den Franschen Ambassadeur begroet p.265, VRANKRYK p.266, Iersche Officiers leveren een Smeekschryft in p.266, Dood van den Prins de la Roche sur Yon p.268, SPANJEN p.268, Gevaarlyke staat van den Koning p.268, ENGELAND p.270, Vervolg van de Verrichtingen des Parlements p.270, Graaf van Talard Extraordinaris Ambassadeur van Vrankryk in Engeland p.274, Vertrek der Muscovische Prinsen p.275, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.275, Sweedsche Ambassadeur heefd Audiencie van afscheid p.275
. May ITALIEN p.275, Bekommering voor d'aflyvigheid des Konings van Spanjen p.275, SWITSERLAND p.277, Vergadering der Cantons te Solothurn p.277, DUITSCHLAND p.280, Franschen Ambassadeur te Regensburg p.280, Bekommering te Straatsburg wegens conscientiedwang p.280, Inruiming van Plaatsen door de Franschen p.281, HAMBURG p.282, Onlusten met den Koning van Deenmarken p.282, Graave van Portland aangedaan p.285, Heemskerk en Odyk als Extraordinaire Ambassadeurs der Vereenigde Provincien aan het Fransche Hof p.286, Portland heeft audiencie van afscheid p.286, ENGELAND p.287, Intreeden en Audiencien der Ambassadeurs van Sweeden en Vrankryk p.287, Briefje aan de Kerkdeuren aangeplakt p.287, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.287, Volk in dienst van zyne Kzaarsche Majesteit aangenomen p.287, Vertrek van het Muskovisch Gezantschap p.287
. Juni SICILIEN p.288, Aardbeving te Catanea, en branden van den berg Vesuvius p.288, MALTHA p.288, Eerbewyzing aan den Muskovischen Generaal Scheremet gedaan p.288, DUITSCHLAND p.289, Rhynfels van de Landgraaven van Hessen Rhynfels ingeruimd p.289, VRANKRYK p.289, Vertrek des Graaven Portland p.289, ENGELAND p.289, Sweedsche Ambassadeur geeft de Ridder Order van den overleden Koning over enz. p.289, Graaf van Portland van het Fransche Hof terug p.290, LUYKERLAND p.290, Inruiming van Dinant door de Franschen p.290, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.290, Oost Indische Retourschepen binnen p.290, Dood van B. Bakker p.292
BLADWYZER DEEL 1 Jan.-Jun. 1698
. Juli ITALIEN p.3, Vernieuwing van het geschil weghen de Keizerlyke Leenen p.3, Scheremet. Muskovisch Generaal, komt van Maltha weder te Romen p.5, Waarom de Ksaaren zich niet weder met de Roomsche Kerk moeten vereenigen p.6, Verdicht Mirakel der Baarevoeter Augustyners p.6, Dood van den Kardinaal Altieri p.7, Dood van den Heer Ciampini p.9, SAVOYEN p.10, Edict tegens de Waldenzen afgekondigd p.10, NAPELS p.19, Vesuvius aan 't branden p.19, MILANEN p.22, Prins van Vaudemonty treed in zyn Gouvernement van het Milanees p.22, SWITSERLAND p.23, Algemene Vergadering der Cantons te Baden p.23, Inwying van het Raadguis te Zurich p.25, TURKYEN EN DUITSLAND p.26, Geruchten van Vrede p.26, Onderneeming der Turken op de Vesting Chonad p.28, Brand te Segedin p.28, DUITSLAND p.29, Hertog van Lotharingen trekt na zyne Staaten p.29, Inruiming van Plaatsen door de Franschen p.30, Kwaad gevolgen van het vierde artykel des Ryswyksche Vredestractaat p.31, Wedertocht van het Muskovisch Gezantschap, en eerbewyzinhen het zelve te Dresden en te Weenen aangedaan p.32, Muskovische Vorst keert te Post na Muskou p.38, PALTS p.39, Privilegien voor de geenen, die huizen te Heidelberg willen bouwen p.39, KEULEN p.40, Keurvorstelijke Verkiesdag geviert p.40, DEENMARKEN p.40, Dood van een zeer oude vrouw p.40, VRANKRYK p.40, Ontdekking van twee vreemde gevallen p.40, Schrikkelyke Wintervloed en Onweeren aan verscheidene Oorden p.43, Mandement ter gunste der Engelsche en Iersche Roomsche Katholyken afgekondigd p.45, Invoering van het meeten der Hollandsche Schepen p.49, Dood van Monsr. de Bonneuil en Monsr. Boyer p.50, ENGELAND p.50, Vervolg van de Verrichtingen des Parlements p.50, Parlement gedissolveerd p.67, Zaaken noopende de Nieuwe en Oude Oost Indische Compagnie p.71, Dood van een Monster p.72, Valsche van den Duivel bezetene gestrafd p.73, Oefening der Roomschen Religie in de Kapellen der Uitheemsche Ministers verbooden p.73, Heeren tot het bewind der Regeering geduurende des Konings afwezen benoemd p.74, 's Konings vertrek om na Holland over te steeken p.74, IERLAND p.75, Proclamatien afgekondigd p.75, Proclamatie tegens d'Usurpateurs van den goederen der Rebellen p.78, Proclamatie tegens de wereldlyke Priesters en Monniken p.78, SPANJEN p.79, Reis van haare Majesteiten na Toledo p.79, Koning van Vrankryk doet Bystand voor Ceuta aanbieden p.80, Wederkomst des Konings te Madrid en nieuwe bekommeringen voor zyn leven p.80, Bedenkingen over de Successie van het Spaansche Ryk p.81, Fransche Ambassadrice komt te Madrid p.82, Vreemd geval van den Venetiaanschen Ambassadeur met een zyner Pages p.82, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.83, Keurvorst van Beyeren bezichtigd eenige Plaatsen van zyn Gouvernement p.83, Houding van den Omgang te Brussel p.89, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.90, Schepen na het sluiten van vrede genomen, vrygegeeven p.94, Byzonderheden wegens het leven van den Predikant Balthazar Bekker p.94
. Augustus POLEN p.101, Vervolg van de Poolsche zaaken p.101, Gecommitteerden van de Littouwsche Armee hebben gehoor by den Koning p.101, Koning vernieuwt en besweert de privilegien van Danzik p.101, Wasche twaalf oude Mannen de voeten p.101, Provinciaale Landdagen weder uitgeschreeven p.102, Presentien van den Adel p.102, Groot Vaandrig Oginski verwoest de Goederen van den Veldheer Sapitha p.102, Verwoestingen door de Turken en Tartaaren aangeregt p.102, Koning gaat Termunde bezichtigen p.103, Markgraaf van Bareith komt te Dantzik p.103, Pauselyke Extraordinaris Nuncius komt te Warschau p.103, Koning vertrekt van Dantzik en komt weder te Warschau p.104, Provinciaale Landdagen afgebroken p.104, Opening en afbreeking van een algemeenen Ryksdag p.106, Koning stuurd afgevaardigden na Littouwen p.107, Tyding uit Vrankryk aan den Primaat p.107, Gesteldheid der zaaken in Littauwen p.108, Voorzorgen van den Koning tot handhaaving zyner rechten p.109, Nuncius Pauluzzi heeft zyne openbare Audientie p.109, Geruchten wegens een vergelyk omtrent de Religie der Koningin p.110, Houding van de Rokosz p.110, Primaat vervoegd zich te Warschau p.115, Onderwerpt zich, benevens de Hoofden van de Rokosz, aan den Koning p.115, Dood en Grafschrift des Bisschops van Posnanien p.116, ITALIEN p.117, Vergeefsche toestel tot het ontvangen van den Kzaar van Muskovien p.117, Ligchaam van een nieuwen S. Bartolomeus gevonden p.118, Goedertierenheid van den Paus omtrent de Jooden p.119, Feest van S. Louis gevierd p.119, Dood des Graaven van Altamira p.119, De Hertogin van Cornia p.120, van den Prins Piombino p.120, SAVOYEN p.120, Opstand in de Provincie van Mondovi p.120, Verwoesting der Citadelle van Turin door de bliksem p.121, VENETIEN p.122, Vruchtelooze bereidselen tot het ontvangen van de Muskovische Prinsen pp.122-123, Tyting uit de vloot p.123, SWITSERLAND p.123, Aanspraak des Afgezant van Lotharingen aan de Vergadering te Baden p.123, Geschil tusschen den Abt en de Stad van S. Gal bygelegd p.125, SWEDEN p.125, Tractaat tusschen Vrankryk en Sweden p.125, TURKYEN p.128, Gezantschap des Konings van Persien aan den Grooten Heer enz. p.128, TURKYEN EN DUITSLAND p.129, Geruchten van Vrede p.129, Keizerlyk Leger begeeft zich te veld p.130, Conspiratie in Zevenbergen ontdekt p.137, KEULSLAND p.138, Muntedict vernieuwd p.138, HESSEN p.139, Landgraaf legt den eersten steen aan de Kerk voor de Vransche vluchtelingen p.139, LUIKERLAND p.143, Schrikkelyke Moord begaan aan een Dochter door deszelfs vryer p.143, VRANKRYK p.143, Afgezant van Polen heeft Audientie by den Koning p.143, Groot Prior van Vrankryk in de Bastille gezet p.145, Verward Proces over het vermoorden van eenen Monsr. de la Pirardiere p.145, Geboorte van een Princes van Chartres p.147, Reglement wegens de Commercie der Franschen Eilanden van America p.147, Audientien van uitheemsche Ambassadeurs p.148, Intreede en Audientie der Hollandsche Ambassadeurs p.148, Vreemde onthouding van spys en drank p.154, Geboorte van een Dubbeld Kinf p.156, Vinding van een groote Schat p.156, Ontdekking van de Stad Aventicum p.156, [INDIE] Verhaal van een Opstand in het Ryk van den Grooten Mogol p.160, [CHINA] Verhaal wegens den staat der Christelyke Religie in China p.162, Dood des Priesters van Boissy p.165, LOTHARINGEN p.165, ENGELAND p.166, Sweedsche Ambassadeur geeft de Ridderorder van den overleedenen Koning over p.166, Ongeloovigheid en lichtgeloovigheid der Menschen p.174, Verschyning van een valschen Hertog van Monmouth p.174, Opstanding van een gewaanden dooden p.176, Acte ten voordeels van Dr. Oates p.177, SCHOTLAND p.177, Parlement geopend p.177, IERLAND p.181, Omgang der Vryheden gedaan p.181, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.181, Geboorte van een jongen Prins p.181, Snoode daad van eenige Soldaaten p.182, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.182, Overkomst des Konings p.182, Oost Indische Retourschepen binnen p.183, Waarschouwing wegen valsche Schellingen afgezonden p.184, Octroy der Oost Indische Compagnie geprolongeerd p.185, Intreede en Audientie van den Franschen Ambassadeur p.188, Audientie der Afgezanten der Hertogen van Lotharingen en Koerland p.192
. September ITALIEN p.193, Vervolg van het Geschil wegens de Keizerlyke Leenen p.193, Geschil tusschen den Prins van Darmstad en den Prins Justiniani p.195, Prins Clemens van Beyeren opnieuw in het Bisdom van Regensburg bevestigd p.196, Dood van den Hertog Salviati p.197, VENETIEN p.197, Tyding van de Vlood p.197, NAPELS p.198, Komst der Galeyen van Vrankryk na Napels, en beleefde bejegeningen tusschen de Spanjaarden en de Franschen p.198, SWITSERLAND p.198, Edict des Hertogs van Savoyen tegens de Fransche Protestanten tot uitvoering gesteld p.199, SWEDEN p.200, Schrikkelyk Onweer in West Gotland p.200, TURKYEN EN DUITSLAND p.201, Schynbaarheden van vrede tusschen de twee Keizerryken p.201, Vervolg der Bewegingen van de Keizerlyke Krygsmachten p.202, VRANKRYK p.210, Vertrek des Konings na het Campement van Compiegne p.210, Monsr. de la Pirardiere stelt zich gevangen p.216, Dood des Prinsen van Dombes p.216, SCHOTLAND p.216, Verrichtingen van het Parlement p.216, IERLAND p.220, Proclamatie wegens afgedankte Officiers afgekondigd p.220, SPANJEN p.221, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.223, Revue over de Troupen van den Staat gedaan p.223
. October POLEN p.224, Vervolg van de Poolsche zaaken p.224, Senatus Consilium aangesteld p.224, Byeenkomst van den Koning en den Keurvorst van Brandenburg te Johannesburg p.225, Vruchtelooze Poging om een Vergelyk tusschen de Kardinaal-Primaat en den Bisschop van Cujavien uit te vinden p.227, Staaty der zaaken in Littauwen p.228, Gevecht tusschen de Saxen en de Poolen p.232, ITALIEN p.233, Verschil tusschen den Koning van Poolen en het Roomsche Hof p.233, Wonderteeken, daar des Pausen dood uit voorspeld word p.233, VENETIEN p.234, Beweegingen der Venetiaansche en Turksche Seemachten p.234, SAVOYEN p.235, Schrikkelyke Storm omtrent Turin p.235, SWITSERLAND p.235, Vergadering der Cantons te Baden p.235, Geschil tusschen de Abt en de Stad S. Gall beslecht p.238, DEENMARKEN p.238, Dood van den jongen Prins p.238, TURKYEN EN DUITSLAND p.238, Vervolg der Beweegingen van de Wederzydsche Krygsmachten p.238, VRANKRYK p.245, Huwelyk des Hertogs van Lotharingen met Mademoiselle de Chartres p.245, ENGELAND p.250, Titus Oates word Kwaaker p.252, Dood des Graaven van Berkley p.252, IERLAND p.252, Parlement vergaderd p.252, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.255, Plakaaten afgekondigd p.255, Tegens de uitvoer van Graanen enz. p.255, Tegens het stooken van Brandewynen uit Graanen enz. p.257, Tegens verkoopingen op tyd en Optie Pactyen p.259, Tot onderzoek van de Koornzolders p.260, Tegens de uitvoer van Hoppe enz. p.261, Tegens eenige uitheemsche Muntsoorten p.263, Tegens de Duiten p.265, Wederkomst des Konings van het hof van Zell p.267, Dood der Graavin van Auvergne p.267
. November POLEN p.267, Vervolg van de Poolsche zaaken p.267, Krygsraad over de verrichtingen van de Veldtocht gehouden p.268, Gevecht tusschen de Kroons Armee en de Tartaaren p.271, Krygsraad wegens de Veldtocht gehouden p.273, Staat der zaaken in Littauwen p.273, Samenvoeging des Legers p.274, Winterquartiren betrokken p.274, Elbing door den Keurvorst van Brandenburg aangetast p.274, VENETIEN p.288, Krygsverrichtingen te Dalmatien p.292, SWITSERLAND p.293, Antwoord des Konings van Vrankryk aan de Cantons overgekomen p.293, VRANKRYK p.294, Monsr. de Brousson wegens het geloof gerebraakt p.294, ENGELAND p.294, Proclamatie tot het beroepen van het Parlement afgekondigd p.294, IERLAND p.295, Langsaame Voortgang der Zaaken in het Parlement p.295, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.295, Plakaaten en Ordonnantien omtrent de Graanen etc. afgekondigd p.295, Tegen den uitvoer van Ryst p.295, Tegen het verkoopen van Graanen p.297, Tot uitdeeling van Lootjes aan de lieden van het geting vermogen p.298, Tot opgeeving van Graanen, die ieder onder zich heeft berustende p.299, Heer van Odyk uit zyn Gezantschap terug p.300
. December [SWITSERLAND] Vergadering der Cantons te Baden p.301, PALTS p.303, Patent noopende het gebruik der Kerken afgekondigd p.303, VRANKRYK p.304, Uitvoer van Koorn verbooden p.304, ENGELAND p.305, Wederkomst des Konings uit Holland p.305, Ontwerp van vereeniging tusschen de twee Oost Indische Compagnien uitgemaakt, doch te vergeefs p.306, Verrichtingen des Parlements p.307, SPANJEN p.308, Keurvorst van Beyeren tot Nazaat van den Koning betekend p.308, Noopende Verkoopingen op tyd, en Optie Pactyen p.309, Tegens de uitvoer van Geerste p.310, Tegens het stoken van Brandewynen, van Bieren enz. p.312, Tegens het maaken van Styfsel enz. p.312, Tegens het bedroog en misbruik van Lootjes enz. p.314, NEDERLANDEN p.316, Dood van Mevrouw van Odyk p.316
BLADWYZER DEEL 2 Jul.-Dec. 1698

EUROPISCHE MERCURIUS
1699 GB Tegenwoordige Staat van Europa . January . February . March . April . May . June . July . August . September . October . November . December
. Tw. Staat Tegenwoordige Staat van Europa, en politique betrachtingen over het gepasseerde in het voorgaande jaar p.5, Staat van Italien p.12, van Polen p.14, van het Keizerryk p.16, van Spanjen p.18, van Vrankryk p.19, van Engeland p.22, van Holland p.24, van Sweden p.24, van Deenmarken p.25, van Brandenburg p.25, van het Huis van Lunenburg p.26, van het Huis van Lotharingen p.26
. January POLEN p.28, Gevolgen van het werk van Elbing 28, Reis des Konings in Littauwen p.30, Staat van het werk van Elbing p.31, Koning laat Universalia tegens den Keurvorst van Brandenburg afkondigen p.32, Keurvorst antwoord op de selven p.33, Onderhandeling over het werk van Elbing p.35, Staat der zaaken in Pruissen p.35, Koning van Deenmarken schryft over het werk van Elbing p.35, Vergelyk tusschen de Littauwsche Partyen getroffen p.37, TURKYEN EN DUITSLAND p.41, Dagver haal van de Vredehandel p.41, ITALIEN p.52, Komst der Koningin-Weduwe van Polen te Romen verwacht p.52, Morigia en Pauluzzi tot Kardinaalen aangesteld p.55, VENETIEN p.54, Koninginne Weduwe van Polen ontvangen p.54, MILANEN p.56, Dood van Kardinaal Caccia p.56, DUITSLAND p.56, Huwelyk van den Roomsch Koning bekend gemaakt p.56, Gevolgen van het IVde Artykel des Ryswyksche Vrede p.57, Wedergeeving van Brisak aangedrongen p.59, SAXEN p.60, Ontwerp en voorwarden tot oprechting van een Bank van Depositum p.60, SWEDEN p.63, Aanbieding van Voorrechten voor de geenen, die zich in het Hertogdom Tweebrugge willen nederzetten p.63, HAMBURG p.63, Onlusten tusschen den Raad en de Burgery p.63, SWITSERLAND p.67, Proces over de Nalaatenschap des Hertogs van Longueville tusschen den Prins van Conti en de Gertogin van Nemours uit gespronken, en Swaarigheden daar over pp.67-68, VRANKRYK p.68, Intreede en Audientie des Graaven van Gersey, Ambassadeur van Engeland pp.68-69, Declaratie tot het stichten van kweekscholen afgekondigd p.70, Ordonnantie tot het verbieden van afkondigingen van Tydelyke zaaken voor de Misse te doen p.71, Prins van Conti begeeft zich na Neuschatel p.72, Ordonnantie tegen het opleggen van Graanen afgekondigd p.74, [CHINA] Tyding wegens een Oorlog tusschen den Keizer van China en den Koning van Elouth p.75, PORTUGAAL p.76, Voordeelen voor de Portugeezen in Indien uit een Oproer in het Keizerryk van Monotapu bekomen p.76, ENGELAND p.77, Verrichtingen des Parlements p.77, IERLAND p.83, Vervolg van de Verrichtingen des Parlements p.83, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.83, Handel van Graanen weder open gesteld p.83, Placaat van den reelen Honderdsten Penning p.85,
. February RURKYEN EN DUITSLAND p.91, Vervolg van den Vredehandel p.91, ROMEN p.104, Uitspraak over het Boek des Aartsbisschops van Kamerik aangedrongen p.104, Dood van den Kardinaal Cavallerini p.106, DUITSLAND p.106, Gevolgen van het IVde Artykel des Ryswyksche Vrede p.106, Memorie noopende de zaak van Montbeliard enz. p.109, VRANKRYK p.111, Staat der zaaken van de Religie p.111, Declaratie des Konings, behelzende Verbod aan alle zyne Nieuwbereenigde Onderzaaten van uit het Koningryk te trekken p.120, Ambassadeur des Konings van Marokko komt te Parys p.122, Heeft gehoor by den Koning p.123, Begroet den Koning Jacobus p.125, ENGELAND p.125, Vervolg van de Verrichtingen des Parlements p.125, Dood van den Ridder William Temple p.130, Fransche Ambassadeur levert eene Memorie in noopende de verklaring des Konings in faveur der Keurprinsen van Beyeren pp.130-131, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.133, Dood des Keurprins van Beyeren p.133, Dood van een Indiaanschen Koning p.135, Dood van den Graaf Frise p.140
. Maart [ITALIEM] Boek des Aartsbisschops van Kamerik veroordeeld p.140, SAVOYEN p.147, Opstand in de Provincie van Mondovi p.147, [TURKYEN] Van den Ambassadeur Coljers te Belgrado p.150, Conferentiehuis aan de Franciscaners tot een Capel gegeeven p.152, DUITSLAND p.152, Geschil tusschen de Marquis de Villars en den Prins van Lichtenstein pp.161-162, SWITSERLAND AND NEUSCHATEL p.164, Prins van Conti vervoegd zich na Neuschatel, en tracht zich in 't bezit van dat vorstendom te stellen pp.164-165, Een zeker recht, sidus geheeten p.173, MUSKOVIEN p.179, Dood van Generaal le Fort p.179, Rebellen over een opstand in des Keizers afweezen verwekt, gestrafd p.191, VRANKRYK p.193, Declaratie tegens de Bedelaars ter uitvoering gesteld p.193, Aanmerkelijke Inleiding van een Proclamatie noopende de Griffiers p.194, Rechters van Mante over een onrechtvaardig vonnis gevankelijk te Parys gebracht p.195, SPANJEN p.196, Fransche Ambassadeur heeft Audientie by den Koning p.196, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.197, Reform van de Krygsbenden p.197
. April ITALIEN p.197, Komst der Koninginne Weduwe van Polen naar Romen p.197, SAVOYEN p.199, Rebellen van Mondovi gedempt p.199, DUITSLAND p.200, Gevolgen van het IVde Artykel der Ryswyksche Vrede p.200, PALTS p.202, Ordonnantie tegens de Fransche vluchtelingen afgekondigd p.202, Geweldenaryen omtrent de Gereformeerden gebruikt p.202, VRANKRYK p.203, Aartsbisschop van Kamerik onderwerpt zich, noopende het veroordeelen van zyn Boek, aan d'uitspraak van den Hl. Stoel p.203, Onderhandelingen met den Ambassadeur van Marokko afgebroken p.206, Dood van den Hertog de la Porte p.207, Van Monsr. Racine p.207, ENGELAND p.208, Vervolg van de Verrichtingen des Parlements p.208, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.218, Plakaat tot verbod van het inbrengen van alle vreemde Lakenen, trossen, Hoeden enz. p.218, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.223, Huwelyk des Graaven van Auvergne met de Baroness van Wassenaar p.223, [TUNIS] Tyding wegens een Revolutie te Tunis p.223
. May SAVOYEN p.224, Geboorte van een jongen Prins p.224, SWITSERLAND EN NEUSCHATEL p.225, Vervolg van de zaaken noopende de Successie in het Vorstendom van Neuschatel p.225, DUITSLAND p.249, Verzoening tusschen den Marquis de Villars en den Prince van Lichtenstein p.249, OOSTVRIESLAND p.249, Dood der Vorstinne Weduwe p.249, VRANKRYK p.250, Ambassadeur van Marokko heeft Adscheidsaudientie p.250, ENGELAND p.253, Parlement geprorogeerd p.253, Ambassadeur van Spanjen doet een Memorie overleveren wegens d'Expeditie van Darien p.255, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.258, Executie van een Messemaakers Knecht, die den Koning door vergiftigen van Messen om 't leven wilde brengen p.258
. Juni SAVOYEN p.258, Gevolgen van de Geboorte des Prinsen van Piemont p.258, VRANKRYK p.259, Hertogin van Nemours komt weder te Parys p.259, Madame Tiquet, wegens haaren man te willen ombrengen onthoofd p.260, ENGELAND p.260, Komst der Hertogin van le Forte te Londen p.260, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.260, Overkomst des Konings uit Engeland p.260
BLADWYSER DEEL 1 Jan.-Jun. 1699
. Juli POLEN p.3, Gevolg van het werk van Elbing p.3, Staat der zaaken in Littauwen p.4, Houding van een grooten Raad p.5, Te Deum over de Vrede met de Porte gezongen p.6, Inval der Tartaaren p.6, Order tot het vertrek der Saksische Troupen gegeeven p.8, Kreitsbrieven tot het houden van een Algemeenen Ryksdag afgekondigd p.8, Aanmerkelyk Mandement wegens een Vast- en Bededag p.9, Krygsbereidselen in Polen en Brandenburg p.12, Vertrek des Starost van Chelm als Extraordinaris Afgezant na Constantinopolen p.13, Duitschers door den Littauwschen Adel uit Nava verdreeven p.13, Voorbereidselen des Konings tot den Algemeenen Ryksdag p.13, Klachten over de Koninglyke Volkeren enz. p.14, Landdag in Saxen uitgeschreven p.15, Order tot het vertrek der Duitsche Benden gegeeven p.16, Staat der zaak van Elbing p.17, Vervolg der Poolsche zaaken p.18, Eed voor de Gedeputeerden der Waywoodschappen p.19, Sporreling over d'Inruiming van Kaminiek p.20, Houding van den Ryksdag p.20, ITALIEN p.30, Kwaade ontmoeding van den Kardinaal de Bouillon en den Keizerlyken Ambassadeur p.30, Plakaat tot bevryding der Jooden van overlast p.32, SAVOYEN p.33, Vreugdetekenen over de Geboorte des Prinsen van Piemont p.33, Noeming der Aartsbisdommen en vacante Beneficien aan den Hertog vergund p.35, VENETIEN p.35, Conferentien over de Limietscheidingen in Dalmatien aangevangen p.35, SWITSERLAND p.36, Landdag te Baden gehouden p.36, Fransche Vluchtelingen begunstigd p.39, Proef der Kruidzaaken van Vader Coronelli genoomen p.39, DUITSLAND p.40, Skribbelingen over de IVde Artykel der Ryswyksche Vrede p.40, Monsr. de Chamois, Fransche Plenipotentiaris, verschynt in de Vergadering van de Frankische Kreits p.42, Conferentie over de tollen van het Ryn gehouden p.43, Brand in de Keizerlyke Burg te Weenen p.45, PALTS p.46, Privilegien voor de geenen die te Duitschdorp wilden komen bouwen p.46, Onlusten tusschen den Graaf van Hessen-Darmstad en den Graaf van Nassau- Weilburg p.47, LUIKERLAND p.49, Verbod van handel met de Spaansche Nederlanden p.49, SCHOTLAND p.52, Staat der zaaken in Darien p.52, Opene Brieven of Octroy onder 't Groot Zegel van Schotland voor een Compagnie om op Africa en de Indiën koophandel te willen dryven p.53, Ordonnantien der Compagnie van Schotland handelnde op Africa en Indien p.63, Request door den Hertog van Gordon ingeleverd p.65, ENGELAND p.66, Ontwerp van een Lotery in faveur der Fransche Vluchtelingen p.66, Tractaaten met Tunis vernieuwd p.66, [INDIA] Effecten der Christenen in repressaille door den Grooten Mogol beslagen p.67, Hertog van Schomberg door een hoop afgedankte soldaaten aangedaan p.67, Dood der Hertogin van Mazarin p.68, VRANKRYK p.68, Verbod in het Hertogdom van Bar by den naam des Konings den bynaam den Allerchristelyksten te voegen p.68, Aanmerkelyke Artykelen uit het Testament van den Hertog de la Porte p.71, Declaratie ter Begunstiging der Nieuw Bekeerden p.73, Provinciaale Bisschoppelyke Vergaderingen over het werk des Aartsbisschops van Kamerik gehouden p.75, 't zy dat zy hun vonnis in d'Acten stellen, of achterlaaten, na dat het hun goed dunkt p.75, Tarif tusschen zyne Majesteit en de Staaten der Vereenigde Nederlanden gereguleerd p.79, SPANJEN p.83, Krygsbereidselen tegens de Schotten op Darien p.83, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.84, Oost Indische Retour Schepen binnen p.84, Afgezant van Marokko heeft Audientie p.87, Plakkaat tot het verbod van het inkomen van de Vlaamsche en Brabantsche Manufacturen en Waaren p.88, Gevecht tusschen het Schip de Groote Christoffel en vier Turksche Roovers p.90, Iersche Officiers gevangen genomen p.91, Graaf van Albemarle neemt zitting in de Ridderschap p.91, Waldenzen, uit Piemont verdreeven, zetten zich neder in de Landen des Landgraafs van Hessen-Kassel p.91, Renovatie Plakaat tot reguleering op het vormen en bakken van Steen, Pannen enz. p.92, Uitvoer van Hoppe open gesteld p.95
. Augustus ITALIEN p.96 [China] Chineesche Dienst door de Jesuitische Missionarissen geleeden p.96, Dood van den Kardinaal d'Aguirre p.97, TURKYEN EN VENETIEN p.99, Vervolg der Conferentien over de Grensscheiding in Dalmatien p.99, VENETIEN p.101, Dood des Kardinaals Delphino, Patriarch van Aquilea, en overvoering van zyn Lyk na Venetien p.101, Aanmerkingen over het Patriarchschap van Aquilea p.101, SWITSERLAND EN NEUSCHATEL p.102, Byvoegsels tot de zaaken tusschen Madame de Nemours en den Prins van Conti p.102, Predikant Girard wegens echtbreuk afgezet p.112, SWITSERLAND p.113, Geschillen tusschen den Keizer en de Cantons p.113, TURKYEN, DUITSLAND EN VENETIEN p.114, Grensscheiding gereguleerd p.114, DUITSLAND p.115, Dood van den Vader Marcus d'Aviano p.115, Resident van Deenmarken gehoond p.116, PALTS p.117, Keurvorstelijke Landen door de Franschen met militaire executie gedreigd p.117, Vervolg der onlusten tusschen den Landgraaf van Hessen-Darmstad en den Graaf van Nassau-Weilburg p.118, KOBURG p.119, Dood des Hertogs Albert van Saxen p.119, MEKLENBURG p.119, Swaar Onweer te Wismar p.119, Franschen pleegen wweder geweldenaryen in de Landen des Hertogs van Montbeliard p.119, BRANDENBURG p.120, Ordonnantie wegens de Graanen afgekondigd p.120, VRANKRYK p.121, 's Konings beeltenis opgerecht en ontdekt p.121, Brevet van den Paus ter zaake van den Aartsbisschop van Kamerik aangenomen p.135, Behoudens d'Agtbaarheid der voorige Cantons p.141, Dood van de jongste dochter des Prinsen van Conti p.142, van de Dochter des Hertogs van Maine p.142, PORTUGAAL p.142, Dood der Koningin p.142, ENGELAND p.145, Capiteyn Kidd, Zeerover, geeft zich vrywillig gevangen p.145, Tractaat met Tripoli vernieuwd p.145, Staat der zaaken der Schotse Colonie op Darien p.145, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.147, Franschen maaken zich sterk omtrent de grenzen van Nederland p.147, Geboorte van een jongen Prins p.147, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.148, Reven omtrent Aarnhem op handen p.148, vertooningen over het werk van Benthem p.150
. September ITALIEN p.150, Jesuiten verzoeken de bewaaring van het Hl. Graf p.150, Dood der Hertoginne-Douairiere van Modena p.152, Des Kardinaals van Cordus p.153, VENETIEN p.153, Geschil tusschen den Keizer en de Republiek bygelegd p.153, MILANEN p.153, Geschrift tot verdeediging van het recht des Konings van Spanjen op Darien p.153, SWITSERLAND en NEUFCHATEL p.155, Vergadering der Protestantische Cantons te Aarau p.155, TURKYEN p.158, Gesprek van Mevrouw Hochepied met de Moeder van den Grooten Heer p.158, POLEN p.159, Plakaaten wegens het Koorn afgekondigd p.159, DEENMARKEN p.160, Dood des Konings p.160, LUIKERLAND o.162, Keurvorst van Keulen schryft aan de Geestelyken van Luik p.162, VRANKRYK p.163, Ordonnantie wegens den Koornhandel afgekondigd p.163, Rechters van Mante over een onrechtvaardige sententie gevonnisd p.167, Staat der Nieuwbekeerden p.167, Tyding wegens de geboorte van een Prins van Lotharingen ten Hove gebracht p.169, Dood van de Heeren Boucherat en Pompone p.169, Phelipeux de Pontchartrain tot Kancelier aangesteld p.169, ENGELAND p.170, Geschrift tot verdeediging d'onderneeming der Schotten op Darien p.170, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.170, Oost Indische Retourschepen binnen p.171, Aardbeving op Batavia p.173, [MUSCOVIEN] De stad Muskau voor een groot gedeelte door twee swaare branden verwoest p.175
. October ITALIEN p.176, Roomsche Hog gealarmeerd over den Arrest des Parlements van Parys noopende het Boek des Aartsbisschops van Kamerik p.176, MODENA p.177, Nalaatenschap van den Hertog François door de gewezene Koningin van Engeland gevorderd p.177, SWITSERLAND p.177, Algemeene Landdag te Baden gehouden p.177, Geschil wegens de Dorpen van het Graafschap Nellemberg voor eeuwig beslecht p.178, Republyk van Geneve stuurt een Bezending aan den Hertog van Savoyen p.178, Nieuwe Secte in het Canton van Bern opgereezen p.179, Tweede proef der Kruidzakken van Vader Coronelli genoomen p.180, NEUFCHATEL p.180, Vervolg der zaak van den Predikant Girard p.180, SWEDEN p.180, Bereidselen voor een aanstaanden Oorlog p.180, DEENMARKEN p.181, Bereidselen tot een Oorlog tegens Sweden p.181, Lyk des overledenen Koning in de Slotkerk gebracht p.183, Barones Rosenkrans gepardoneerd p.184, DUITSCHLAND p.185, Vertrek des Graaven van Ottingen, tot Ambassadeur aan het Turkische Hof genoemd p.185, Ambassadeur Coljers Graaf des Ryks gemaakd p.186, Geschil wegens den Ouden en Nieuwen Styl afgedaan p.187, Resident van Deenmarken krygt voldoening wegens een aangedaanen hoon p.187, BRANDENBURG p.188, Keurvorst laat zich te Kustrin en Stargard huldigen p.188, PALTS p.189, Koophandel met de Spaansche Nederlanden verbooden p.189, SAXEN p.190, Menigte van Vorstelyke Persoonen op de Jaarmarkt te Leipsig p.190, VRANKRYK p.192, Declaratie tegens het verlaaten van Schepen in de Zee afgekondigd p.192, Algemene Stedehouders der Politie in de groote Steden afgekondigd p.193, Loozing van Steenen door het Fundament p.195, Voltrekking der Hywelyks van den Hertog en de Hertoginne van Bourgondien p.196, ENGELAND p.196, Tydingen wegens het verlaaten van Darien gekomen p.196, Spaansche Ambassadeur het Ryk ontzegd p.198, SCHOTLAND p.198, Vertrek van het Convoy na Darien p.198, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.199, Copy van twee valsche Tractaaten door Beuls Handen verbrand p.199, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.199, Plakaat van Ampliatie tot verbod van het Inkomen van Vlaamsche contrabandsche Manufactuuren en Waaren p.199
. November ITALIEN p.201, Swaare Krankryk van den Paus p.201, Promotie van Kardinaalen p.202, Twede Promotie van Kardinaalen p.203, VENETIEN p.204, Bloedig voorval tusschen de Graaven van la Tour p.204, SWITSERLAND EN NEUFCHATEL p.204, Vervolg van de geschillen met den Koning van Vrankryk p.204, SWEDEN EN DEENMARKEN p.206, Vervolg van de Krygsbereidselen p.206, DEENMARKEN p.210, Lyk des overleedenen Konings na Rotschild overgebracht p.210, DUITSLAND p.212, Geschil tusschen den Prins van Hanover en den Pauselyke Nuncius p.212, vreemde ontmoeting omtrent zyn Keizerlyke Majesteit p.213, Tydingen uit Turkyen p.213, Eerste Steen aan het groot Bastion van Nieuw Brisek gelegd p.214, VRANKRYK p.214, Opstel van den redenen, welke den Koning van Sweden hadden bewoogen om den Hertog van Holstein met Volk tot het Herbouwen van de Schansen by te sprengen p.214, ENGELAND p.216, Wederkomst des Konings in Engeland p.216, Parlement vergaderd p.217, SCHOTLAND p.219, Vervolg van het werk van Darien p.219, SPANJEN p.221, Envoye van Engeland gebooden uit het Ryk te vertrekken p.221, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.221, Pooging om het eiland Domingo te bevolken p.221, Dooping der Beyerische Prinsen p.222, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.222, Reglement voor de Collegien der Admiraliteit en de Colonels van de Regimenten Mariniers p.222,
. December ITALIEN p.223, Jubeljaar aangekondigd p.223, Opening van de Heilige Poort p.229, TURKYEN EN DUITSLAND p.234, Uitwisseling der Ambassadeurs p.234, DUITSCHLAND p.236, Roomsch Koningin bevalt van een Princes p.236, Nieuwe Styl afgekondigd p.236, Geschriften wegens de Holsteinsche Geschillen te Regensburg ingeleverd p.237, Brieven wegens der Pretentien der Hertoginne van Orleans op den Keurvorst van de Palts p.237, DEENMARKEN p.239, DEENMARKEN p.239, Oorspronk der Holsteinsche verschillen p.239, Holsteinsche zaaken p.242, Hoofdgeld afgekondigd p.242, Geboorte van een Koninklyke Prins p.243, VRANKRYK p.243, Hertog van Lotharingen doet Hulde aan den Koning wegens het Hertogdom van Lotharingen p.243, Declaratie tegens de Gereformeerden, of Nieuwhereenigden p.244, Tarif tusschen Vrankryk en Holland geratificeerd p.247, Audientie der Graavinne van Manchester by de Hertoginne van Bourgondien p.248, Schadelooshouding wegens Orange en Bourgondien beloofd, en een gedeelte daar van betaald p.249, SPANJEN p.249, Dood van den Marquis de los Balbazes p.249, SPAANSCHE NEDERLANDEN p.249, Dood des Prinsen van Nassau Siegen p.249, Tractaaten wegens de Grensscheiding geslooten p.249, VEREENIGDE NEDERLANDEN p.250, Fransche Ambassadeur heeft Audientie van Afscheid p.250, Dood des Graaven van Nassau Sarbruk p.252
BLADWYZER DEEL 2 Jul.-Dec. 1699INDEX OF COUNTRIES
ALGIERS 1690 I pp.71-75 (Jan.)
1694 II pp.10-12 [Barbaryen] (Jul.), 260-261 (Nov.)
1695 II pp.24-25 (Barbaryen) (Jul.)
BARBARYEN 1694 II pp.10-12 (Jul.)
1695 II pp.24-25 (Jul.)
BENTHEM 1696 II p.158 (Aug.)
BERGSLAND 1697 II p.43 (Jul.)
BRANDENBURG 1691 II pp.71-73 (Apr.), 110-111 (May), II p.52 (Jul.)
1694 I pp.109-110 (Feb.), 172 (Mar.), II pp.288-289 (Dec.)
1695 I pp.116 (Feb.), II pp.34-36 (Jul.), 98-99 (Aug.), 189 (Sep.),
1696 I pp.151 (Mar.)
1697 I pp.281-282 (May), 317 (Jun.)
1699 I pp.25-26 (Jan.), II pp.120-121 (Aug.)
CATALONIEN 1695 II pp.70-73 (Jul.), 113-116 (Aug.)
1697 II pp.117-140 (Aug.)
CHINA 1694 II pp.230-233 (Nov.)
1697 I pp.150-152 (Feb.)
1698 II pp.162-165 (Aug.)
1699 I pp.75-76 (Jan.)
DEENMARKEN 1690 III p.214 (Sep.),
1691 III pp.71-73 (Jul.), IV pp.171-172 (Dec.)
1692 I p.56 (Jan.), II pp.41-44 (Apr.)
1693 I pp.132-133 (Mar.), II pp.20-22 (Jul.), 88 (Aug.), 198-200 (Sep.)
1694 I pp.112 (Feb.), 172-173 (Mar.), II pp.27-29 (Jul.)
1695 I pp.255-256 (May), II pp.173-175 (Sep.), 313-314 (Dec.)
1697 I pp.84 (Jan.), 249 (Apr.), 20-24 (Jul.)
1698 I pp.17 (Jan.), II pp.40 (Jul.), 238 (Oct.)
1699 I pp.25 (Jan.), II pp.160-162 (Sep.), 181-185 (Oct.), 210-212 (A HREF = "#1699nov">Nov.), 239-243 (Dec.)
DUINKERKEN 1697 I pp.124-125 (Jan.)
DUITSCHLAND 1690 I pp.18-39 (Jan.), 112-122 (Feb.), 179-196 (Mar.), II pp.30-41 (Apr.), 93-97 (May), 171-176 (Jun.), III pp.110-119 (Jul.), 169-175 (Aug.), 201-210 (Sep.), IV pp.42-64 (Oct.), 131-143 (Nov.), 176-183 (Dec.)
1691 I pp.35-39 (Jan.), 96-105 (Feb.), 174-176 (Mar.), II pp.65-71 (Apr.), 105-110 (May), (148)-155 (Jun.), III pp.40-52 (Jul.), 73-101 (Aug.), 151-167 (Sep.), IV pp.29-40 (Oct.), 113-121 (Nov.), 165-167 (Dec.
1692 I pp.42-52 (Jan.), 111-117 (Feb.), 179-183 (Mar.), II pp.33-38 (Apr.), 113-117 (May), 216-226 (Jun.), III pp.50-61 (Jul.), 145-149 (Aug.), 204-207 (Sep.), IV pp.27-54 (Oct.), 111-126 (Nov.), 181-192 (Dec.)
1693 I pp.35-39 (Jan.), 83-85 (Feb.), 129-132 (Mar.), 176-180 (Apr.), 222-238 (May), 260-266 (Jun.), II pp.11-20 (Jul.), 77-87 (Aug.), 169-198 (Sep.), 239-246 (Oct.), 304-305 (Nov.)
1694 I pp.8-9, 24-26 (Jan.), 105-108 (Feb.), 169-171 (Mar.), 217 (Apr.), 257-260 (May), 280-286 (Jun.), II pp.13-27 (Jul.), 68-69 (Aug.), 138-156 (Sep.), 190-204 (Oct.), 233-241 (Nov.), 277-284 (Dec.)
1695 I pp.11-12, 33-40 (Jan.), 114-116 (Feb.), 154-156 (Mar.), 203-208 (Apr.), 252-254 (May), 300-305 (Jun.), II pp.25-34 (Jul.), 89-98 (Aug.), 175-189 (Sep.), 258-264 (Oct.), 294-296 (Nov.), 313 (Dec.)
1696 I pp.39-41 (Jan.), 145-151 (Mar.), 233-236 (Apr.), 296-298 (May), II pp.34-55 (Jul.), 146-158 (Aug.), 186-200 (Sep.), 281-286 (Oct.), 300-301 (Nov.)
1697 I pp.79-81 (Jan.), 139-140 (Feb.), 206-209 (Mar.), 245-246 (Apr.), II pp.24-42 (Jul.), 105-117 (Aug.), 231-241 (Sep.), 261-262 (Oct.), 351-357 (Nov.), 371 (Dec.)
1698 I pp.18-23, 69-76 (Jan.), 171-174 (Feb.), 230-233 (Mar.), 263-264 (Apr.), 280-282 (May), 289 (Jun.), II pp.26-39 (Jul.), 129-138 (Aug.), 201-210 (Sep.), 238-245 (Oct.)
1699 I pp.41-52 (Jan.), 91-104, 106-111 (Feb.), 152-164 (Mar.), 200-202 (Apr.), 249 (May), II pp.40-49 (Jul.), 114-117 (Aug.), 185-188 (Oct.), 212-214 (A HREF = "#1699nov">Nov.), 236-239 (Dec.)
ENGELAND 1690 I pp.2-18 (Jan.), 84-111 (Feb.), 160-179 (Mar.), II pp.3-12 (Apr.), 58-67 (May), 124-140 (Jun.), III pp.33-50, 86-94 (Jul.), 136-140 (Aug.), 184-186 (Sep.), IV pp.3-14 (Oct.), 105-114 (Nov.), 158-168 (Dec.)
1691 I pp.11-28 (Jan.), 70-75 (Feb.), 166 (Mar.), II pp.34-42 (Apr.), 81-86 (May), 123-126 (Jun.), III pp.28-29 (Jul.), 114-116 (Aug.), 135-142 (Sep.), IV pp.10-12 (Oct.), 65-80 (Nov.), 138-144 (Dec.)
1692 I pp.66-74 (Jan.), 118-125 (Feb.), 183-185 (Mar.), II pp.62-73 (Apr.), 133-140 (May), 173-198 (Jun.), III pp.68-75 (Jul.), 151-153 (Aug.), 214 (Sep.), IV pp.64-66 (Oct.), 140-145 (Nov.), 195-200 (Dec.)
1693 I pp.45-64 (Jan.), 106-110 (Feb.), 144-151 (Mar.), 195-197 (Apr.), 245-246 (May), 284-288 (Jun.), II pp.23-24 (Jul.), 93-100 (Aug.), 209 (Sep.), 256-283 (Oct.), 309-314 (Nov.), 326-328 (Dec.)
1694 I pp.31-44 (Jan.), 138-146 (Feb.), 190-201 (Mar.), 240-244 (Apr.), 262-265 (May), 286-287 (Jun.), II pp.40-46 (Jul.), 103-107 (Aug.), 165-169 (Sep.), 219-223 (Oct.), 254-259 (Nov.), 296-301 (Dec.)
1695 I pp.13-15, 48-62 (Jan.), 132-136 (Feb.), 169-184 (Mar.), 219-226 (Apr.), 261-270 (May), 311-314 (Jun.), II pp.73-74 (Jul.), 116-118 (Aug.), 231-233 (Sep.), 269-273 (Oct.), 300-301 (Nov.), 318-324 (Dec.)
1696 I pp.19-21, 57-70 (Jan.), 95-100 (Feb.), 192-223 (Mar.), 264-281 (Apr.), 301-322 (May), 335-336 (Jun.), II pp.67-74 (Jul.), 170-174 (Aug.), 292-296 (Oct.), 304-309 (Nov.), 316 (Dec.)
1697 I pp.12-13, 96-122 (Jan.), 152-164 (Feb.), 213-215 (Mar.), 252-267 (Apr.), II pp.47-52 (Jul.), 154-155 (Aug.), 249-250 (Sep.), 266-267 <Oct., 372-173 (Dec.)
1698 I pp.24, 33-56 (Jan.), 174-183 (Feb.), 240-244 (Mar.), 270-275 (Apr.), 287 (May), 289-290 (Jun.), II pp.50-75 (Jul.), 166-177 (Aug.), 250-252 (Oct.), 294-295 (Nov.), 305-308 (Dec.)
1699 I pp.22-24, 77-83 (Jan.), 125-133 (Feb.), 208-218 (Apr.), 253-258 (May), 260 (Jun.) II pp.66-68 (Jul.), 145-147 (Aug.), 170 (Sep.), 196-198 (Oct.), 216-219 (A HREF = "#1699nov">Nov.)
FRANSCHE CONQUESTEN 1697 I pp.81-82 (Jan.)
FRANSCHE NEDERLANDEN 1696 I pp.93-95 (Feb.)
GENEVE 1690 I p.200 (Mar.)
1696 I pp.87-88 (Feb.), 139 (Mar.), 292-293 (May), 329-330 (Jun.), II pp.33-34 (Jul.)
GENUA 1691 IV pp.98-106 (Nov.), 149 (Dec.)
1692 III p.145 (Aug.), IV pp.22-23 (Oct.)
1694 II pp.5-6 (Jul.)
1695 I pp.300 (Jun.)
1696 II pp.142-144 (Aug.)
GULIKERLAND 1690 III pp.181-182 (Aug.),
1691 III pp.65-66 (Jul.)
HAMBURG 1691 II p.113-115 (May)
1694 II pp.241-242 (Nov.), 284-288 (Dec.)
1695 I pp.116-117 (Feb.), II pp.264-265 (Oct.), 296-298 (Nov.)
1696 II pp.286-289 (Oct.), 314-315 (Dec.)
1698 I pp.77-83 (Jan.), 282-287 (May)
1699 I pp.63-67 (Jan.)
HANOVER 1692 I pp.52-54 (Jan.)
1695 II pp.298 (Nov.)
HESSEN 1698 II pp.139-143 (Aug.)
HOLLAND 1690 IV pp.153-158 (Nov.),
HOLSTEIN 1695 I pp.43-44 (Jan.), 156-157 (Mar.)
1696 I pp.41-42 (Jan.)
1697 II pp.20-24 (Jul.)
HONGARYEN 1695 I pp.10-11 (Jan.), 122-123 (Feb.)
1696 I pp.144 (Mar.)
IERLAND 1690 II pp.13-16 (Apr.), 76-83 (May), III pp.53-86 (Jul.), 140-149 (Aug.), 186-192 (Sep.), IV pp.14-23 (Oct.), 116 (Nov.), 168-172 (Dec.)
1691 I pp.28-29 (Jan.), 75-77 (Feb.), 166-168 (Mar.), II p.46 (Apr.), 86-92 (May), 126-129 (Jun.), III pp.3-22 (Jul.), 111-114 (Aug.), IV pp.3-10 (Oct.), 83-86 (Nov.)
1692 I pp.132-133 (Feb.), 185-186 (Mar.), III pp.214-216 (Sep.), IV pp.57-64 (Oct.), 138-140 (Nov.)
1693 I pp.64-66 (Jan.), II pp.24 (Jul.), 283-284 (Oct.)
1694 I pp.146 (Feb.)
1695 I pp.63-65 (Jan.), 137 (Feb.), II pp.75-76 (Jul.), 227-231 (Sep.), 273-277 (Oct.), 301-302 (Nov.), 324-327 (Dec.)
1696 II pp.74 (Jul.), 172-174 (Aug.)
1697 II pp.150-154 (Aug.), 247-249 (Sep.)
1698 I pp.58-59 (Jan.), 244-245 (Mar.), II pp.75-79 (Jul.), 181 (Aug.), 220-221 (Sep.), 252-255 (Oct.), 295 (Nov.)
1699 I pp.83 (Jan.)
INDIE 1694 II pp.251-254 (Nov.)
1698 II pp.160-162 (Aug.)
1699 II pp.67-68 (Jul.)
ITALIEN 1690 I pp.39-55 (Jan.), pp.125-132 (Feb.), 202-203 (Mar.), II pp.44-48 (Apr.), 105-108 (May), 140-169 (Jun.), III pp.122-124 (Jul.), 150-152 (Aug.), 193-198 (Sep.), IV pp.31-32 (Oct.), 116-121 (Nov.), 172-173 (Dec.)
1691 I pp.29-30 (Jan.), 77-88 (Feb.), 168-171 (Mar.), II pp.48-50 (Apr.), 92-95 (May), 129-134 (Jun.), III pp.30-35 (Jul.), 101-106 (Aug.), 142-144 (Sep.), IV pp.12-18 (Oct.), 86-90 (Nov.), 144-149 (Dec.)
1692 I pp.10-11, 15-37 (Jan.), 79-88 (Feb.), 158-171 (Mar.), II pp.3-13 (Apr.), 89-105 (May), 226-230 (Jun.), III pp.3-32 (Jul.), 133-145 (Aug.), 198-201 (Sep.), IV pp.3-22 (Oct.), 98-111 (Nov.), 156-160 (Dec.)
1693 I pp.8-18 (Jan.), 75-77 (Feb.), 171-174 (Apr.), 215-216 (May), 255-258 (Jun.), II pp.3-6 (Jul.), 70-71 (Aug.), 157-158 (Sep.), 218-224 (Oct.), 298-303 (Nov.), 317 (Dec.)
1694 I pp.12-14, 19-24 (Jan.), 93-100 (Feb.), 215-217 (Apr.), 250-257 (May), 272-277 (Jun.), II pp.3-5 (Jul.), 67-68 (Aug.), 113-122 (Sep.), 181-187 (Oct.), 226-233 (Nov.), 265-276 (Dec.)
1695 I pp.22-33 (Jan.), 106-113 (Feb.), 141-150 (Mar.), 196-201 (Apr.), 234-238 (May), 294-296 (Jun.), II pp.3-13 (Jul.), 80-88 (Aug.), 167-170 (Sep.), 252-253 (Oct.), 287-290 (Nov.), 310-313 (Dec.)
1696 I pp.25, 27-37 (Jan.), 81-87 (Feb.), 135-139 (Mar.), 229-232 (Apr.), 288-291 (May), 322 (Jun.), II pp.3-5 (Jul.), 129-134 (Aug.), 179-181 (Sep.), 217-218 (Oct.), 298-299 (Nov.), 310-311 (Dec.)
1697 I pp.16-17, 19-22 (Jan.), pp.133-134 (Feb.), 205-206 (Mar.), 240-245 (Apr.), II pp.3-16 (Jul.), 102-105 (Aug.), 230-231 (Sep.), 258-260 (Oct.), 367 (Dec.)
1698 I pp.31 (Jan.), 159 (Feb.), 226-227 (Mar.), 257-258 (Apr.), 275-277 (May), II pp.3-10 (Jul.), 117-120 (Aug.), 193-197 (Sep.), 233-234 (Oct.)
1699 I pp.12-14, 52-54 (Jan.), 140-147 (Mar.), 197-199 (Apr.), II pp.30-33 (Jul.), 96-99 (Aug.), 150-153 (Sep.), 176-177 (Oct.), 201-204, (A HREF = "#1699nov">Nov.), 223-234 (Dec.)
KEIZERRYK 1699 I pp.16-18 (Jan.)
KEULEN 1690 III pp.181-182 (Aug.),
1691 II p.156 (Jun.), III pp.65-66 (Jul.), IV p.135 (Nov.)
1692 I pp.55-56 (Jan.)
1693 I p.110 (Feb.)
1697 I pp.82-83 (Jan.), II pp.42-43 (Jul.)
1698 II pp.40 (Jul.), 138-140 (Aug.)
KLEEFSLAND 1695 I pp.91-92 (Jan.)
KOBURG 1699 II pp.119 (Aug.)
LOTHARINGEN 1691 III pp.130-131 (Nov.)
1698 II pp.165-166 (Aug.)
1699 I pp.26-27 (Jan.)
LUIKERLAND 1691 II pp.165-170 (Jun.), III pp.172-173 (Sep.)
1694 I pp.119-123 (Feb.), 173-186 (Mar.), 217-237 (Apr.), 260-261 (May), II pp.262-264 (Nov.)
1695 I pp.17 (Jan.)
1696 I p.19 (Jan.)
1698 I pp.290 (Jun.), II pp.143 (Aug.)
1699 II pp.49-52 (Jul.), 162-163 (Sep.)
LUNENBURG 1699 I pp.26 (Jan.)
MALTA 1697 I pp.137-139 (Feb.)
1698 I pp.288-289 (Jun.)
MANTUA 1691 I pp.89-91 (Feb.), II p.59 (Apr.), 98-102 (May), IV pp.92-95 (Nov.)
1692 I p.91 (Feb.), III p.201 (Sep.)
1695 I pp.300 (Jun.)
MEKLENBURG 1697 I pp.83-84 (Jan.), 209-211 (Mar.), pp.44-48 (Apr.), 105-108 (May), 140-169 (Jun.), II pp.122-124 (Jul.), 150-152 (Aug.), 193-198 (Sep.), pp.31-32 (Oct.), 116-121 (Nov.), 172-173 (Dec.)
1699 II pp.119-120 (Aug.)
MENTS 1695 I pp.254-255 (May)
MILANEN 1690 I pp.153 (Feb.), 204-206 (Mar.), II pp.110-111 (May)
1698 II pp.22-23 (Jul.)
1699 I pp.56 (Jan.), 153-155 (Sep.)
MODENA 1694 II pp.136-137 (Sep.), 189-190 (Oct.)
1699 II pp.177 (Oct.)
MUSCOVIEN 1691 IV p.134 (Nov.)
1692 II pp.47-48 (Apr.), 147-148 (May)
1694 I pp.111-112 (Feb.)
1695 II pp.286-287(Oct.)
1696 I pp.332 (Jun.), II pp.31-32 (Jul.), 144-146 (Aug.), 289-290 (Oct.)
1698 I pp.16 (Jan.)
1699 I pp.179-193 (Mar.), II pp.175 (Sep.)
NAPELS 1693 I pp. 258-260 (Jun.)
1694 II pp.132-136 (Sep.)
1695 I pp.240-247 (May), 272-277 (Jun.)
1697 I pp.136-137 (Feb.)
1698 II pp.19-22 (Jul.), 198 (Sep.)
NEDERLANDEN 1690 I pp.79-84 (Jan.), 154-159 (Feb.), II pp.114-123 (May), 177-179 (Jun.), III pp.3-33, 50-53, 94-97 (Jul.), IV pp.79-98 (Oct.)
NEUFCHATEL 1699 I pp.164-179 (Mar.), 225-249 (May), II pp.102-113 (Aug.), 155-158 (Sep.), 180 (Oct.), 204-206 (A HREF = "#1699nov">Nov.)
NOORDER RYKEN 1690 I pp.78 (Jan.), 201 (Mar.)
1694 I pp.9-11 (Jan.)
1695 I p.12 (Jan.), II pp.41-57 (Jul.)
1696 I pp.236-241 (Apr.), 234-238 (May), 294-296 (Jun.), II pp.3-13 (Jul.), 80-88 (Aug.), 167-170 (Sep.), 252-253 (Oct.), 287-290 (Nov.), 310-313 (Dec.)
OOSTVRIESLAND 1690 II p.176 (Jun.),
1699 I pp.249-250 (May)
OSENBRUGGE 1698 I pp.233-235 (Mar.), 264-265 (Apr.)
PALTS 1691 II p.156-157 (May)
1694 I pp.108-109 (Feb.)
1697 I pp.246-247 (Apr.)
1698 II pp.39-40 (Jul.), pp.303-304 (Dec.)
1699 I pp.2-2-203 (Apr.), II pp.46-49 (Jul.), 117-119 (Aug.), 189-190 (Oct.)
PARMA 1694 II pp.276-277 (Dec.)
1695 II p.313 (Dec.)
POLEN 1690 I p.242 (Mar.), II p.100 (May), IV pp.70-71 (Oct.)
1691 I pp.51-53 (Jan.), III pp.131-132 (Aug.), IV pp.47-51 (Oct.), 133-134 (Nov.), 172-176 (Dec.)
1692 II pp.45-47 (Apr.), 146-147 (May), III pp.149-151 (Aug.), IV pp.126-128 (Nov.),
1693 I pp.90-93 (Feb.), 266 (Jun.), II pp.90-91 (Aug.)
1694 I pp.7 (Jan.), 110-111 (Feb.), 171-172 (Mar.), 237 (Apr.), II pp.12-13 (Jul.), 83-88 (Aug.), 156-157 (Sep.), 204-208 (Oct.)
1695 I pp.9-10, 44-48 (Jan.), 117-122 (Feb.), 157-158 (Mar.), 208-210 (Apr.), 251-252 (May), II pp.37-38 (Jul.), 189-191 (Sep.),
1696 I pp.144-145 (Mar.), 294-296 (May), 330-332 (Jun.), II pp.27-31 (Jul.)
1697 I pp.9-, 26-78 (Jan.), 316-317 (Jun.), II pp.241-246 (Sep.)
1698 I pp.14-16 (Jan.), 100-159 (Feb.), 190-226 (Mar.), 249-257 (Apr.), II pp.101-117 (Aug.), 224-233 (Oct.), 267-288 (Nov.)
1699 I pp.14-16, 28-41 (Jan.), II pp.3-30 (Jul.), 159-160 (Sep.)
PORTUGAAL 1690 IV pp.78-79 (Oct.),
1691 IV pp.46-47 (Oct.)
1694 I pp.18 (Jan.), 134-137 (Feb.), II pp.39-40 (Jul.), 212 (Oct.), 259 (Nov.)
1695 I pp.22 (Jan.), 190 (Mar.), 230 (Apr.)
1696 I pp.22 (Jan.)
1697 I pp.14 (Jan.), II pp.149-150 (Aug.)
1698 I pp.26 (Jan.)
1699 I pp.76-77 (Jan.), II pp.142-145 (Aug.)
PRUISEN 1690 I pp.206-207 (Mar.), II pp. 97-100 (May)
1693 I p.90 (Feb.)
ROMEN 1690 II pp.169-170 (Jun.),
1699 I pp.104-106 (Feb.)
1695 I pp.19-20 (Jan.)
1696 I pp.26 (Jan.)
1697 I pp.18 (Jan.), pp.316 (Jun.), II pp.349-350 (Nov.)
1698 I pp.31 (Jan.)
SAVOYEN 1690 I pp.123-125 (Feb.), II pp.49-51 (Apr.), 110 (May), III pp.124-134 (Jul.), 152-163 (Aug.), IV pp.37-42 (Oct.), 121-129 (Nov.), 173-174 (Dec.)
1691 I pp.30-32 (Jan.), 91-92 (Feb.), II pp.96-97 (May), 135-141 (Jun.), III pp.35-39 (Jul.), 106-110 (Aug.), 144-146 (Sep.>A>), IV pp.18-29 (Oct.), 95-98 (Nov.), 150-158 (Dec.)
1692 I pp.37-38 (Jan.), 91-93 (Feb.), II pp.13-25 (Apr.), 105-109 (May), III pp.33-37 (Jul.), IV pp.23-25 (Oct.)
1693 I pp.26 (Jan.), 77-78 (Feb.), II pp.71-77 (Aug.), 158-160 (Sep.), 224-239 (Oct.), 317-320 (Dec.)
1694 I pp.279-283 (Jun.), II pp.6-7 (Jul.), 69-71 (Aug.), 130-132 (Sep.), 188-189 (Oct.)
1695 I pp.17-18, (Jan.), 113-114 (Feb.), 150-153 (Mar.), 201-203 (Apr.), 296-297 (Jun.), II pp.13-24 (Jul.), 88-89 (Aug.), 170-171 (Sep.), 253-255 (Oct.)
1696 I pp.37-38 (Jan.), 291-292 (May), 322-329 (Jun.), II pp.15-27 (Jul.), 134-142 (Aug.), 181-183 (Sep.), 218-281 (Oct.), 311-312 (Dec.)
1697 I pp.17, 22-26 (Jan.), pp.134-136 (Feb.), II pp.350-351 (Nov.)
1698 II pp.10-19 (Jul.), 120-122 (Aug.), 235 (Oct.)
1699 I pp.147-150 (Mar.), 199-200 (Apr.), 224-225 (May), 258-259 (Jun.), II pp.33-35 (Jul.)
SAXEN 1691 IV pp.167-171 (Dec.)
1692 I pp.54-55 (Jan.), 117-118 (Feb.), II pp.38-39 (Apr.)
1693 I pp.85-89 (Feb.)
1695 I pp.40-43 (Jan.)
1696 II pp.200-201 (Sep.), 286 (Oct.), 301-304 (Nov.), 311-314 (Dec.)
1697 I pp.140-142 (Feb.)
1698 I pp.17-18, 76-77 (Jan.)
1699 I pp.60-63 (Jan.), II pp.190-192 (Oct.)
SCHOTLAND 1690 II pp.16-22 (Apr.), 67-76 (May), III p.94 (Jul.), 149-150 (Aug.), 192-193 (Sep.), IV pp.23-31 (Oct.), 114-116 (Nov.)
1691 III pp.23-28 (Jul.), 116 (Aug.), IV pp.81-83 (Nov.)
1692 I p.74 (Jan.), 125-132 (Feb.), II p.140 (May), III pp.153-154 (Aug.), 142-144 (Sep.)
1693 I pp.151-152 (Mar.), 197 (Apr.), 246-253 (May), 288 (Jun.),
1694 I pp.265-267 (May)
1695 I pp.62-63 (Jan.), 136-137 (Feb.), 270-278 (May), 314 (Jun.), II pp.74-75 (Jul.)
1696 I pp.70-71 (Jan.), 100-101 (Feb.), 223-224 (Mar.), 281-282 (Apr.), II pp.174 (Aug.), 206-211 (Sep.), 296 (Oct.)
1697 I pp.122-123 (Jan.), 319-320 (Jun.)
1698 I pp.56-58 (Jan.), II pp.177-181 (Aug.), 216-220 (Sep.)
1699 II pp.57-66 (Jul.), 198-199 (Oct.), 219-221 (A HREF = "#1699nov">Nov.)
SICILIEN 1693 I p.260 (Jun.)
1698 I pp.288 (Jun.)
SPAANSE NEDERLANDEN 1690 I pp.237-242 (Mar.), III pp.179-181 (Aug.), 216 (Sep.), IV pp.98-104 (Oct.), 152-153 (Nov.), 189-190 (Dec.)
1691 I pp.53-55 II pp.3-46 (Apr.), 115-117 (May), 170-174 (Jun.), III pp.66-71 (Jul.), 124-129 (Aug.), 173-190 (Sep.), IV pp.51-52 (Oct.), 135-136 (Nov.)
1692 I pp.76-78 (Jan.), 134-136 (Feb.), 186-195 (Mar.), II pp.73-81 (Apr.), 140-142 (May), 198-216 (Jun.), III pp.75-116 (Aug.), 217-219 (Sep.), IV pp.76-83 (Oct.), 145-152 (Nov.), 200-225 (Dec.)
1693 I pp.66-72 (Jan.), 110-113 (Feb.), 152-168 (Mar.), 253-254 (May), 188-291 (Jun.), II pp.49-50 (Jul.), 100-155 (Aug.), 285-295 (Oct.), 328 (Dec.)
1694 I pp.146-149 (Feb.), 311-312 (Jun.), II pp.46-56 (Jul.), 108-113 (Aug.), 169-179 (Sep.), 223-225 (Oct.)
1695 I pp.92-98 (Jan.), 138 (Feb.), 190-191 (Mar.), 230-231 (Apr.), 281-282 (May), 314-319 (Jun.), II pp.76-78 (Jul.), 118-164 (Aug.), 266-269 (Oct.), 302-307 (Nov.)
1696 I pp.71-73 (Jan.), 225-228 (Mar.), 282-283 (Apr.), 336-337 (Jun.), II pp.91-109 (Jul.), 175-179 (Aug.), 309-310 (Nov.)
1697 I pp.125 (Jan.), 216-217 (Mar.), 262-272 (Apr.), 284-287 (May), 320- (Jun.), II pp.52-58 (Jul.), 155 (Aug.), 250 (Sep.)
1698 I pp.96-97 (Jan.), 183 (Feb.), II pp.83-90 (Jul.), 181-182 (Aug.)
1699 I pp.133-140 (Feb.), 197 (Mar.), 218-223 (Apr.), II pp.147-148 (Aug.), 199 (Oct.), 221-222 (A HREF = "#1699nov">Nov.), 249-250 (Dec.)
SPANJEN 1690 I pp.71-77 (Jan.), 152-153 (Feb.), 215-223 (Mar.), II pp.51-54 (Apr.), 111-114 (May), III pp.135-136 (Jul.), IV p.78 (Oct.)
1691 I pp.49-51 (Jan.), 108-110 (Feb.), II pp.79-81 (Apr.), 141-145 (Jun.), III pp.121-122 (Aug.), 165-167 (Sep.), IV pp.45-46 (Oct.), 131-132 (Nov.), 184-188 (Dec.)
1692 I pp.74-76 (Jan.), 133-134 (Feb.), II pp.58-62 (Apr.), III pp.67-68 (Jul.), 151 (Aug.), 216-217 (Sep.), IV pp.73-76 (Oct.)
1693 I pp.266-270 (Jun.), II pp.28-49 (Jul.), 100 (Aug.), 284-285 (Oct.)
1694 I pp.17-18, 44-46 (Jan.), 137-138 (Feb.), 201-204 (Mar.), 267 (May), 297-311 (Jun.), II pp.36-39 (Jul.), 101-103 (Aug.), 161-165 (Sep.), 259-261 (Nov.), 300-301 (Dec.)
1695 I pp.15-17 (Jan.), 137-138 (Feb.), 184-190 (Mar.), 226-230 (Apr.), 278-281 (May), 309-311 (Jun.), II pp.70 (Jul.), 113 (Aug.), 222-227 (Sep.)
1696 I pp.21-22 (Jan.), 101-102 (Feb.), 224-225 (Mar.), 300-301 (May), 332-334 (Jun.), II pp.74-90 (Jul.), 174-175 (Aug.), 205-206 (Sep.), 291-292 (Oct.), 309 (Nov.)
1697 I pp.13-14, 123-124 (Jan.), 165 (Feb.), 215-216 (Mar.), 320 (Jun.), II pp.148-149 (Aug.)
1698 I pp.24-26, 95-96 (Jan.), 268-270 (Apr.), II pp.79-83 (Jul.), 221-223 (Sep.), 308-316 (Dec.)
1699 I pp.18-19 (Jan.), 196-197 (Mar.), II pp.83-84 (Jul.), 221 (A HREF = "#1699nov">Nov.), 249 (Dec.)
SWEEDEN 1690 II p.101 (May),
1691 III p.135 (Aug.), IV p.172 (Dec.)
1692 II pp.44-45 (Apr.)
1693 II pp.89-90 (Aug.)
1694 I pp.112-119 (Feb.), II pp.208-212 (Oct.)
1697 I pp.247-249 (Apr.), 280-281 (May), II pp.357-359 (Nov.), 371-372 (Dec.)
1698 I pp.16-17 (Jan.), 265-266 (Apr.), II pp.125-128 (Aug.), 200-201 (Sep.)
1699 I pp.24-25, 63 (Jan.), II pp.180-183 (Oct.), 206-210 (A HREF = "#1699nov">Nov.)
SWITSERLAND 1690 I pp.55-60 (Jan.). 123-125 (Feb.), 197-200 (Mar.), II pp.41-44 (Apr.), 102-105 (May), III pp.119-122 (Jul.), 175-179 (Aug.), 210-213 (Sep.), IV pp.64-70 (Oct.), 143-152 (Nov.), 183-189 (Dec.)
1691 I pp.39-49 (Jan.), 105-108 (Feb.), 176-186 (Mar.), II pp.73-78 (Apr.)., 115 (May), III pp.52-55 (Jul.), 147-149 (Sep.), IV pp.62-65 (Oct.), 107-113 (Nov.), 158-160 (Dec.)
1692 I pp.38-42 (Jan.), 107-111 (Feb.), II pp.26-33 (Apr.), 109-111 (May), III pp.37-50 (Jul.), 130-133 (Aug.), 201-204 (Sep.), IV pp.25-27 (Oct.), 126-135 (Nov.), 160-181 (Dec.)
1693 I pp.26-35 (Jan.), 93-106 (Feb.), 125-129 (Mar.), 238-239 (May), II pp.6-11 (Jul.), 87-88 (Aug.), 160-169 (Sep.)
1694 I pp.11-12 (Jan.), 162-169 (Mar.), II pp.137-138 (Sep.)
1695 I pp.22 (Jan.), II pp.171-173 (Sep.), 255-258 (Oct.), 292-294 (Nov.)
1696 I pp.26 (Jan.), 232 (Apr.),
1697 I pp.18-19 (Jan.), 206 (Mar.), II pp.16-20 (Jul.)
1698 I pp.32, 59-64 (Jan.), 161-162 (Feb.), 227 (Mar.), 258-263 (Apr.), 277-280 (May), II pp.23-26 (Jul.), 123-125 (Aug.), 198-200 (Sep.), 235-238 (Oct.), 293-294 (Nov.)
1699 I pp.67-68 (Jan.), 164-179 (Mar.), 225-249 (May), II pp.36-40 (Jul.), 102-113 (Aug.), 177-180 (Oct.), 204-206 (A HREF = "#1699nov">Nov.)
TOSKANEN 1691 II pp.95-96, 97-98 (May)
1695 I pp.153-154 (Mar.)
1694 I pp.157-158 (Mar.)
TUNIS 1694 II pp.10-12 [Barbaryen] (Jul.), 260-261 (Nov.)
1695 II pp.10-12 (Barbaryen) (Jul.)
TURKYEN 1690 I pp.132-133 (Feb.),
1691 II pp.145-(146) (Jun.), III p.132-133 (Aug.), 149-151 (Sep.), IV pp.121-124 (Nov.), 164-165 (Dec.)
1692 II pp.39-41 (Apr.), 111-113 (May), III pp.50-61 (Jul.), 145-149 (Aug.), 142-144 (Sep.), IV pp.111-126 (Nov.)
1693 I pp.78-83 (Feb.), 174-176 (Apr.), 219-222 (May), II pp.11-20 (Jul.)
1694 I pp.6-7 (Jan.), 102-105 (Feb.), 169-171 (Mar.), 283-286 (Jun.), II pp.7-10 (Jul.), 138-156 (Sep.), 190-204 (Oct.), 233-241 (Nov.), 277-284 (Dec.)
1695 I pp.8-9, 33-40 (Jan.), 203-208 (Apr.), 247-251 (May), II pp.25-34 (Jul.), 89-98 (Aug.), 175-189 (Sep.), 255-258 (Oct.)
1696 I pp.38-39 (Jan.), 88-89 (Feb.), 143-144 (Mar.), 232-233 (Apr.), 293-294 (May), II pp.34-55 (Jul.), 146-158 (Aug.), 186-200 (Sep.), 281-286 (Oct.)
1697 I pp.8-9, 78-79 (Jan.), 206-208 (Mar.), II pp.24-42 (Jul.), 105-117 (Aug.), 231-241 (Sep.), 351-357 (Nov.), 367-371 (Dec.)
1698 I pp.12-14, 64-69 (Jan.), 227-230 (Mar.), II pp.26-28 (Jul.), 128-138 (Aug.), 201-210 (Sep.), 238-245 (Oct.)
1699 I pp.41-52 (Jan.), 91-104 (Feb.), 150-152 (Mar.), II pp.99-101 (Aug.), 158-159 (Sep.), 234-236 (Dec.)
VENETIEN 1690 I pp.203-204 (Mar.), II p.48 (Apr.), 108-110 (May), 171 (Jun.), III pp.134-135 (Jul.), 198-201 (Sep.), IV pp.32-37 (Oct.)
1691 I pp.32-33 (Jan.), 92-93 (Feb.), II pp.50-59 (Apr.), 134-135 (Jun.), III pp.39-40 (Jul.), 146-147 (Sep.), IV pp.91-92 (Nov.), 149-150 (Dec.)
1692 I pp.88-91 (Feb.), 171-172 (Mar.), III pp.32-33 (Jul.), IV pp.110-111 (Nov.)
1693 I pp.18-26 (Jan.), 216-219 (May), II pp.303-304 (Nov.)
1694 I pp.7-8 (Jan.), 100-102 (Feb.), 158-162 (Mar.), 277-279 (Jun.), II pp.68-69 (Aug.), 122-130 (Sep.), 187-188 (Oct.), 298-303 (Nov.), 317 (Dec.)
1695 I pp.18-19 (Jan.), 114 (Feb.), 201 (Apr.), 238-240 (May), 297-300 (Jun.), II pp.88 (Aug.), 290-292 (Nov.)
1696 I pp.25-26 (Jan.), II pp.5-15 (Jul.), 183-186 (Sep.), 299-300 (Nov.)
1697 I pp.17-18 (Jan.), 136 (Feb.), 316 (Jun.), II pp.105 (Aug.), 260-262 (Oct.), 367 (Dec.)
1698 I pp.159-161 (Feb.), 258 (Apr.), II pp.122-123 (Aug.), 197-198 (Sep.), 234-235 (Oct.), 288-293 (Nov.)
1699 I pp.54-56 (Jan.), II pp.35-36 (Jul.), 101-102 (Aug.), 153 (Sep.), 204 (A HREF = "#1699nov">Nov.)
VEREENIGDE PROVINCIEN 1690 I pp.223-237 (Mar.), II pp.54-58 (Apr.), 179-181 (Jun.), III pp.182-183 (Aug.), 217-220 (Sep.), IV p.190 (Dec.)
1691 I pp.55-70 (Jan.), 110-166 (Feb.), 186-189 (Mar.), II pp.117-123 (May), 175-179 (Jun.), III pp.69-71 (Jul.), 129-130 (Aug.), IV pp.52-62 (Oct.), 136-138 (Nov.), 188-189 (Dec.)
1692 I pp.78-79 (Jan.), 136-158 (Feb.), 195-196 (Mar.), II pp.81-89 (Apr.), 142-146 (May), 230 (Jun.), III pp.154-156 (Aug.), 219-220 (Sep.), IV pp.83-98 (Oct.), 152-156 (Nov.)
1693 I pp.72-75 (Jan.), 113-125 (Feb.), 168-171 (Mar.), 197-215 (Apr.), 254-255 (May), 291 (Jun.), II pp.50-70 (Jul.), 155-157 (Aug.), 205-218 (Sep.), 295-298 (Oct.), 314-317 (Nov.), 328 (Dec.)
1694 I pp.18-19, 46-93 (Jan.), 149-155 (Feb.), 204-215 (Mar.), 244-250 (Apr.), 267-272 (May), 312-314 (Jun.), II pp.56-67 (Jul.), 179-181 (Sep.), 225-226 (Oct.), 264-265 (Nov.), 301-307 (Dec.)
1695 I pp.93-106 (Jan.), 138-141 (Feb.), 191-196 (Mar.), 231-234 (Apr.), 282-294 (May), 319- (Jun.), II pp.78-80 (Jul.), 164-167 (Aug.), 233-252 (Sep.), 277-286 (Oct.), 307-310 (Nov.), 327- (Dec.)
1696 I pp.73-80 (Feb.), 188-223 (Mar.), 283-288 (Apr.), 337-339 (Jun.), II pp.109-129 (Jul.), 211-217 (Sep.), 294-298 (Oct.), 310 (Nov.), 316-317 (Dec.)
1697 I pp.125-133 (Jan.), pp.165-205 (Feb.), 217-240 (Mar.), 272-280 (Apr.), 287-316 (May), II pp.58-102 (Jul.), 155-230 (Aug.), 250-258 (Sep.), 267-349 (Oct.), 363-367 (Nov.), 373- (Dec.)
1698 I pp.23-24, 97-100 (Jan.), 183-190 (Feb.), 245-249 (Mar.), 275 (Apr.), 287 (May), 290-292 (Jun.), II pp.90-100 (Jul.), 182-192 (Aug.), 223 (Sep.), 255-267 (Oct.), 295-300 (Nov.), 316- (Dec.)
1699 I pp.83-91 (Jan.), 223 (Apr.), 258 (May), 260 (Jun.) II pp.84-95 (Jul.), 148-150 (Aug.), 170-173 (Sep.), 199-200 (Oct.), 222 (A HREF = "#1699nov">Nov.), 250- (Dec.)
VRANKRYK 1690 I pp.60-71 (Jan.), 133-152 (Feb.), 208-215 (Mar.), II pp.22-30 (Apr.), 83-93 (May), III pp.97-110 (Jul.), 163-169 (Aug.), 215-216 (Sep.), IV pp.71-78 (Oct.), 129-131 (Nov.), 174-176 (Dec.)
1691 I pp.33-35 (Jan.), 93-96 (Feb.), 171-174 (Mar.), II pp.59-63 (Apr.), 102-105 (May), 157-164 (Jun.), III pp.55-65 (Jul.), 116-121 (Aug.), 169-172 (Sep.), IV pp.40-45 (Oct.), 124-130 (Nov.), 176-184 (Dec.)
1692 I pp.56-66 (Jan.), 93-107 (Feb.), 172-179 (Mar.), II pp.48-58 (Apr.), 117-133 (May), 148-172 (Jun.), III pp.61-67 (Jul.), 116-130 (Aug.), 207-214 (Sep.), IV pp.66-73 (Oct.), 135-138 (Nov.), 192-195 (Dec.)
1693 I pp.39-45 (Jan.), 133-144 (Mar.), 180-195 (Apr.), 239-245 (May), 270-284 (Jun.), II pp.22-23 (Jul.), 91-93 (Aug.), 200-208 (Sep.), 246-256 (Oct.), 305-309 (Nov.), 320-326 (Dec.)
1694 I pp.14-17, 26-31 (Jan.), 123-134 (Feb.), 186-190 (Mar.), 237-240 (Apr.), 261-262 (May), 286-297 (Jun.), II pp.29-26 (Jul.), 88-101 (Aug.), 157-161 (Sep.), 212-219 (Oct.), 242-251 (Nov.), 289-296 (Dec.)
1695 I pp.20-22, 63-91 (Jan.), 123-129 (Feb.), 158-169 (Mar.), 210-219 (Apr.), 256-261 (May), 305-309 (Jun.), II pp.57-70 (Jul.), 99-113 (Aug.), 215-222 (Sep.), 265-266 (Oct.), 298-300 (Nov.), 314-318 (Dec.)
1696 I pp.22-25, 42-57 (Jan.), 89-93 (Feb.), 151-188 (Mar.), 241-264 (Apr.), 298-300 (May), 334-336 (Jun.), II pp.55-61 (Jul.), 158-170 (Aug.), 201-205 (Sep.), 290-291 (Oct.), 315-316 (Dec.)
1697 I pp.14-16, 84-96 (Jan.), pp.142-152 (Feb.), 211-213 (Mar.), 249-257 (Apr.), 282-284 (May), 317-319 (Jun.), II pp.43-47 (Jul.), 140-148 (Aug.), 246-247 (Sep.), 264-266 (Oct.), 359-361 (Nov.), 372 (Dec.)
1698 I pp.26-31, 83-95 (Jan.), 162-170 (Feb.), 235-240 (Mar.), 266-268 (Apr.), 289 (Jun.), II pp.40-50 (Jul.), 143-165 (Aug.), 210-216 (Sep.), 245-250 (Oct.), 294 (Nov.), 304-305 (Dec.)
1699 I pp.19-22, 68-76 (Jan.), 111-125 (Feb.), 193-196 (Mar.), 203-208 (Apr.), 250-253 (May), 259-260 (Jun.) II pp.68-83 (Jul.), 121-142 (Aug.), 163-170 (Sep.), 192-196 (Oct.), 214-216 (A HREF = "#1699nov">Nov.), 243-249 (Dec.)
WALSE NEDERLANDEN 1690 I pp.237-242 (Mar.),
WEST INDIEN 1690 II p.181 (Jun.),
1693 II pp.24-28 (Jul.)
WIRTEMBERG 1693 I pp.89-90 (Feb.)March 7th 2010 Jan.-June 1690 posted
March 8th 2010 July 1690 - Jan. 1691 added
March 9th 2010 Feb.-June 1691 added
March 10th 2010 July-Aug. 1691 added
March 11th 2010 Sept. 1691 - Apr. 1692 added
March 12th 2010 May 1692 - Feb. 1693 added
March 13th 2010 Mar. 1693 - Mar. 1694 added
March 14th 2010 Apr.-Sept. 1694 added
March 15th 2010 Oct. 1694 - May 1695 added
March 16th 2010 Jun. 1695 - Jul. 1696 added
March 17th 2010 Aug. 1696 - Jul. 1697 added
March 18th 2010 Aug. 1697 - Jun. 1698 added
March 19th 2010 Jul.-Sep. 1698 added
March 20th 2010 Oct. 1698 - Feb. 1699 added
March 21st 2010 Mar.-Aug. 1699 added
March 22nd 2010 Sep.-Nov. 1699 added
March 23rd 2010 Dec. 1699 added

Back to WHKMLA Main Index